Árubeszerzések - 330432-2018

28/07/2018    S144    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás

2018/S 144-330432

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47962930
Postai cím: Csaba utca 19.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis Krisztina
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Telefon: +36 202648238
Fax: +36 34522399

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000284082018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000284082018/reszletek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Új generátorok és új indítómotorok szállítása”

Hivatkozási szám: EKR000284082018
II.1.2)Fő CPV-kód
31000000 Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Univerzál Beszerző Kft. részére, közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz szükséges új generátorok és új indítómotorok bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele. Adásvételi keretszerződés.

Az autóbuszok generátorai, és az indítómotorjai a közösségi közlekedésben résztvevő autóbuszok esetén bizonyíthatóan nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mint a közösségi közlekedésben nem használt autóbuszoké, ezért Ajánlatkérő indokoltnak látja az eljárás tárgyát a közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz leszállított generátorok és indítómotorok adásvétele vonatkozásában meghatározni. Az alkalmassági követelményeket ennek megfelelően a közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz leszállított generátorok és indítómotorok vonatkozásában határozta meg.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új generátorok

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31130000 Váltóáramú generátorok (alternátor)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új generátorok bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele nettó 52 383 000 Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A beszerezni kívánt közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz szükséges új generátorok becsült éves darabszáma 790 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Termékek megrendeléstől számított szállítási határidő vállalás (min. 2 munkanap, max. 10 munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A II.2.4. pont szerinti keretösszeg a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új indítómotorok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31612200 Indítómotorok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új indítómotorok bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele nettó 39 165 000 Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A beszerezni kívánt közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz szükséges új indítómotorok becsült éves darabszáma 595 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Termékek megrendeléstől számított szállítási határidő vállalás (min. 2 munkanap, max. 10 munkanap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható, további 39 165 000 Ft/év keretösszeg erejéig, mely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet. A nyertes ajánlattevő a meghosszabbított időszak alatt is a végső ajánlatában megadott egységárait köteles alkalmazni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A II.2.4. pont szerinti keretösszeg a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlat benyújtásakor, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (1) c) pontja, valamint (5) bek alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

Karakterkorlát miatt folytatás az alkalmasság minimumkövetelményeinél.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P/1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának – az 1. rész esetén közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új generátorok, a 2. rész esetén közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új indítómotorok adásvétele és szállítása – nettó árbevétele

Az 1. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 39 000 000 forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 13 000 000 forintot;

A 2. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 29 000 000 forintot, vagy ezen évek valamelyikében a 10 000 000 forintot.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P1 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bekezdésére.

Folyt.

P1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) c) és 19. § (5) bekezdés alapján az ajánlattevő közbeszerzés tárgyából (az 1. rész esetén közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új generátorok, a 2. rész esetén közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új indítómotorok adásvétele és szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon nyilatkozatot vagy referenciaigazolást kell csatolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az árubeszerzés tárgyát, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év, hónap, nap - megjelölésével), a mennyiségét, a bemutatandó referenciára vonatkozó tulajdonság pontos megjelölését, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint minden olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.

Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett

Az 1. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 590 db

A 2. rész vonatkozásában legalább 1 db, összesen legalább 440 db

Közbeszerzés tárgya - az 1. rész esetén közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új generátorok, a 2. rész esetén közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz új indítómotorok adásvétele és szállítása - szerinti (átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített referenciával.

A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Valamennyi részben:

1. késedelmi kötbér: mértéke: 1 %/naptári nap, maximuma a késedelemmel érintett termék nettó értékének 10 %-a;

2. hibás teljesítési kötbér: mértéke: a hibás teljesítéssel érintett termék nettó értékének 10 %-a;

3. meghiúsulási kötbér: mértéke: 20 %. Alapja: a megrendelés meghiúsulása esetén a megrendelés nettó ellenértéke, a teljes szerződés meghiúsulása esetén az éves keretösszeg ki nem fizetett nettó értéke,

4. A Kbt. 134. § (2) bek alapján Vevő részenként az éves keretösszeg 5 %, maximum 2 000 000 Ft teljesítési biztosítékot ír elő. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) a) pontja alapján teljesíthető. Az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bek alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, a biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.

5. jótállás: a felhasználástól számított teljes körű, 12 havi, kötelező jótállás kerül előírásra, kivéve, ha jogszabályi kötelező rendelkezés ennél hosszabb jótállási időt ír elő.

A feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. ajánlatkérő előleget nem fizet;

2. Az ellenérték a Kbt. 135. § (1), és (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, átutalással kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155. (1) bek. figyelembevételével. A nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározott szerint jogosult részszámlázásra;

3. az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetés pénzneme: HUF.

A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az új alkatrészeknek mindenben meg kell felelni a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

A Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/08/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 28/09/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/08/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatot elektronikus úton szükséges becsatolni a www.ekr.gov.hu oldalon.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a www.ekr.gov.hu oldalon történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő (AK) jelen eljárást a Kbt. 7.§ (1) bek alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

2. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.

Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek szerint.

Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek szerinti adatokat.

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta.

Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.

Szakmai ajánlatot (kitöltött árazótábla)

3. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és az átvételt visszaigazolja. A dokumentáció átvételének visszaigazolása a www.ekr.hu oldalon az „érdeklődés jelzésével” történik az ajánlattételi határidő lejártáig.

4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

5. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

6. AK 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bek alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.

7. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

8. Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 1-10. ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere minden rész vonatkozásában: az ár és az MK1 értékelési szempont esetén fordított arányosítás, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:

MK1. értékelési szempont: 2 munkanap

A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet:

MK1. értékelési szempont: 10 munkanap

9. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie.

11. FAKSZ: Dr. Vörös Katalin (00441).

12. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

Terjedelmi okokból a jelen pont folytatását lásd a VI: 4. 3.) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.3.) pont folytatása:

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást módosítás keretében emeli be 2018. évi közbeszerzési tervébe, amelyhez a Taggyűlés jóváhagyása szükséges, melyhez a tagok szavazati jogának engedélye szükséges az őket tulajdonló szervezetektől. A Taggyűlés jóváhagyásának elmaradását a módosított 2018. évi közbeszerzési tervre az ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, vagy a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól, ha a módosított 2018.évi közbeszerzési tervet a Taggyűlés nem hagyja jóvá, illetve amennyiben a tagok nem kapják meg a szavazáshoz szükséges engedélyt. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a módosított közbeszerzési terv el nem fogadását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2018