Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 327812-2021

Submission deadline has been amended by:  377878-2021
30/06/2021    S124

Slovakia-Nitra: Disinfection equipment

2021/S 124-327812

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultná nemocnica Nitra
National registration number: 17336007
Postal address: Špitálska 6
Town: Nitra
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 950 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Martin Chachula
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665268
Internet address(es):
Main address: www.fnnitra.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2173
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432832
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Euro Dotácie, a.s.
National registration number: 36438766
Postal address: Na Šefranici 1280/8
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 010 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Martin Chachula
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665268
Internet address(es):
Main address: www.fnnitra.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2173
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432832
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dezinfekčné prístroje

II.1.2)Main CPV code
39330000 Disinfection equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotníckych prístrojov:

— mobilný plazmový dezinfikátor veľkoobjemový 8 ks

— mobilný plazmový dezinfikátor pre stredne veľké miestnosti 17 ks

— plazmový sterilizátor dvojdverový, prekladací 1 ks

— UVC automatický dezinfektor 2 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 392 586.03 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mobilný plazmový dezinfikátor veľkoobjemový

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotníckych prístrojov:

— mobilný plazmový dezinfikátor veľkoobjemový 8 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 114 154.64 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AXU1

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 3 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mobilný plazmový dezinfikátor pre stredne veľké miestnosti

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotníckych prístrojov:

— mobilný plazmový dezinfikátor pre stredne veľké miestnosti 17 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 63 744.39 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AXU1

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 1 500 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Plazmový sterilizátor

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotníckych prístrojov:

— plazmový sterilizátor dvojdverový, prekladací 1 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 94 525.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AXU1

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 2 500 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Description
II.2.1)Title:

UVC dezinfektor

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotníckych prístrojov:

— UVC automatický dezinfektor 2 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 120 162.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302021AXU1

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 3 500 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/07/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/07/2021
Local time: 10:20
Place:

Fakultná nemocnica Nitra, riaditeľstvo, Špitálska 6, 950 01 Nitra

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3) Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

4) Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na www.uvo.gov.sk

5) Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v súlade s § 39 od. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote päť pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

6) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/06/2021