Supplies - 32751-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Redundant Array of Independent Disk (RAID)

2022/S 015-032751

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gosp. KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 01048973
National registration number: 5210412987
Postal address: ul. J.P. Woronicza 17
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-999
Country: Poland
Contact person: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Telephone: +48 225478817
Internet address(es):
Main address: http://www.tvp.pl
Address of the buyer profile: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: media

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wymiana przestarzałych macierzy medialnych systemów montażu nieliniowego w Centrum Usług Produkcyjnych oraz integracja z systemami montażu nieliniowego Avid 3P

Reference number: ZP/TITT/91/2021
II.1.2)Main CPV code
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana przestarzałych macierzy medialnych systemów montażu nieliniowego w Centrum Usług Produkcyjnych oraz integracja z systemami montażu nieliniowego Avid 3P.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 410 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana przestarzałych macierzy medialnych systemów montażu nieliniowego w Centrum Usług Produkcyjnych oraz integracja z systemami montażu nieliniowego Avid 3P.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-460694
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wymiana przestarzałych macierzy medialnych systemów montażu nieliniowego w Centrum Usług Produkcyjnych oraz integracja z systemami montażu nieliniowego Avid 3P

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ADTV Sp. z o.o.
Postal address: ul. Modra 96
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-661
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 422 764.23 PLN
Total value of the contract/lot: 1 410 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej albo przekraczającej próg unijny.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022