Supplies - 328979-2020

14/07/2020    S134

Czechia-Liberec: Hospital beds

2020/S 134-328979

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
National registration number: 27283933
Postal address: Staré Město, Husova 357/10, doručovací číslo: 460 63
Town: Liberec I
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Postal code: 460 01
Country: Czechia
Contact person: Ing. Lucie Stahlová, Compet Consult s.r.o., Tržní nám. 876, 460 01 Liberec
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Telephone: +420 481030368

Internet address(es):

Main address: www.nemlib.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/KNL

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00016480
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Compet Consult s.r.o.
National registration number: 26202402
Postal address: Tržní nám. 876/11
Town: Liberec
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Postal code: 460 01
Country: Czechia
Contact person: Ing. Lucie Stahlová
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
Telephone: +420 481030368

Internet address(es):

Main address: www.nemlib.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/KNL

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“ část 4 Lůžka a lehátka (opakované)

Reference number: CC/OŘ/KNL1/20
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks zdravotnických lůžek včetně příslušenství a 11 ks zdravotnických vyšetřovacích lehátek do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s. Veškeré technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele na jednotlivé položky dodávky jsou podrobně definovány v příloze č. 3 zadávacích podmínek k veřejné zakázce.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje nejen dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, ale také jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. V případě zdravotnických prostředků ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích je součástí předmětu veřejné zakázky také poskytnutí instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 541 800.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192130 Motorised beds
33192160 Stretchers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Krajská nemocnice Liberec, a.s., budovy „I“ a „E“.Budova „E“ se nachází přímo v areálu nemocnice, v ulici Husova 357/10 a budova „I“ mimo areál, v ulici Husova 348.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks zdravotnických lůžek včetně příslušenství a 11 ks zdravotnických vyšetřovacích lehátek do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP, 54. výzva: Deinstitucionalizace psychiatrické péče, reg. číslo projektu CZ.06.2.56./0.0/0.0/16_048/0002540

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A(Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

B) Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

— výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— dokladu o registraci osoby zacházející se zdravotnickými prostředky ve smyslu § 26 zákona o zdravotnických prostředcích (ZZP). Dokladem o registraci se rozumí platné potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti dle § 29 odst. 1 ZZP vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka zadávacího řízení splněna; Tento doklad nepředkládá dodavatel, na kterého se tato povinnost nevztahuje,

— dokladu o registraci osoby provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků ve smyslu § 64 odst. 2 ZZP. Dokladem o registraci se v tomto případě rozumí potvrzení vydané SÚKL, či jiný doklad, ze kterého vyplývá, že dodavatel je registrován jako osoba provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků nebo alespoň doklad o ohlášení této činnosti (provádění servisu nabízených zdravotnických prostředků) ve smyslu § 26 odst. 3 ZZP s vyznačeným datem podání na SÚKL.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožadováno

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/08/2020
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2020