Services - 325593-2017

18/08/2017    S157    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Pardubice: Architektonické a související služby

2017/S 157-325593

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Pardubický kraj
70892822
Komenského náměstí 125
Pardubice
532 11
Česká republika
Kontaktní osoba: Květoslava Michalová
Tel.: +420 466026630
E-mail: kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
Kód NUTS: CZ053

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.pardubickykraj.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://zakazky.pardubickykraj.cz
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zhotovení projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“ včetně autorského dozoru projektanta.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a DPS v rozsahu dle zákona č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace bude zpracována pro výstavbu nové budovy Centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Objekt bude umístěn v blízkosti stávající budovy tzv. velkých chirurgických oborů a budovy radio-diagnostického oddělení s přímou bezbariérovou návazností na tyto provozy. Součástí tohoto projektu bude též zpracování dokumentace pro vydání povolení k odstranění staveb, které jsou určeny k demolici a dále dokumentace vnitřního vybavení stavby a technologie. Předmětem plnění je i výkon autorského dozoru při samotné realizaci po dobu stavby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 27 700 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Dodání dokumentace do sídla zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby centrálního příjmu v Pardubické nemocnici. Jedná se výstavbu nové budovy Centrálního příjmu pro spádovou oblast cca 260 000 obyvatel (okresy Pardubice a Chrudim) pro základní a specializovanou péči, cca 520 000 obyvatel pro super-specializovanou péči. Objekt bude umístěn v blízkosti stávající budovy tzv. velkých chirurgických oborů a budovy radio-diagnostického oddělení s přímou bezbariérovou návazností na tyto provozy.

Jedná se o novostavbu pavilonu urgentního příjmu s 1 podzemním a 7 nadzemními podlažími. Na střeše objektu bude umístěn heliport.

Centrální příjem s centralizací akutních oborů v Pardubické nemocnici obsahuje: Centrální sterilizace (stavební připravenost pro technologie, Centrální příjem (bezprahový, vysokoprahový a nízkoprahový), vč. heliportu, Centrální operační sály (11, vč. septického), Centrální dospávací jednotka (18 lůžek) a přípravna, Lůžkové ARO (9 lůžek, vč. 1 příjmového, JIP chirurgických oborů chirurgické kliniky (24, z toho 8 nižšího typu), Lůžkové stanice chirurgické kliniky (124 lůžek), Jednotka jednodenní chirurgie (15 lůžek), Ambulantní trakt chirurgické kliniky (chirurgické oddělení, oddělení úrazové chirurgie, oddělení cévní a plastické chirurgie, neurochirurgické oddělení), vč. recepce (12 poraden, 2 x sádrovna, 1 x septická převazovna).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 27 700 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ předložením

— k odst. 1: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

— k odst. 2 písm. a): doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (projektová činnost ve výstavbě),

— k odst. 2 písm. c): doklad o odborné způsobilosti k plnění veřejné zakázky, a to doklad o autorizaci nebo odpovídající potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob ČKAIT dle zák. č. 360/1992 Sb. pro obory:

— „pozemní stavby“ podle § 5 odst. 3 písm. a) nebo „architektura“ podle § 4 odst. 2 písm. a), příp. odst. 3,

— „technologická zařízení staveb“ podle § 5 odst. 3 písm. e),

— „technika prostředí staveb“ podle § 5 odst. 3 písm. f),

— „statika a dynamika staveb“ podle § 5 odst. 3 písm. g),

dodavatele nebo osob, jejichž prostřednictvím požadovanou odbornou způsobilost zabezpečuje.

Nabídka bude obsahovat i doklad, ze kterého bude zřejmý vztah této osoby a uchazeče.

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Dodavatel doloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel požaduje doložit realizaci minimálně 3 dokončených projektových dokumentaci staveb ve 3 po sobě jdoucích stupních (DUR, DSP a DPS) na výstavbu či rekonstrukci nemocnic s akutní péčí o finančním objemu minimálně 600 000 000 CZK bez DPH u jedné stavby a minimálním objemu 300 000 000 CZK bez DPH u 2 dalších staveb.

Minimální velikost týmu zajišťujícího tuto veřejnou zakázku je stanovena zadavatelem na 4 osoby. Uchazeč v nabídce uvede jmenný seznam nejméně 4 projektantů zodpovědných za plnění zakázky. Všichni členové realizačního týmu dodavatele musí být autorizovanými osobami ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb. pro alespoň 1 z oborů uvedených v podmínkách profesních kvalifikačních předpokladů. Z těchto osob bude dále specifikována osoba hlavního projektanta, u které nad rámec požadované autorizace dodavatel prokáže praxi v projektování staveb občanské vybavenosti nejméně v trvání 5 let.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 122-247171
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25/09/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25/09/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, zasedací místnost č. 202.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele a zástupci uchazečů o veřejnou zakázku (nejvýše 1 zástupce od každého uchazeče).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/08/2017