Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 333479-2021

Submission deadline has been amended by:  362680-2021
02/07/2021    S126

Bulgaria-Sofia: Wide area network services

2021/S 126-333479

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agentsiya za sotsialno podpomagane
National registration number: 121015056
Postal address: ul. „Triaditsa“ No. 2
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1051
Country: Bulgaria
Contact person: Venelina Lachezarova Bogdanova
E-mail: vbogdanova@asp.government.bg
Telephone: +359 888824122
Fax: +359 28119491
Internet address(es):
Main address: www.asp.government.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/14888
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/145304
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/145304
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Внедряване, доставка и гаранционно поддръжка на система за видеонаблюдение за нуждите на Агенция за социално подпомагане

II.1.2)Main CPV code
72720000 Wide area network services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Обект на обществената поръчка е доставка на оборудване, предоставяне на услуги за внедряване и поддържане на система за видеонаблюдение на сградите на Агенция за социално подпомагане на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 029 300.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Description of the procurement:

При изпълнение на поръчката участника избран за изпълнител трябва да извърши:

1. Доставка и монтаж на мегапикселова комбинирана камера за видеонаблюдение — 350 броя.

2. Доставка и монтаж на локален рекордер за обработка и запис — 175 броя.

3. Доставка и монтаж на интелигентен резервиран захранващ блок — 175 броя.

4. Доставка и монтаж на 19“ инсталационен шкаф — 175 броя.

5. Доставка и монтаж на работна станция за отдалечено наблюдение — 2 броя.

6. Доставка и монтаж на „Защитна стена“ — 1 брой.

7. Изграждане на структурна кабелна система със 175 позиции.

8. Услуги за внедряване и поддържане на системата.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Оценка на предложените функционалности / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 029 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-3.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020, проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“.

II.2.14)Additional information

С показател „Оценка на предложените функционалности“ ще се оценяват предложените параметри за:

— мегаписелова комбинирана камера за видеонаблюдение за вътрешен и външен монтаж — 20 т.,

— локален рекордер за обработка и запис — 20 т.,

— гарантирани параметри за обслужване на системата за видеонаблюдение — 50 т.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се изисква.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел „Г“ на ЕЕДОП, като се посочат данни за съответният сертификат — издател, номер, обхват, срок на валидност.

За доказване на съответствието си с горното изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участниците представят сертификатите в оригинал или заверено копие, ако същите не са на разположение в електронен формат.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да има въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват в областта на внедряване и поддръжка на решения в областта на информационните и комуникационните технологии.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение без ДДС.

Гаранцията може да бъде под формата на:

— парична сума, преведена по банкова сметка на възложителя, или

— безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора, или

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/07/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/07/2021
Local time: 13:00
Place:

В системата.

Комисията започва работа, след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

Information about authorised persons and opening procedure:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/06/2021