Supplies - 331952-2020

15/07/2020    S135

Romania-Bucharest: Protective gear

2020/S 135-331952

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic CF nr. 2 București
National registration number: 4505316
Postal address: Bulevardul Mărăşti nr. 63
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011464
Country: Romania
Contact person: Dragoș Dinca
E-mail: achizitii@spcf2.ro
Telephone: +40 372298713
Fax: +40 372298761

Internet address(es):

Main address: www.spcf2.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099398
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare „Echipamente de protecție medicală”

Reference number: 4505316_2020_PAAPD1145189
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze, pentru buna functionare a activitatii spitalicesti, o gama variata de echipamente de protectie in cantitatile si cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini

Cantitati minime si maxime acord-cadru si contracte subsecvente – conform caietului de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 001 200.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Depozit central – Spitalul CF 2 Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Echpamente de protectie medicala in cantitatile si cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

III.1.1.(a) Situaţia personală a candidatului/ofertantului.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

DUAE se completeaza in cadrul SEAP si se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant.

Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager Serban Bucur;

— director financiar-contabil Maria Ene;

— director medical Adrian-Vasile Comanici;

— Director ingrijiri medicale Adrian Pop.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele suport vor fi atasate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

Autorizatie de functionare emisa de ANMDM – Ministerul Sanatatii pentru distributie dispozitive medicale, valabila la data depunerii acesteia, se va solicita doar ofertantilor clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE.

Documentele suport vor fi atasate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

Nota: certificatul constatator se solicita ofertantului, asociatului, tertului sustinator, subcontractantului propus (fiecaruia pentru partea din contract pe care urmeaza sa o realizeze).

DUAE se completeaza in cadrul SEAP si se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experienta similara: ofertantul va prezenta o lista privind principalele livrari de produse în ultimii trei ani.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate. Eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procese-verbale de receptie/recomandari/copii ale contractelor sau oricare alt document care sa confirme tipul produselor furnizate si valoarea acestuia.

Se va completa DUAE; se vor prezenta mostre.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operatori economici conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, conform prevederilor art. 103 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor capitolului IV, sectiunea a 13-a) din Legea nr. 98/2016.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantii de pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediulSEAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de acord-cadru/contract subsecvent de furnizare produse.

În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale se procedează astfel:

— Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici;

— În vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite, iar operatorii economici vor transmite răspunsul, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/07/2020