Supplies - 32554-2022

21/01/2022    S15

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2022/S 015-032554

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Jarosz
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543625
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dzp.uw.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski - Centrum Nowych Technologii
Adres pocztowy: ul. Banacha 2C
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Jarosz
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543625
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 1

Numer referencyjny: CeNT-361-1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW:

część I: komputer stacjonarny I

część II: komputer stacjonarny II

część III: komputer stacjonarny III

część IV: laptop

część V: dysk twardy zewnętrzny, przenośny (HDD) I

część VI: dysk twardy zewnętrzny, przenośny (HDD) II

część VII: dysk półprzewodnikowy zewnętrzny, przenośny (SSD)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

komputer stacjonarny I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

MAB Quantum Optical Technologies oraz FIRST TEAM prowadzone przez FNP

II.2.14)Informacje dodatkowe

po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT na sprzęt komputerowy objęty stawką 0%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

komputer stacjonarny II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT na sprzęt komputerowy objęty stawką 0%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

komputer stacjonarny III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT na sprzęt komputerowy objęty stawką 0%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

laptop

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dysk twardy zewnętrzny, przenośny (HDD) I

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dysk twardy zewnętrzny, przenośny (HDD) II

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dysk półprzewodnikowy zewnętrzny, przenośny (SSD)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://dzp.uw.edu.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego – http://dzp.uw.edu.pl.

2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.

3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

7. Pozostałe postanowienia zawarto w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/02/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Uniwersytet Warszawski – Centrum Nowych Technologii

ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa

budynek B, IV piętro, pokój 04.110

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, miniPortalu lub ePUAP, zgodnie z zapisami w SWZ, przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

4. Informacje dotyczące komunikacji przy użyciu miniPortalu podane są w SWZ.

5. Adres Zamawiającego do korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zp@cent.uw.edu.pl.

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.

8. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Nr 130 Rektora UW z dn. 20 października 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2022 roku) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Zarządzenie dostępne na stronie internetowej UW http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx.

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SWZ. Kontakt wyłącznie w sprawach organizacyjnych.

10. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

11. Oferta (Formularz oferty wg wzoru zamieszczonego w SWZ), wraz z załączonymi oświadczeniami musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, w formacie danych: pdf, doc lub docx.

12. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

13. Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.

14. Zasady tworzenia i przesłania oferty opisane są w SWZ.

15. Wykonawca wraz z ofertą złoży formularz - oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich wymaganych parametrów. Wraz z formularzem Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 1 do tego formularza, w którym poda informacje dotyczące oferowanego sprzętu. W tabeli załącznika konieczne jest podanie nazwy firmy producenta sprzętu oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, w tym marki, typu, modelu sprzętu (jeśli występują). Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną wartość, zgodnie z każdorazowym poleceniem. W przypadku niepodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego sprzętu, oferta, jako nieodpowiadająca treści SWZ, zostanie odrzucona.

16. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykaz dokumentów zawarty jest w SWZ.

17. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:

1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),

2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,

3) zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji po terminie składania ofert. Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.

18. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022