Supplies - 329368-2022

20/06/2022    S117

Poland-Warsaw: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2022/S 117-329368

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 011035381
Postal address: ul. M. Kasprzaka 17
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-211
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Marcinkowska
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Telephone: +48 223894806
Fax: +48 226323893
Internet address(es):
Main address: https://www.wolski.med.pl/
Address of the buyer profile: https://www.wolski.med.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-ProPublico.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.e-ProPublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup myjni dezynfektorów 2 szt. – wolnostojącej oraz wolnostojącej z WC na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Reference number: EP/57/2022
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup myjni dezynfektorów 2 szt. – wolnostojącej oraz wolnostojącej z WC na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej . Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) określa Specyfikacja techniczno - eksploatacyjna, stanowiąca Załącznik nr 2 do SWZ (dla poszczególnego zadania).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – myjnia dezynfektor przeznaczony do dezynfekcji pojemników na wydaliny ludzkie i misek do mycia chorych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 01 – 211 Warszawa ul. M. Kasprzaka 17

II.2.4)Description of the procurement:

myjnia dezynfektor przeznaczony do dezynfekcji pojemników na wydaliny ludzkie i misek do mycia chorych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium do dnia 18/07/2022 roku do godz. 08:00 w wysokości :

Zadanie nr 1 –300,00 zł. (słownie: trzysta złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji pojemników na wydaliny ludzkie i misek do mycia chorych, wolnostojąca, nie zabudowana z misą ustępową podwieszaną posiadający dedykowany

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 01 – 211 Warszawa ul. M. Kasprzaka 17

II.2.4)Description of the procurement:

myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji pojemników na wydaliny ludzkie i misek do mycia chorych, wolnostojąca, nie zabudowana z misą ustępową podwieszaną posiadający dedykowany przycisk do spuszczania wody

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium do dnia 18/07/2022 roku do godz. 08:00 w wysokości :

Zadanie nr 2 – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy:

dla zadania nr 1 - myjni dezynfektora o wartości nie mniejszej niż 22 000,00 zł brutto.

Dla zadania nr 2 – myjni dezynfektora z WC o wartości nie mniejszej niż 37 000,00 zł brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/07/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/07/2022
Local time: 08:30
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą systemu teleinformatycznego (platformy).

Sesja otwarcia ofert nie będzie przeprowadzona z udziałem wykonawców oraz nie będzie transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 16A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 16A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy. 2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 16A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2022