Supplies - 33141-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bydgoszcz: Television and audio-visual equipment

2022/S 015-033141

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bydgoszcz
National registration number: 092351297
Postal address: ul. Jezuicka 1
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-102
Country: Poland
Contact person: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 525858046
Fax: +48 525858273
Internet address(es):
Main address: www.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia IT i AV dla Parku Kultury w kompleksie Młyna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy

Reference number: WZP.271.17.2021.E
II.1.2)Main CPV code
32320000 Television and audio-visual equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia IT i AV dla Parku Kultury w kompleksie Młyna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 059 062.29 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
30231300 Display screens
30121000 Photocopying and thermocopying equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego i biurowego (wyposażenie IT) w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: gwarancja jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00 Projekt: „Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32330000 Apparatus for sound, video-recording and reproduction
32350000 Parts of sound and video equipment
32351000 Accessories for sound and video equipment
32351200 Screens
38652100 Projectors
38653400 Projection screens
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AV (w tym wykonanie schematu okablowania, montażu oraz integracja z istniejącą infrastrukturą) w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: gwarancja jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00 Projekt: „Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – etap 1”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet III

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
30231300 Display screens
32351200 Screens
38653400 Projection screens
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego (wyposażenie IT) w ramach zadania pn. „Przestrzeń Edukacji w Młynach Rothera”.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: gwarancja jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 20140-2020 Projekt: „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” nr RPKP.06.04.01-04-0016/20

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 203-529662
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet I

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet II

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: A+V Sp. z o.o.
National registration number: 8992747780
Postal address: ul. Sucha 2
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-086
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 276 188.28 PLN
Total value of the contract/lot: 935 000.25 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet III

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz Sp.K.
National registration number: 8790173057
Postal address: ul. Osadnicza 1
Town: Toruń
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 87-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 123 046.00 PLN
Total value of the contract/lot: 124 062.04 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022