Services - 330576-2017

23/08/2017    S160    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Благоевград: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2017/S 160-330576

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Благоевград
000024695
пл. „Георги Измирлиев“ № 1
Благоевград
2700
България
Лице за контакт: Радостина Илиева - Старши юрисконсулт ОП
Телефон: +359 73867714
Електронна поща: rilieva@blgmun.com
Факс: +359 73884451
код NUTS: BG413

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.blgmun.com

Адрес на профила на купувача: https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=rJsZWogNHbo%3d

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=rJsZWogNHbo%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Благоевград — етап VII-и — 2017 г., по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград — етап VII-и — 2017 г.“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти за обектите в Приложение № 1“ Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност за обектите в Приложение № 1“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 877 750.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на обследвания за установяване на техн. характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти за обектите в Приложение № 1

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за:

а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата;

б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности;

в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;

г) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата.

В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и възстановяването ѝ в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания. Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за енергийна ефективност на обектите. Общата РЗП на сградите обект на поръчката е — 175 550.00 м2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 526 650.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Д-р за услуга вл. в сила след подпис. му от двете страни.Към момента на откр. на процедурата финанс. не е осигурено. В сл.,че финанс. не е осигурено към подп. на дог. от двете стр.,то дог. ще вл. в сила след осигур. на финансирането. Ако след изтичане 3-мес. срок от подписването на дог. за усл., финансирането все още не е осигурено,всяка от страните може да поиска прекратяване на дог. без предизвестие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност за обектите в Приложение № 1

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71312000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
Основно място на изпълнение:

Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обследването за енергийна ефективност се възлага на външен изпълнител, който ще бъде избран от общината по реда на ЗОП.

Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на раздел II „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“ от ЗЕЕ и при условията и по реда, определени от Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази наредба докладът за енергийното обследване трябва да представи формирани алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка.

Общата РЗП на сградите обект на поръчката е — 175 550.00 м2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 351 100.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Д-р за услуга вл. в сила след подпис. му от двете страни. Към момента на откр. на процедурата финанс. не е осигурено. В сл., че финанс. не е осигурено към подп. на дог. от двете стр.,то дог. ще вл. в сила след осигур. на финансирането. Ако след изтичане 3-мес. срок от подписването на дог. за усл.,финансирането все още не е осигурено,всяка от страните може да поиска прекратяване на дог. без предизвестие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник следва да е реализирал: За Обособена позиция № 1 — минимален общ оборот в размер не по-малък от 1 000 000 /един милион BGN/ BGN, включително и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/ в размер не по-малък от 500 000 /петстотин хиляди BGN/ BGN, в рамките на последните 3 /три/ отчетни години.

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция № 1 /специализиран оборот/ се разбира оборот, реализиран от „дейности по обследване за установяване на технически характеристики на сгради и съставяне на технически паспорти“

За Обособена позиция № 2 — минимален общ оборот в размер не по-малък от 600 000 /шестстотин хиляди BGN/ BGN, включително и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/ в размер не по-малък от 300 000 /триста хиляди BGN/ BGN, в рамките на последните 3 /три/ отчетни години.

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция № 2 /специализиран оборот/ се разбира оборот, реализиран от „дейности по обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради“

Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а, т. 2а) от ЕЕДОП.

В случай, че участникът кандидатства и по двете обособени позиции изискванията за икономическо и финансово състояние следва да се докажат по отделно за всяка обособена позиция.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:

1. удостоверения от банки;

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката;

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За всяка ОП Участникът следва да докаже, че има опит в извършването на дейности, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка. Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП. 2. За всяка ОП, участникът следва да има на разположение проектантски екип по всички части. Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2) от ЕЕДОП (декларират се трите имена на посоченото лице, по коя част е ангажирано, професионален регистър, в който е вписано същото (ако е приложимо) и съответния номер в професионалния регистър, под който е вписано посоченото лице.).3.За всяка ОП Участникът следва да е сертифициран в областта на предмета на поръчката по следните стандарти: EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. В случай, че участникът кандидатства и по двете обособени позиции, изискванията за технически и професионални възможности относно т. 1 и т. 2 следва да се докажат по отделно за всяка обособена позиция.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Уч-ът следва да е изпълнил дейности предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва: За ОП 1 - Уч-ът следва да е изготвил технически паспорти за сгради с РЗП не по-малко от 85 000 м2. За ОП 2- Уч-ът следва да е изготвил обследвания за енергийна ефективност за сгради с РЗП не по- малко от 85 000 м2. Възложителят не поставя изискване на броя сгради и броя договори, с които участниците доказват съответствието с критерия за подбор. Док. за доказване на изискването: Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, придружен с доказателство за извършената услуга. Под дейности с „предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира услуги, свързани с ОП 1: „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт“ ОП 2: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност за обектите „2. Уч-ът трябва да предложи екип от проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях, както следва: За обособена позиция № 1: Уч-ът следва да предложи екип включващ специалист по съответната част: 1. Проектант по част „Архитектура“ – 2 бр. — да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр.; 2. Проектант по част „Конструктивна“ — 1 бр.– да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр.; 3. Проектант по част „ВиК“ — 1 бр — да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава–членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр.; 4. Проектант по част „Електрическа“ — 1 бр – да притежава ППП и лиценз за изпълнението на този вид дейност или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр.; 5. Проектант по част „ОВК“ — 1 бр — да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр.; 6. Проектант по част „Геодезия“ — 1 бр — да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр.;7. Проектант по част „Пожарна безопасност“ — 1 бр — да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр.; Ръководител екип за ОП: сл. да бъде проект. част „Архитектура“ да прит. ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — стр. по спораз. за Европ. иконом. пространстр; Док. за доказване на изискването: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. За обособена позиция № 2: Уч-ът следва да предложи екип включващ специалист по съответната част:Инженер „Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника“ — 2 броя — да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр.;Архитект или инженер-конструктор — 1 брой — да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр.;Електроинженер — 1 брой — да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр. Ръководител екип за обособената позиция: Ръководител екип следва да бъде проектант част„ОВК“ Продълж. в доп. информация.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а — 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 — 217, чл. 219 — 252, чл. 253 — 260, чл. 301 — 307, чл. 321, 321а и чл. 352 — 353е от НК; Продълж. в доп. информация.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/09/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/09/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Община Благоевград, зала №101.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От III.2.2 1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП; Във връзка с изискването на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът по ОП 1 не следва да е лишен от правото да изпълнява дейност по чл. 20 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. и участникът по ОП 2 не следва да е лишен от правото да изпълнява дейност по чл. 43 от ЗЕЕ.

2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Oт III.1.3 да притежава ППП по ЗКАИИП или екв. съгл. законодат. на държава — членка на ЕС, или на др държава — страна по спораз. за Европ. иконом. простр. 3. Всеки уч-к следва да е сертифициран в областта на предмета на поръчката по следните стандарти: EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или екв.ен, или екв.ни мерки, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП; За доказване изпълнението на това мин. изискване уч-ът трябва да притежава сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгл. чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС. Възложителят приема екв.ни сертификати, издадени от органи, установени в др. държави членки. Възложителят приема и др. доказат. за екв.ни мерки за осигуряване на качеството, когато уч-ът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. или екв-ни документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/08/2017