Services - 330476-2017

23/08/2017    S160    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителен надзор

2017/S 160-330476

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
България
Лице за контакт: Станислава Цветкова
Телефон: +359 29377530
Електронна поща: s.tsvetkova@sofia.bg
Факс: +359 29377561
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=70050&companyId=20779
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Столична община
000696327
ул. „Московска“ № 33
София
1000
България
Лице за контакт: Фронт офис
Телефон: +359 29377505
Електронна поща: s.tsvetkova@sofia.bg
Факс: +359 29377561
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител на консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Избор на изпълнител на консултантска услуга по чл.166 от ЗУТ за: „Основен ремонт/реконструкция и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов", гр. София, район „Илинден", м. „Разсадника", ул. „Хайдут Сидер" № 10 по проект "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов", район Илинден, финансиран по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура", процедура BG16RFOP0013.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България", по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020.

Упражняването на строителен надзор до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация ще бъде в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 241.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Основни дейности: Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на строително-монтажни работи /СМР/, съгласно одобрените инвестиционни проекти и действащата нормативна уредба.; Проверка на изпълнените СМР по количества и цени, и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителите на СМР /бивш акт образец № 19/; Контрол по пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ, за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.; Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. В тази връзка извършва контрол по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от Изпълнителите на СМР сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в одобрените инвестиционни проекти технически показатели и характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертите на Изпълнителите на СМР (ако е приложимо) и от подробните количествено-стойностни сметки за обектите в състава на строежите.; Актуализиране на технически паспорт, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. на МРРБ за Техническите паспорти на строежите; Контролиране на качеството на извършваните СМР и предотвратяване с действията си по компетентност нарушаването на технологията и последователността на изпълнение, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедните книги на строежите; Постоянно следене за спазване на графика за изпълнение на СМР (вкл. приложенията), както и за отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на работите и своевременно докладване на възложителя. Изискване на мерки от страна на изпълнителя по договора за СМР за коригиране на отклоненията, както и контрол върху спазването на тези мерки при необходимост.; Изготвяне на окончателен доклад, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи.

Сграда 1 се състои от основен двуетажен корпус е в който са разположени учебни стаи/кабинети, директорски кабинет и канцелария и едноетажно тяло (физкултурен салон), функционално свързан с основния учебен корпус, долепено до северозападния му край. През годините на експлоатация допълнително е изградена и едноетажна пристройка, долепена до югозападния край на основния корпус-без връзка с него, с отделен вход откъм двора.

ЗП 679,39 м?, РЗП ( ПО ЗУТ) 1 426,01м? ; РЗП ( вкл. сутерен) 1 656,23 м2;

Н=10,73 м (над терена) - осн. част.

Етажи:

сграда 1 — 2 етажа (1 етаж -в зоната на физкултурния салон)

Сграда 2 представлява масивна свободно стояща двуетажна сграда със сутерен и подпокривно ниво. Входът и е от североизток, от входна площадка до която се достига по 3 бр. Стъпала. Сградата разполага и с втори-евакуационен изход- на северозапад, от първа междуетажна стълбищна площадка. В нея се помещават специализирани учебни кабинети, учебна работилница по месопреработка, иновационна лаборатория, лекарски и административни кабинети.

ЗП 225,38 м?, РЗП ( ПО ЗУТ) 690,14 м2 ; РЗП (вкл. сутерен) 945,52 м2

Н=11,89 м (над терена)

Етажи:

надземни — 2 етажа;

подземни — 1 етаж.

За двете сгради има съставен отделни технически паспорти, вкл. обследвания за енергийна ефективност, придружени със сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия.

В рамките на Проекта ще бъдат изпълнени всички мерки, посочени в приложените към документацията задание за проектиране, технически паспорти и обследвания.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 241.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 14/11/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-3.002-0041-C01 „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да е вписан в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, съгласно Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор придружено от поименен списък на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците — чуждестранни лица.

1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по вписване в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ или в съответен еквивалентен регистър. Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ или Удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, придружено със списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от него — (заверено копие).

Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 ЗУТ или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон., в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в регистъра при ДНСК.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не са поставени минимални изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не са поставени минимални изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да има опит в извършването на строителен надзор.

1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката;

2.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на екипа за изпълнение на поръчката, в който посочва образователната и професионална квалификация на лицата. Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на екипа, с посочване на професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна;

3.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентна) с описание на вида на сертификата, обхвата и срока на валидност. Като доказателство за изпълнение на изискването участникът представя копие на валиден сертификат. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, както и точно позоваване на документа.

4. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност по упражняване на строителен надзор за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда/и и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, попадащи в минимум в обхвата на чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.

2. Всеки участник трябва да разполага със задължителен минимален състав на екипа от физически лица (включващ основен и разширен списък), чрез които консултантът упражнява дейност по упражняване на строителен надзор и задълженията на координатор по безопасност и здраве, по специалности. Екипа с който участникът следва да разполага за изпълнение на настоящата поръчка е следния:

1. архитектура или урбанизъм — 1;

2. промишлено и гражданско строителство, технология и механизация на строителството или строителство на сгради и съоръжения — 1;

3. топлотехника (отопление, вентилация и климатизация) — 1;

4. специалности, въз основа на които се придобива квалификация електроинженер — 1;

5. водоснабдяване и канализация — 1;

6. специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари, инженери, архитекти и др.) — 1;

7. пожарна и аварийна безопасност или друга специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми — 1;

8. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация инженер геодезист — 1;

9. ландшафна архитектура, паркоустройство — 1;

10. координатор по ЗБУТ — 1.

Специалностите ще бъдат приети и в еквивалент.

3. Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна, с обхват „оценяване качеството на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и консултантски услуги в проектирането и строителството“ или еквивалентна.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят на обществената поръчка трябва да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за срок не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл. 171, 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/09/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/09/2017
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, ул. „Париж“ № 3, Заседателна зала № 109.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. (2) от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранция:

1.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

1.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1.2.1. парична сума;

1.2.2. банкова гаранция;

1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1.3. Гаранцията по т. 1.2.1 и т. 1.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

1.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

2.1. За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2.2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

2.3. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 22 от ЗПУКИ.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

4. Плащането се извършва съгласно клаузите в проекта на договор.

5. Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага. Участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/08/2017