Supplies - 33325-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Tilburg: Software voor financiële analyse

2022/S 015-033325

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Avans Hogeschool te Tilburg
Nationaal identificatienummer: 231561964
Postadres: Prof Cobbenhagenlaan 13
Plaats: TILBURG
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5037DA
Land: Nederland
Contactpersoon: Michel Hoeijmans
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.avans.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool

Referentienummer: FPAVANS01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48441000 Software voor financiële analyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht is het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing ter ondersteuning van het samenstellen van de Avans hogeschoolbegroting. Lopende het jaar worden er additionele budgetten toegekend en worden aanvullende begrotingen opgesteld. Er dient apart gerapporteerd te kunnen worden over de (uitputting van de) oorspronkelijke begroting en de gewijzigde begroting. Daarnaast kent Avans Hogeschool ook projectverantwoordingen. De basisinformatie zoals realisatie wordt opgehaald uit het financieel systeem Unit4 ERP (UBW), maar dient nog verder bewerkt en aangevuld te worden met o.a. de prognose. Avans Hogeschool heeft behoefte aan een systeem dat hierbij kan ondersteunen en het handmatige werk overbodig maakt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Avans overschrijdt bij de inkoop van en voor het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing de aanbestedingsgrens van € 300.000,- excl. BTW.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordeling software o.b.v. Avans Use Cases / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: User fit - Software demonstratie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Vendor fit - Plan van aanpak / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Vendor fit - team / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Strategic fit / Weging: 15
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De aanbestedende dienst heeft het voornemen met één (1) partij een overeenkomst aan te gaan.

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst met betrekking tot de levering en implementatie is 1 juni 2021, of zoveel later dan dat definitieve gunning plaatsvindt. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, met de optie om de overeenkomst telkens voor één (1) jaar stilzwijgend onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met een maximum van 3 X 1 jaar. Betaling en facturatie verloopt daarbij conform facturatieschema zoals opgesomd in het Excel tabblad “Overige requirements” in de Use cases Avans (zie bijlagen).

De te sluiten overeenkomst wordt gebaseerd op de modelovereenkomst IT die is opgenomen in bijlagen. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de overeenkomst ligt uitsluitend bij de Aanbestedende dienst en zal uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer worden medegedeeld. Redenen waarom de aanbestedende dienst zou kunnen besluiten de raamovereenkomst niet te verlengen kunnen verband houden met eventuele organisatieveranderingen en/of slechte presentaties o.b.v. de prestatiemeter van de opdrachtnemer

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 247-610767
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VCD Business Intelligence B.V.
Nationaal identificatienummer: 02064964
Postadres: Eemsgolaan 15
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9727 DW
Land: Nederland
E-mail: niels.vanderkam@axians.com
Telefoon: +31 610972607
Internetadres: http://www.axians.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022