TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 33122-2022

21/01/2022    S15

Poland-Gniezno: Specialist vehicles

2022/S 015-033122

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Gnieźnieński
Postal address: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Town: Gniezno
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-200
Country: Poland
E-mail: przetargi@powiat-gniezno.pl
Telephone: +48 614240720
Fax: +48 614240741
Internet address(es):
Main address: http://www.powiat-gniezno.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

Reference number: WOA.272.12.2021.OZK
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w układzie zadaniowym, tj.

a. Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

b. Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32321200 Audio-visual equipment
32322000 Multimedia equipment
32342410 Sound equipment
34121500 Coaches
48000000 Software package and information systems
48190000 Educational software package
72212190 Educational software development services
72212520 Multimedia software development services
79930000 Specialty design services
51110000 Installation services of electrical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Powiat Gnieźnieński

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)Zadanie nr 1 pn. Część techniczna - szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

a. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

b. badanie wniosków – październik 2021;

c. zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – październik 2021;

d. dialog z wykonawcami – październik-listopad 2021;

e. zaproszenie do składania ofert – listopad 2021;

f. składanie ofert – październik – listopad - grudzień 2021;

g. rozstrzygnięcie postępowania – grudzień 2021.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert A.cena; B.termin wykonania zabudowy autobusu; C.czas oraz zakres kontraktu LCC (zakres merytoryczny kontraktu obejmujący świadczenia dod. w okresie trwania kontraktu LCC, przy czym Zamaw. punktować będzie czas trwania kontraktu LCC nie dłuży niż 8 lat); D.zast. dodatkowych rozwiązań proekologicznych, typu system rekuperacji energii, systemu EKO, zużycie energii, rozw. hybrydow

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32321200 Audio-visual equipment
32322000 Multimedia equipment
32342410 Sound equipment
48000000 Software package and information systems
48190000 Educational software package
72212190 Educational software development services
72212520 Multimedia software development services
79930000 Specialty design services
51110000 Installation services of electrical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Powiat Gnieźnieński

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

Część informatyczna - szczegółowy opis potrzeb i wymagań Zamawiającego wraz z opisem charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Opisu potrzeb i wymagań.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:

a. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

b. badanie wniosków – październik 2021;

c. zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – październik 2021;

d. dialog z wykonawcami – październik-listopad 2021;

e. zaproszenie do składania ofert – listopad 2021;

f. składanie ofert – październik – listopad - grudzień 2021;

g. rozstrzygnięcie postępowania – grudzień 2021.

Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, stosownie do swoich potrzeb, w poniższym zakresie:

I.ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY) – wdrożenie systemu edukacyjnego, utrzymanie i wsparcie techniczne systemu w okresie 36 miesięcy

OPCJA zgodnie z poniższym – rozszerzenie okresu wdrożenia systemu edukacyjnego, utrzymanie i wsparcia technicznego systemu w okresie 12 miesięcy, przy czym Zamawiający może z opcji skorzystać dwukrotnie.

-Zamawiający gwarantuje sobie możliwość skorzystania z opcji dwukrotnie (2 * 12 miesięcy), Zamawiający każdorazowo składa oświadczenie o skorzystaniu z opcji na okres 12 miesięcy. Możliwość ponownego skorzystania z opcji - na kolejny rok – wymaga złożenia ponownego oświadczenia o ponownym skorzystaniu z opcji na okres kolejnych 12 miesięcy (po zakończeniu okresu poprzednich 12 miesięcy. Maksymalna ilość powtórzeń wynosi 2.

-Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego (oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji), że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Szczegółowe wymogi w zakresie prawa opcji zawarte zostaną w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

-Zamawiający zastrzega sobie, że ceny jednostkowe objęte opcją nie mogą być wyższe niż cena jednostkowa zamówienia objętego zakresem podstawowym (dopuszcza się zaoferowanie cen identycznych lub niższych). Zamawiający zastrzega sobie również, że oferowana jakość, funkcjonalności systemu objęte opcją będą identyczne (nie gorsze lub wyższe jak w zamówieniu podstawowym).

-Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

-Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

-Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

-W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, stosownie do swoich potrzeb, w poniższym zakresie:

II. ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY) – wdrożenie systemu edukacyjnego, w środowisku Windows, Android

OPCJA zgodnie z poniższym – wdrożenie systemu edukacyjnego, w środowisku Apple/IOS

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria -cena;-analiza projektu;-termin wykonania systemu informatycznego;-zakres dostępnych języków aplikacji ponad wymagania minimalne,-doświadczenie Zespołu projektowego (kierownik projektu, analityk biznesowy, programiści, projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych)w realizacji projektów edukacyjnych/innowacyjnych z tym że punktowany jest udział w max. 8 projektach

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 188-488582
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

8. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

14. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022