Supplies - 32845-2022

21/01/2022    S15

Polska-Warszawa: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

2022/S 015-032845

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Agencja wykonawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 koszyk 2

Numer referencyjny: 222/2021/C
II.1.2)Główny kod CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wymienionych w tabeli w ust. 1 SWZ, do magazynów organizacji partnerskich, tj.: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Kościoła Starokatolickiego w RP.

2. Szczegółowe wymagania jakościowe dla wyżej wymienionych artykułów spożywczych, metodyki badań, rodzaje opakowań oraz sposób oznakowania opakowań określone są w Załączniku nr 1 do SWZ (Część A).

3. Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością każdego artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B) z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 1 lit. c Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, zwany dalej umową.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 57 647 718.52 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy groszku z marchewką

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15331400 Warzywa konserwowane i/lub puszkowane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawy groszku z marchewką do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 4 590,000 ton (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt ton), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 382,000 ton (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwie tony), Caritas Polska 959,400 tony (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć ton i czterysta kilogramów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 862,800 tony (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwie tony i osiemset kilogramów), Polskiego Czerwonego Krzyża 344,400 tony (słownie: trzysta czterdzieści cztery tony i czterysta kilogramów), Kościoła Starokatolickiego w RP 41,400 tony (słownie: czterdzieści jeden ton i czterysta kilogramów).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy koncentratu pomidorowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15331427 Skoncentrowany przecier pomidorowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawy koncentratu pomidorowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 607,680 tony (słownie: jeden tysiąc sześćset siedem ton i sześćset osiemdziesiąt kilogramów), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 834,048 tony (słownie: osiemset trzydzieści cztery tony i czterdzieści osiem kilogramów), Caritas Polska 335,872 tony (słownie: trzysta trzydzieści pięć ton i osiemset siedemdziesiąt dwa kilogramy), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 302,080 tony (słownie: trzysta dwie tony i osiemdziesiąt kilogramów), Polskiego Czerwonego Krzyża 120,832 tony (słownie: sto dwadzieścia ton i osiemset trzydzieści dwa kilogramy), Kościoła Starokatolickiego w RP 14,848 tony (słownie: czternaście ton i osiemset czterdzieści osiem kilogramów).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy powideł śliwkowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15332200 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawy powideł śliwkowych do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 152,332 tony (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwie tony i trzysta trzydzieści dwa kilogramy), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 116,648 tony (słownie: jeden tysiąc sto szesnaście ton i sześćset czterdzieści osiem kilogramów), Caritas Polska 449,748 tony (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć ton i siedemset czterdzieści osiem kilogramów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 404,820 tony (słownie: czterysta cztery tony i osiemset dwadzieścia kilogramów), Polskiego Czerwonego Krzyża 161,460 tony (słownie: sto sześćdziesiąt jeden ton i czterysta sześćdziesiąt kilogramów), Kościoła Starokatolickiego w RP 19,656 tony (słownie: dziewiętnaście ton i sześćset pięćdziesiąt sześć kilogramów).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy szynki wieprzowej mielonej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15131000 Konserwy i przetwory z mięsa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawy szynki wieprzowej mielonej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 721,6064 tony (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden ton, sześćset sześć kilogramów i 400 gramów), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 893,2032 tony (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tony, dwieście trzy kilogramy i 200 gramów), Caritas Polska 359,7696 tony (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć ton, siedemset sześćdziesiąt dziewięć kilogramów i 600 gramów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 324,0000 tony (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tony), Polskiego Czerwonego Krzyża 129,0816 tony (słownie: sto dwadzieścia dziewięć ton, osiemdziesiąt jeden kilogramów i 600 gramów), Kościoła Starokatolickiego w RP 15,5520 tony (słownie: piętnaście ton i pięćset pięćdziesiąt dwa kilogramy).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy oleju rzepakowego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15421000 Oleje rafinowane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawy oleju rzepakowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 738,850 tys. litrów (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt litrów), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 977,560 tys. litrów (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy i pięćset sześćdziesiąt litrów), Caritas Polska 1 199,610 tys. litrów (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i sześćset dziesięć litrów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 078,920 tys. litrów (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy i dziewięćset dwadzieścia litrów), Polskiego Czerwonego Krzyża 430,920 tys. litrów (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy i dziewięćset dwadzieścia litrów), Kościoła Starokatolickiego w RP 51,840 tys. litrów (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy i osiemset czterdzieści litrów).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 151-399472
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawy groszku z marchewką

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 581-10-02-515
Adres pocztowy: ul. Południowa 2
Miejscowość: Kwidzyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 82-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 77 126 967.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 983 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

część usług transportowych, jeżeli firma WZPOW Sp. z o.o. nie będzie w stanie wykonać go własnymi środkami.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawy koncentratu pomidorowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Freezco sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252678218
Adres pocztowy: pl. Piłsudskiego 3,
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-078
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 77 126 967.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 764 239.67 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 95 %

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawy powideł śliwkowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Freezco sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252678218
Adres pocztowy: pl. Piłsudskiego 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-078
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 77 126 967.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 613 612.55 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 95 %

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawy szynki wieprzowej mielonej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8250003251
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 15
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 21-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 77 126 967.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 286 866.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

transport artykułów do magazynów organizacji partnerskich

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Dostawy oleju rzepakowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla każdego zadania częściowego, na które Wykonawca składa ofertę, w wysokości:

1) 440 000,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 1,

2) 260 000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 2,

3) 320 000,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 3,

4) 460 000,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 4,

5) 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 5.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 514 ust. 2-3 ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Owoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022