We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 3314-2021

Submission deadline has been amended by:  88283-2021
05/01/2021    S2

Czechia-Prague: Intercity railway works

2021/S 002-003314

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 110 00
Country: Czechia
Contact person: Ing. Radomíra Rečková
E-mail: Reckova@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 725744197
Internet address(es):
Main address: https://www.spravazeleznic.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Stavební správa východ, Nerudova 1
Town: Olomouc
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 779 00
Country: Czechia
Contact person: Ing. Radomíra Rečková
E-mail: Reckova@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 725744197
Internet address(es):
Main address: https://www.spravazeleznic.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Adamov-Blansko, BC

II.1.2)Main CPV code
45234110 Intercity railway works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Cílem stavby je komplexní rekonstrukce dvojkolejného úseku trati v km 171,708 -178,754. Součástí stavby je rekonstrukce zastávky Adamov.

Účelem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 171 241 174.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221112 Railway bridge construction work
45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Jihomoravský kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Cílem stavby je komplexní rekonstrukce dvojkolejného úseku trati v km 171,708-178,754. Součástí stavby je rekonstrukce zastávky Adamov.

Účelem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy.

Stavba „Adamov-Blansko, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku prvního tranzitního železničního koridoru mezi dopravnami Adamov (žkm 171,708) a Blansko (žkm 178,754), v celkové délce 7,046 km.

Předmětem stavby jsou jak zcela nové objekty (nové ostrovní nástupiště s přístupy včetně úpravy směrového vedení obou traťových kolejí a s nimi souvisejících stavebních úprav v Adamově zastávce, protihlukové stěny, opěrné a zárubní zdi), tak i úpravy stávajících objektů (železniční svršek, spodek, nástupiště, mostní objekty, zdi, tunely, skalní svahy, trakční vedení, rozvody elektro a osvětlení, úpravy komunikací, přeložky sítí). Zásadní jsou zejména rekonstrukce tunelů, z nichž rozhodující objem prací připadá na tunely 8/1 a 8/2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 171 241 174.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí 2 091 434 135 CZK (bez DPH).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel požaduje:

— předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

— předložení dokladu o oprávnění k podnikání pro následující činnost:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu,

Výkon zeměměřických činností,

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 5 odst. 2 a v rozsahu dle § 3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce a i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

— předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), f), i), j) zákona č. 360/1992 Sb.,

— předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.,

— předložení osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 4 písm. c) závodní vyhl. č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle § 3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) a i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobně uvedeno v Pokynech pro dodavatele.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 31 000 000 CZK (slovy: třicet jedna milionů korun českých):

- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo

- bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Potřebné údaje pro složení peněžní jistoty na účet zadavatele jsou následující: č. ú. 30007-1908811/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 5623120004.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Smluvní cena a platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu - obecné podmínky.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/02/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/02/2021
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.

V souladu s § 170 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/12/2020