Építési beruházás - 333724-2019

16/07/2019    S135

Magyarország-Paks: Csővezeték általános építési munkái

2019/S 135-333724

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000887322019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rák Sándor
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75508347
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000887322019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Víziközművek átalakítása (8803/16 hrsz.)

Hivatkozási szám: EKR000887322019
II.1.2)Fő CPV-kód
45231100 Csővezeték általános építési munkái
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 8803/ 16 hrsz. ingatlanon található víziközművek átalakítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111100 Bontási munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232130 Esővízcsatorna építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.:8803/17)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. A Vállalkozónak az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

1) A kivitelezés végrehajtása az alábbi terjedelemben:

1.1 Szennyvíz hálózat átalakítása:

— 410 m (D100-300 mm) acél anyagú-, 5 370 m (D200-300 mm) beton anyagú, 113 m (D150-300 mm) azbesztcement anyagú, 734 m (D100-30 mm) műanyag cső bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 285 db akna bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 643 m (DN63-90 mm) KPE anyagú nyomócső építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 263 m (DN300 mm) KD-EXTRA anyagú ideiglenes gravitációs vezeték, 7 m (DN160 mm) KG-PVC anyagú bekötő vezeték építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 3-3 db átemelő- és szerelvény akna építése, gépészettel,

— 4 db új átfolyós akna építése, 3 db meglévő akna átalakítása,

— 65 m (219x4,5 mm) acél védőcső beépítése út- és vasút keresztezésnél.

1.2 Csapadékvíz hálózat átalakítása:

— 58 m (D150-300 mm) acél anyagú-, 11 844 m (D200-1200 mm) beton anyagú, 191 m (D100-300 mm) azbesztcement anyagú, 410 m (D100-300 mm) műanyag cső bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 511 db akna bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 1 173 m (DN200-400 mm) KD-EXTRA anyagú gravitációs vezeték, 7 m (DN200 mm) KG-PVC anyagú gravítációs vezeték építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 42 db új akna építése, 7 db meglévő akna átalakítása,

— 74 m (508x6,3 mm) és 13 m (406x6,3 mm) acél védőcső beépítése út- és vasút keresztezésnél.

1.3 Ivóvíz hálózat átalakítása:

— 7 300 m (D25-200 mm) acél anyagú-, 4 719 m (D50-160 mm) KPE és műanyag cső, 1 200 m (1”) KPE anyagú locsolóhálózat, 287 m acél védőcső bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 76 db akna, 14 db kút, 80 db locsolócsap bontása szerelvényekkel együtt, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 253 m (DN110 mm) KPE anyagú nyomócső építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 2 db új akna építése, 1 db meglévő akna átalakítása, szerelvényekkel,

— 59 m (219x4,5 mm) acél védőcső beépítése út- és vasút keresztezésnél.

1.4 Tűzivíz hálózat átalakítása:

— 2 587 m (D150-500 mm) acél anyagú csővezeték, 45 m (D300-600 mm) acél védőcső bontása, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 14 db akna, 31 db tűzcsap bontása szerelvényekkel együtt, földvisszatöltéssel, útburkolat helyreállítással,

— 394 m (DN200-315 mm) KPE anyagú nyomócső építése, fölmunkákkal, útburkolat helyreállítással,

— 5 db új akna építése, 2 db meglévő akna átalakítása, 2 db tűzcsap létesítése, szerelvényekkel,

— 61 m (406x6,3 mm) acél védőcső beépítése út- és vasút keresztezésnél.

1.5 Talajvíz észlelő kutak megszüntetése:

— Tisztító szivattyúzást követően 25 db kút tömedékelése (40m3 beton), kútfejek, korlátok bontása,

— 8 db új kút létesítése 120 m fúrással, 241/228 mm átmérővel.

2) A kivitelezéshez szükséges rendszerelemek (csövek, idomok, alapanyagok és szerelvények) beszerzése is Ajánlattevő/Vállalkozó feladata.

3) Az üzembe helyezés, hivatalos próbák végzése a Megrendelő irányításával.

II. A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:

A szerződéskötést követően:

1) Minőségügyi tervet

2) A kivitelezési részletes organizációs tervét.

3) Tevékenységszintű ütemtervet.

4) Technológia szerelési-építési utasításokat.

5) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (K mmEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_V05 eljárásrend szerint.

6) Az állványok, segédszerkezetek, dúcolatok, daru telepítések terveit, emeléstechnológiákat.

A megvalósulást követően:

7) Megvalósulási ás átadási dokumentációt.

