Supplies - 32561-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Randers: Industrial machinery

2022/S 015-032561

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Musik- og teaterhuset Værket
Postal address: Sven Dalsgaard Plads 1
Town: Randers
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8900
Country: Denmark
Contact person: Arne Degn Nielsen
E-mail: adn@vaerket.dk
Internet address(es):
Main address: https://vaerket.dk/om-vaerket/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fgfqdkrqgv
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Bisgaard|Ejsing ApS
National registration number: 37875538
Postal address: Libaugade 1, 1.th.
Town: Aarhus
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8000
Country: Denmark
Contact person: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telephone: +45 51517575
Internet address(es):
Main address: www.bisgaardejsing.dk
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fgfqdkrqgv
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fgfqdkrqgv
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Musik- og teaterhus
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Randers Værket - Levering og montering af nyt scenehejs

II.1.2)Main CPV code
42000000 Industrial machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

"Værket" i Randers er et musik- og teaterhus placeret på Svend Dalsgaards Pl. 1 i Randers. Da det eksisterende Elværk tilbage i 2001 blev ombygget til et teaterhus "Værket", etablerede man scenehejs bestående af 11 elektriske scenehejs og 37 manuelle kontravægtstræk. Som et led i forbedringen af arbejdsmiljøet skal disse hejs udskiftes i henhold til udbudsmaterialets projektbeskrivelse.

Den udbudte opgave omhandler levering og montering af nyt scenehejs baseret på funktionskrav angivet i udbudsmaterialet.

Det er et krav, at udførelse af opgaven skal ske i uge 34-37 2022 og med aflevering den 16. september 2022.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
42100000 Machinery for the production and use of mechanical power
42140000 Gears, gearing and driving elements
42400000 Lifting and handling equipment and parts
42410000 Lifting and handling equipment
45111300 Dismantling works
48931000 Training software package
71356400 Technical planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042 Østjylland
Main site or place of performance:

Musik- og teaterhuset Værket

Sven Dalsgaard Plads 1

8900 Randers

II.2.4)Description of the procurement:

Dette udbud omfatter levering og montering af nyt scenehejs.

Leverandøren varetager projektering og dokumentation af sekundært stål, således at de nye hejs kan monteres på eksisterende stål konstruktioner, eventuelle udvekslinger for montering af Wireblokke

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Tidsplan for udførelse af opgaven / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Teknisk kvalitet / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 54
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Det er et krav at udførelse af arbejdet skal ske i uge 34-37 2022, med aflevering den 16. september 2022.

Bod ved forsinkelse fremgår af udbudsmaterialet

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal under Del IV, pkt. B indgive ESPD med angivelse af følgende økonomiske nøgletal:

- årlig omsætning for de 3 seneste regnskabsår.

- egenkapital for de 3 seneste regnskabsår.

- soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår.

Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste tre regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal overholde følgende mindstekrav::

• Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal som minimum være positiv

• Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 20 %.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Formkrav til aflevering af tilbud fremgår af udbudsmaterialets udbudsbetingelser

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge 2 referencer fra de seneste 5 år, der vedrører udførelses af tilsvarende opgaver. Referencer fremlægges ved at indskrive disse i ESPD-dokumentet.

For referencerne ønskes anført en kort beskrivelse af opgaven, udførelsessted, kontraktsum og tidspunkt for udførelse.

"Lignende opgaver" forstås af ordregiver som værende opgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende: lignende scenehejs systemer for koncertsale og musiksale m.m.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/02/2022
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudsportalen iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fgfqdkrqgv hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal fremsendes via udbudsportalens iBinder. Spørgsmålene besvares løbende på platformen og spørgsmål/svar opsamles tillige i supplementsblade der uploades på udbudsplatformen. Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål fremgår af udbudstidsplanen.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 4171500
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022