Supplies - 32505-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Veľké Zálužie: Miscellaneous food products

2022/S 015-032505

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Psychiatrická nemocnica
National registration number: 00607274
Postal address: Rinok 334
Town: Veľké Zálužie
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 95135
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Michaela Jelšic
E-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk
Telephone: +421 376548200
Fax: +421 376548127
Internet address(es):
Main address: www.pnvz.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436258
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436258
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Potraviny

Reference number: PNVZ 1/2022
II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež s príslušnými platnými predpismi týkajúcimi sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu. Všetky druhy potravín požadované verejným obstarávateľom, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 481 975.80 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mäso a mäsové výrobky

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15100000 Animal products, meat and meat products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené ), nie vákuovo balené. Mäso musí byť dodávané voľné a čerstvé. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: po rozmrazení alebo zmrazení obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti cudzieho zápachu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby mäso, mäsové výrobky boli od slovenských výrobcov, chovateľov, spracovateľov a baličov z hydiny, z ošípaných a dobytka chovaného vysokokvalitným krmivom. Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou jeho pôvodu. Pre vysledovateľný pôvod mäsa platí : Hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku , Bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine kde bolo zviera chované a zabité na deklarovanom bitúnku Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 111 242.20 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Hydina, hydinové výrobky a vajcia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15112000 Poultry
03142500 Eggs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka, hydiny a výrobkov z hydiny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené ), nie vákuovo balené. Mäso musí byť dodávané voľné a čerstvé. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: po rozmrazení alebo zmrazení obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti cudzieho zápachu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby hydina a výrobky z hydiny boli od slovenských výrobcov, chovateľov, spracovateľov hydiny, Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou jeho pôvodu. Hydinové mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku.

Dodávka čerstvých vajec veľkosti L pochádzajúce zo schválených a kontrolovaných chovov slovenských chovateľov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Vajcia musia byť dodávané v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 to znamená, dodanie čerstvých vajec nie starších ako 4 dni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 71 762.63 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mlieko a mliečne výrobky

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15511000 Milk
15550000 Assorted dairy products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov od slovenských výrobcov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Trvanlivosť všetkých produktov nesmie prekročiť prvú pätinu doby spotreby, všetky produkty musia mať uvedený dátum výroby a najneskoršej spotreby. Obaly všetkých produktov čisté, nepoškodené, zdraviu nezávadné, vyznačené údaje na obale - obchodný názov tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, údaj o množstve, dátum výroby a spotreby. Verejný obstarávateľ požaduje pasterizované mlieko.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 76 428.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pekárenské výrobky

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15811100 Bread
15812100 Pastry goods
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 64 942.77 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Čerstvá zelenina a ovocie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
03200000 Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka zemiakov, ovocia, zeleniny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zeleniny a ovocie od slovenských dodávateľov (bez tropického). Tovar musí byť čerstvý, zdravý, nenapadnutý hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti. Zemiaky musia byť zdravé, nenapadnuté hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti, dostatočne zrelé bez nadmernej zeminy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 66 241.75 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rôzne potravinové výrobky

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
15200000 Prepared and preserved fish
15612000 Cereal or vegetable flour and related products
15850000 Pasta products
15330000 Processed fruit and vegetables
15896000 Deep-frozen products
15331170 Frozen vegetables
15894000 Processed food products
15400000 Animal or vegetable oils and fats
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka rôznych potravinových výrobkov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 91 357.94 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 13:00
Place:

Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania systémom EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby sa záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní u neho registrovali. Pre

účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie

ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke

(www.uvo.gov.sk), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.

Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom

doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese : https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/ videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 zákona o VO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

Zákazka bude zadaná postupom nadlimitnej zákazky verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systém EVO, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022