8) Minőségtanúsítási dokumentációt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállás hónapokban megadva (min 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/10/2019
Befejezés: 31/08/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-nek.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

A jelen eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (formanyomtatvány, ESPD, EEKD) benyújtani.

Az EEKD-ben a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén -a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]

Kizáró okok utólagos igazolása:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)-l) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

NY.1.) Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

Folytatás a III.1.2)pontban

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1 pont folytatása: Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is irányadók.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkezőnek az ESPD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel a III.1.2) szerinti követelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében víziközmű rendszerek építési, szerelési és/vagy átalakítási munkák végzéséből származó árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a(z) (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65.§ (12) bekezdés/

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontjára és 19. § (2) bekezdésére is.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a víziközmű rendszerek építési, szerelési és/vagy átalakítási munkák végzéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele el kell, hogy érje legalább az 1 000 000 000 HUF* értéket.

*A részvételre jelentkezőnek a kért összegeket az eredeti pénznemben kell megadnia.

Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)

Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitását nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet /Kbt. 65. § (7) bek., tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére/.

A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint csatolandó a kötelezettségvállalást tartalmazó, melynek tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.

Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.

Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) a) b), e), f), j), (2a) a) pont, 22.§ (1) - (3) bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

A további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§(2) bek a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el nukleáris létesítmény* területén

M1/1. legalább 1 db víziközmű (ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz vagy ipari tűzivíz rendszer) teljes körű kivitelezési munkát,

És

M1/2. legalább 1 db talajvízszint ellenőrző monitoring kutak létesítése/tömedékelése teljes körű kivitelezési munkát,

Továbbá, ha ezen munkának a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§(2a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

* Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tv 2. § 7. pontja szerint nukleáris létesítmény:

a) a dúsítóüzem, nukleáris üzemanyagot gyártó üzem, atomerőmű, újrafeldolgozó üzem, nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium, kutatóreaktor, oktatóreaktor, nukleáris kritikus és más neutronsokszorozás célját szolgáló rendszer, friss nukleáris üzemanyag tárolására és kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló létesítmény,

b) az a) alpontban felsorolt nukleáris létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó, ugyanazon a telephelyen található, radioaktív hulladék tárolására szolgáló létesítmények, amennyiben külön létesítménynek minősülnek.

M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bek b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r 21.§(2) bek e) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik min. 1 fő „AT-ÉFMV-V vagy azzal egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetővel, azaz az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. r. szerinti nyilvántartásba vétellel,

Vagy min. 1 fő „MV-VZ” kategóriás vagy azzal egyenértékű Vízgazdálkodási építmények szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. r. szerint) és az AT-ÉFMV-V jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016.(VII.13.) Korm. r. szerint előírt szakmai gyakorlati idővel

Vagy 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-VZ” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-VZ” kategóriás vagy azzal egyenértékű Vízgazdálkodási építmények szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel (a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. szerint), és aki rendelkezik a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.

M3. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65.§(1)bek b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§(2)bek. b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik min. 1 fő minimum középfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 36 hónapos gyakorlatot szerzett minőségirányítás területén.

M4. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65.§(1)bek b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§(2)bek. j) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségir-i rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségir-i intézkedésekkel.

M5. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65.§(1)bek b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.§(2)bek f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes ISO 14001:2015 vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő környezetir-i rendszer tanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű környezetirányítási intézkedésekkel.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A VI.3. pont folytatása:

A helyszíni bejárás és konzultáció hatékonyságának biztosítása, növelése érdekében ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket a konzultáció napját megelőző 5 munkanappal korábban, írásban (pdf és Word formátumban is) juttassák el az ajánlatkérőhöz.

A helyszíni bejáráson és a konzultáción való részvétel esetén a Paksi Atomerőmű üzemi területére történő belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére:

− a személy neve (vezeték- és utónév),

− születési helye, ideje,

− lakcíme,

− magyar állampolgár esetén anyja neve,

− útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma,

− munkahelyi beosztása,

− munkáltató megnevezése.

A helyszíni bejáráson és a konzultáción ajánlattevőnként (közös ajánlattevőnként) maximum 3 fő vehet részt.

9. Felelősségbiztosítás

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles felmérni a szerződéskötést megelőzően a szerződéses tevékenységével (beleértve az alvállalkozók és egyéb gazdasági szereplők tevékenységét is) kapcsolatos kockázatokat, ezek alapján a biztosítható és biztosítandó kockázatokat, mely kockázatok kezelése az ajánlattevőként szerződő fél kizárólagos felelőssége. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 100 M HUF/kár/év.

