Services - 325507-2017

18/08/2017    S157    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 157-325507

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
00-973
Polska
Osoba do kontaktów: PKP S.A. Centrala, Biuro Zamówień i Przetargów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305
Tel.: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pkpsa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadań: Przebudowa dworca kolejowego Strzelin, Przebudowa dworca kolejowego Chojnów, Przebudowa dworca kolejowego Żagań.

Numer referencyjny: KIZ/2017/WNP-006972/006974/006976
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadań: Przebudowa dworca kolejowego Strzelin, Przebudowa dworca kolejowego Chojnów, Przebudowa dworca kolejowego Żagań”.

Zakres robót budowlanych, które mają zostać objęte usługą zarządzania i nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją projektową i zapisami umownymi znajduje się w Załącznikach nr 9a-9c do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Strzelin.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
71248000
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Strzelin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Strzelin”.

2. Zakres robót budowlanych, które mają zostać objęte usługą zarządzania i nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją projektową i zapisami umownymi znajduje się w Załączniku nr 9a do SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

4. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy w ramach swojego wynagrodzenia do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w opisie przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 73
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Chojnów.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
71248000
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chojnów, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Chojnów”.

2. Zakres robót budowlanych, które mają zostać objęte usługą zarządzania i nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją projektową i zapisami umownymi znajduje się w Załączniku nr 9b do SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

4. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy w ramach swojego wynagrodzenia do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w opisie przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 73
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Żagań.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
71248000
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Żagań, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Żagań”.

2. Zakres robót budowlanych, które mają zostać objęte usługą zarządzania i nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją projektową i zapisami umownymi znajduje się w Załączniku nr 9c do SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

4. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji inwestycji, tj. wykonywania robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz umowy w ramach swojego wynagrodzenia do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w opisie przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 73
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż:

— w przypadku składania oferty dla zadania nr 1 (Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Strzelin): 120 000 PLN,

— w przypadku składania oferty dla zadania nr 2 (Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Chojnów): 120 000 PLN,

— w przypadku składania oferty dla zadania nr 3 (Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Żagań): 120 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, co najmniej trzy odrębne zamówienia (umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) zwane dalej „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych”, w tym dwa zamówienia obejmujące budynki wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446), zwana dalej „ustawą o ochronie zabytków” o kubaturze nie mniejszej niż:

— w przypadku składania oferty dla zadania nr 1 (Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Strzelin) – 5 000 m³ każdy,

— w przypadku składania oferty dla zadania nr 2 (Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Chojnów) – 5 000 m³ każdy,

— w przypadku składania oferty dla zadania nr 3 (Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Żagań) – 10 000 m³ każdy.

Zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zadań budowy lub przebudowy winien obejmować: roboty budowlane, które były wykonane w budynku użyteczności publicznej, tj. co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonywania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, wykonywania lub wzmocnienia więźby dachowej,

— roboty budowlane wykończeniowe w zakresie malowania, urządzania i wyposażania wnętrz,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne (wymiana lub wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),

— roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto każda z powyższych usług musi obejmować bieżące i ostateczne rozliczenie inwestycji oraz nadzór nad robotami budowlanymi.

b) dysponuje niżej wymienionymi osobami:

i. Zadanie nr 1 – Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Strzelin

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) zwanej dalej „ustawą Pb” oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) zwanym dalej „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65), zwaną dalej „ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych”, oraz

co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

oraz

doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co ...

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Uwaga!

Z uwagi na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji (ograniczona ilość znaków w formularzu ogłoszenia) szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX ust. 3 pkt 3 SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone w Załącznikach nr 9a, 9b i 9c do SIWZ – Wzór umowy dla zadań częściowych nr 1, 2 i 3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 031-056422
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości:

a) zadanie częściowe nr 1 (Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Strzelin): 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);

b) zadanie częściowe nr 2 (Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Chojnów): 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);

c) zadanie częściowe nr 3 (Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: Przebudowa dworca kolejowego Żagań): 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarty jest w rozdziale X SIWZ.

3. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium „Cena brutto” (C) – waga 100 %.

4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust 1. ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w następującym zakresie: Część II sekcje A-D, Część III sekcje A-D, Część IV sekcja α (Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) Część VI. Informacje zawartew oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (powyżej), Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej„jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

10. Przez termin, o którym mowa w rozdziale IV.2.6) Ogłoszenia rozumie się okres 60 dni.

11. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: PKP S.A. Centrala, Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2017