Supplies - 331769-2020

15/07/2020    S135

Romania-Galați: Protective gear

2020/S 135-331769

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Serviciul Public Ecosal Galați
National registration number: RO 23973046
Postal address: Str. Prelungirea Brăilei nr. 7A
Town: Galați
NUTS code: RO224 Galaţi
Postal code: 800435
Country: Romania
Contact person: Daniela Puscoi
E-mail: dana_daniela72@yahoo.com
Telephone: +40 236322727
Fax: +40 236322727

Internet address(es):

Main address: www.ecosalgl.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099350
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Serviciu de salubrizare
I.5)Main activity
Other activity: Serviciu de salubrizare

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție echipament, materiale și dezinfectanți pentru protecția angajaților Serviciului Public Ecosal Galați, pentru COVID-19

Reference number: 10372/09.07.2020
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziție echipament, materiale și dezinfectanți pentru protecția angajaților Serviciului Public Ecosal Galați, pentru COVID-19.

Conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 552 300.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 1
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pentru mâini

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33741300 Hand sanitizer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

SP Ecosal.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 979 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Săpun lichid

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33711900 Soap
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

SP Ecosal Galați.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 81 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mască cu supapă FFP3

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

SP Ecosal.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 259 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști de protecție unică folosință

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

SP Ecosal Galați.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 277 420.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Conform caietului de sarcini.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși nitril unică folosință

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

SP Ecosal.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 682 880.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vizieră protecție

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18443500 Visors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

SP Ecosal Galați.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 272 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Informatiile vor fi completate in DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri la clasamantul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentelor.

In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa prezinte documentele din aceasta sectiune, conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, toate persoanele care aproba/semneaza documentele emise in legatura cu procedura de atribuire sunt:

— Furtuna Mirela Elena – director general;

— Ionescu Ion – director tehnic;

— Iftode Florica – director economic;

— Lungu Profira – CFP;

— Furtuna Mirela Elena – director general;

— Ionescu Ion – director tehnic;

— Iftode Florica – director economic;

— Lungu Profira – CFP.

Membrii comisiei de evaluare:

— sef Serviciu administrativ/achizitii – Puscoi Daniela – presedinte;

— sef Sectie PP si SU – Bancila Eugenia– membru;

— economist Stan Adela – membru;

— consilier juridic Neculai Sava – membru;

Membrii de rezerva:

— Serviciul achzitii – Toma Roxana;

— economist – Paraschiv Virginica;

— reponsabil PP si SU – Raileanu George;

— consilier juridic Caramalau Maria – membru.

Precizare: ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator sau subcontractantul (daca este cazul), care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul beneficiarului sunt exclusi din procedura de atribuire.

Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.

Nota: aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant/membrii asocierii, de eventualii subcontractanti si terti sustinatori;

— certificat de atestare fiscala emis de Ministerul finantelor Publice, Directia generala a finantelor publice din care sa reiasa situatia operatorului economic original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, stampilata si semnata de

reprezentantul legal. Se va prezenta lipsa datoriilor restante. Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta;

— certificat de atestare fiscala emis de Compartimentul impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia operatorului economic – original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, stampilata si semnata de reprezentantul legal. Se va prezenta lipsa datoriilor restante. Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii

contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei de locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Declaratie privind lista principalelor livrari similare din ultimi trei ani – lista principalelor livrari similare din ultimii trei ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarea produselor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa reiasa cum a livrat ofertantul produsele contractate. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic – a fost solicitată deoarece se doreste a se vedea experienţa similară privind îndeplinirea cu success a altor livrari similare. Informatiile vor fi completate de catre ofertant in DUAE, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Pentru terti: ofertantii, odata cu DUAE si oferta, pana la data-limita a depunerii ofertelor, vor prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinator(i), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi prezentate doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Pentru asocieri: ofertantii odata cu DUAE si oferta, pana la data-limita a depunerii ofertelor, vor prezinta acordul de asociere .Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi prezentate doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experienta similara– lista principalelor produse similare, in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Experienta similara – obiectul contractului sa reflecte furnizarea produselor de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit – pentru fiecare lot – a caror valoare cumulata sa fie de minimum:

— 15 600 RON – lot 1;

— 180 000 RON – lot 2;

— 32 000 RON – lot 3;

— 40 000 RON – lot 4;

— 97 920 RON – lot 5;

— 8 000 RON – lot 6.

Informatii privind principalele contracte de furnizare din ultimii trei ani, din care sa rezulte ca pana la data-limita de depunere a ofertelor s-au furnizat produse similare – la nivelul a minimum un contract, maximun trei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

In mod exclusiv in SEAP la secțiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (secțiunea „Întrebari”);

— Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse in oferta nu si completarea cu documente/informatii care lipsesc din oferta.

In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.

În cazul în care se constata ca doua sau mai multe oferte depuse au acelasi pret, oferta declarata câstigatoare va fi oferta cu cel mai mic pret.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenul de exercitare a căilor de atac este prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016, actualizată – 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/07/2020