Az ajánlatkérő a(z) (közös) ajánlattevőtől ajánlatában nyilatkozatot kér az előírt biztosítás vállalására vonatkozóan. A szerződéskötés időpontjára az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással.

Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) ajánlattevőt a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető.

11. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

12. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 30.8.2019

13. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 5.9.2019

14. A szerződéskötés tervezett időpontja: 1.10.2019

15. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint az EKR rendelkezései irányadóak.

16. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

17. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Bakó Györgyi, 00601

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbérek: Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési és szabályszegési kötbér.

Biztosítékok:

Teljesítési biztosíték: 5 %.

A fenti biztosítékot az ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 134. § (6) bekezdésben meghatározottak szerint teljesítheti.

Jótállási kötelezettség.

A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész)teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése szerint jelen eljárás esetében az ajánlatkérő legalább négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. [A Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]

Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a kifizetés során a Kbt. 135. § (3) bekezdése előírásait is figyelembe kell venni. Ajánlatkérő alvállalkozók bevonása esetén a számlák kifizetésére vonatkozóan 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B § előírásait alkalmazza.

Folytatás az III.1.8) pontban.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

III.1.7) folytatása:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az áfát az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.

Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint biztosít.

A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.

A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza

III.1.8)

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerz.köt. feltétel:

— a helyszíni munkav. telj-ért felelős 1 fő rendelkezzen a PA Zrt. TLF004 című szabályozásában meghatározott felelős munkavezetői jogosultsággal,

— a nyertes ajánlattevő M2. szakembere a szerződéskötésig rendelkezzen a 184/2015. Korm. r. szerinti nyilvántartásba vétellel,

— a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. § szerint ajánlattevő felelősségbiztosítási szerződést kössön vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjessze az előírt felelősségbiztosításra (VI.3) További információk, 9. pont).

Fentiek igazolására az ajánlatkérő (AK) az ajánlat részeként az ajánlattevőtől nyilatkozatot kér. A fenti jogosultságok meglétét az AK a szerz. megkötése előtt, de legkésőbb az eredmény kihirdetését köv. 5 napon napon belül ellenőrzi. A nyilatkozat be nem tartása a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az AK a Kbt. 131. § (4) bek szerint az ajánlatok értékelése során a köv. legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/08/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentum ajánlatkérőtől történő átvétele a (közös) részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.

Kiviteli tervekhez történő hozzáférés

A kiviteli terveket ajánlatkérő a Kbt. 41/C. § b) pontja alapján, az érdeklődő gazdasági szereplőknek a kitöltött és megküldött titoktartási kötelezettségről szóló nyilatkozat megtétele után fogja megküldeni, átadni. A kiviteli tervek megküldésére, átadására az EKR rendszerbe feltöltött „Titoktartási nyilatkozat a kiviteli tervekhez való hozzáféréshez” nevű nyilatkozat kitöltését és az EKR rendszerben egyéb kommunikáció menüpontba történő megküldését követően kerülhet sor.

A kiviteli tervek ajánlatkérőtől történő átvétele az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.

2. Rendelkezések:

a) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §

b) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.

c) üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR 11. § (4) bek.

d) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., A jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján.

e) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek

f) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

g) Kkvk-ra: Kbt. 66. § (4) bek.

h) Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

i) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.

j) Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §,

3. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat.

4. Minősített ajánlattevők:

Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2) pontban eltérően határozta meg az alkalmassági követelményeket, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3) pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

5. A részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költség nem érvényesíthető.

6. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány

Részszempont Értékelési módszer

1. Nettó ajánlati ár Ft-ban tartalékkerettel együtt fordított arányosítás

2. A vállalt jótállás hónapokban megadva (min 24 hónap) hasznossági függvény

Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat.

8. Helyszíni bejárás és konzultáció:

Ajánlatkérő helyszíni bejárással egybekötött konzultációt tart, melynek időpontja 18.7.2019, 9 óra, helyszín MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 101. épület, 108/a tárgyaló.

Az ajánlatkérő ezúton is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok kiegészítésének kizárólag az írásban feltett kérdésekre ajánlatkérő által írásban adott választ tekinti.

A helyszíni bejárás és konzultáció hatékonyságának biztosítása, növelése érdekében ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket a konzultáció napját megelőző 5 munkanappal korábban, írásban (pdf és Word formátumban is) juttassák el az ajánlatkérőhöz.

Folytatás III.1.4) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 15.8.2019 11:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/07/2019