Services - 325694-2017

18/08/2017    S157    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego

2017/S 157-325694

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ul. H. Sienkiewicza 65
Białystok
15-003
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gołko
Tel.: +48 856703137
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
Faks: +48 856702842
Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.podlaska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.podlaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowych na: budowę bud. admin.–magazyn.–garażowego KWP w Białymstoku oraz na przebudowę, rozbudowę, moderniz. bud. admin. E-F KMP w Suwałkach wraz z nadzorem autorskim.

Numer referencyjny: 26/C/17
II.1.2)Główny kod CPV
71220000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zadanie nr 1: budowa budynku administracyjno – magazynowo – garażowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Hajnowskiej 8/10 wraz z nadzorem autorskim

Zadanie nr 2: przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego E-F Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26 wraz z nadzorem autorskim.

Szczegółowy opis wraz z charakterystyką nieruchomości znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 113 378.86 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę budynku administracyjno – magazynowo – garażowego KWP w Białymstoku przy ul. Hajnowskiej 8/10 wraz z nadzorem autorskim

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę budynku administracyjno – magazynowo – garażowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Hajnowskiej 8/10 wraz z nadzorem autorskim

Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa obejmuje:

1. projekt koncepcyjny w 2 różnych wariantach – 2 egz..

2. projekt budowlany (z mapą do celów projektowych i uzgodnieniami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę) – 5 egz.

3. projekty wykonawcze – po 3 egz.

— architektury,

— konstrukcji,

— drogowy, wjazdy i wyjazdy do drogi publicznej,

— instalacji elektrycznych wewnętrznych i odgromowych,

— instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych wewnętrznych,

— instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych zewnętrznych wraz z przyłączami,

— instalacji i sieci elektroenergetycznych zewnętrznych,

— instalacji c.o., wod-kan, i kanalizacji deszczowej wewnętrznej,

— instalacji doziemnych c.o., wod-kan, i kanalizacji deszczowej zewnętrznej wraz z przyłączami,

— instalacji wentylacji i klimatyzacji,

4. przedmiary robót – po 2 egz.

5. kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.

6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz.

7. wszelkie inne opracowania projektowe niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, realizacji procesu budowlanego i przekazania obiektu do użytkowania,

8. pełna dokumentacja w formie elektronicznej edytowalnej, dwg, doc, pdf, kosztorysy w ath – 1 egz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wiedza i doświadczenie zespołu projektantów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość spotkań koordynacyjnych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 678 557.65 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Jako termin realizacji zamówienia podano końcową datę pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowy. Szczegółowe terminy wykonania projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego określa projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektoweJ na: przebudowę, rozbudowę i modernizację budynku administracyjnego E-F KMP w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26 wraz z nadzorem autorskim

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Suwałki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę, rozbudowę i modernizację budynku administracyjnego E-F Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26 wraz z nadzorem autorskim.

Zakres dokumentacji projektowej.

1. Projekt koncepcyjny w 2-ch różnych wariantach – 2 egz.

2. Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, mapami i decyzjami potrzebnymi do uzyskania pozwolenia na budowę – 5 egz.

3. Projekty wykonawcze – po 3 egz.:

— architektury

— konstrukcji

— aranżacji wnętrz i wyposażenia,

— instalacji elektrycznych wewnętrznych i odgromowych

— instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych

— instalacji teletechnicznych zewnętrznych

— instalacji c.o., wod-kan, i kanalizacji deszczowej

— instalacji wentylacji i klimatyzacji

4. Przedmiary robót – po 2 egz.

5. Kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz.

7. Wszelkie inne opracowania projektowe niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, realizacji procesu budowlanego i przekazania obiektu do użytkowania.

8.Pełna dokumentacja w formie elektronicznej edytowalnej, dwg, doc, pdf, kosztorysy w ath – 1 egz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wiedza i doświadczenie zespołu projektantów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość spotkań koordynacyjnych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 434 821.21 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Jako termin realizacji zamówienia podano końcową datę pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowy. Szczegółowe terminy wykonania projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego określa projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 7A i 7B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – projekt umowy dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, Pokój Przyjęć Interesantów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000 PLN dla zadania nr 1 oraz 10 000 PLN dla zadania nr 2. Szczegółowy sposób wnoszenia,zwrotu,zatrzymania wadium określone zostały art. 45 i 46 ustawy Pzp oraz w SIWZ.

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą przy zastosowaniu art. 24aa ustawy Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo, Zamawiający wykluczy Wykonawcę: na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak brak podstaw do wykluczenia:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – z ofertą; na wezwanie Zamawiającego:

b) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r.

5. Dodatkowo:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców,

b) dokument potwierdzający wniesienie wadium,

c) dokument, z którego będzie wynikał zakres wykonanych dokumentacji projektowych oraz rodzaj projektowanego budynku – podlegający ocenie w kryteriach oceny ofert,

d) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

6.Dokumenty podmiotów zagranicznych składa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w post. o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zamówień z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 oraz 134 ust. 6 pkt. 3, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej.

8. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP – środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 180 i 182 ustawy Pzp doPrezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jego kopię Zamawiającemu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2017