We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 32564-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Strelcha: Food, beverages, tobacco and related products

2022/S 015-032564

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA STRELChA
National registration number: 000351864
Postal address: pl. DRUZhBA No..2
Town: gr.Strelcha
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 4530
Country: Bulgaria
Contact person: Galya Angelova Kuncheva
E-mail: kmet.strelcha@gmail.com
Telephone: +359 35322020
Fax: +359 35322011
Internet address(es):
Main address: https://www.strelcha.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/20837
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/183832
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/183832
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Стрелча за изпълнение на операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Стрелча за изпълнение на операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014 – 2020“

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 60 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Домашен социален патронаж, гр. Стрелча

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Стрелча за изпълнение на операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014 – 2020

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА- ТО / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по - малко от 100 000,00 /сто хиляди/ лева, общо през последните 3 /три/ приключили финансови години, изчислен на базата на годишните обороти.

Документи, с които се декларира съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор", раздел Б „ Икономическо и финансово състояние ").

Minimum level(s) of standards possibly required:

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. 1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „доставка" в обхвата на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни продукти или други еквивалентни или сходни доставки. Възложителят не поставя изискване за обем. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор ", Раздел В „ Технически и професионални способности").

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно националния си закон.

Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, ши могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

В случаите по чл.112, ал.9, т.1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своите технически и професионални способности с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. . Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците могат за настоящата поръчка да използват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, за доказване съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да използват капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът използва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65 ал. 4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

В условията на процедурата възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В 10- дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022