Supplies - 327619-2023

02/06/2023    S105

Poland-Krakow: Miscellaneous food products

2023/S 105-327619

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
National registration number: 0000039390
Postal address: ul. Wielicka 265
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-663
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@usdk.pl
Telephone: +48 126583979
Fax: +48 126583979
Internet address(es):
Main address: http://www.szpitalzdrowia.pl
Address of the buyer profile: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa produktów spożywczych - 5 zadań

Reference number: DZP-271-2-114/PN/2023
II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia stanowi : Dostawa produktów spożywczych – 5 zadań.

1.1. Zamówienie zostało podzielone na części:

Zadanie 1 – Wyroby wędliniarskie

Zadanie 2 – Ryby mrożone i konserwowe

Zadanie 3 – Mięso wołowe i wieprzowe

Zadanie 4 – Wyroby garmażeryjne

Zadanie 5 – Woda źródlana w galonach

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SWZ :

Załącznik nr 1 Projekt umowy

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Formularze cenowe – Kalkulacja Cenowa zał. od nr 3/1 do nr 3/5.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 967 675.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1- Wyroby wędliniarskie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

Apteka Szpitalna

II.2.4)Description of the procurement:

Opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3/1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 263 430.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 - Ryby mrożone i konserwowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

Apteka Szpitalna

II.2.4)Description of the procurement:

Opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3/2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 150.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3 - Mięso wołowe i wieprzowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

Apteka Szpitalna

II.2.4)Description of the procurement:

Opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3/3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 457 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4 - Wyroby garmażeryjne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

Apteka Szpitalna

II.2.4)Description of the procurement:

Opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3/4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 111 295.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5 - Woda źródlana w galonach

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

Apteka Szpitalna

II.2.4)Description of the procurement:

Opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3/5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 92 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/07/2023
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/09/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2023
Local time: 10:00
Place:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace dostępnej pod adresem: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2023