Supplies - 334714-2022

22/06/2022    S119

Poland-Łomża: Medical equipments

2022/S 119-334714

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Postal address: Al. Piłsudskiego 11
Town: Łomża
NUTS code: PL842 Łomżyński
Postal code: 18-404
Country: Poland
Contact person: Grażyna Barszcz
E-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Telephone: +48 864733268
Fax: +48 864733210
Internet address(es):
Main address: www.szpital-lomza.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.szpital-lomza.pl/index.php?k=123
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Reference number: ZT-SZP-226/01/46/2022
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego, zostały określone

w Załączniku nr 5 do SWZ.

2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

3. Zamówienie jest podzielone na dwie części, zwane Pakietami:

a) Pakiet 1 obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie następującego asortymentu: Łóżko z wagą - 6 szt., Łóżko rehabilitacyjne z osprzętem i materacem- 19 szt., Łóżko do OAIT-1 szt., Łóżko ortopedyczne elektryczne z osprzętem-22 szt.

b) Pakiet 2 obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie następującego asortymentu: Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem-54 szt.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 918 343.88 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

PAKIET 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
33192110 Orthopaedic beds
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL842 Łomżyński
Main site or place of performance:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego, zostały określone

w Załączniku nr 5 do SWZ.

2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

3. PAKIET 1 obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie następującego asortymentu:

Łóżko z wagą-6 szt., Łóżko rehabilitacyjne z osprzętem i materacem-19 szt., Łóżko do OAIT-1 szt., Łóżko ortopedyczne elektryczne z osprzętem-22 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: OKRES GWARANCJI / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 833 293.88 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Oś PriorytetowaVIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

PAKIET 1 - 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych),

Informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

PAKIET 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL842 Łomżyński
Main site or place of performance:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego, zostały określone

w Załączniku nr 5 do SWZ.

2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

3. PAKIET 2 obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie następującego asortymentu: Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem- 54 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: OKRES GWARANCJI / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 85 050.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś PriorytetowaVIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

PAKIET 2 - 800,00 zł (słownie: osiemset 00/100 złotych),

Informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SWZ

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował należycie:

- co najmniej jedną dostawę łóżek specjalistycznych wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o wartości min. 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto – dotyczy Pakietu 1,

- co najmniej jedną dostawę szafek przyłóżkowych stosowanych przy hospitalizacji pacjentów, o wartości min. 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto – dotyczy Pakietu 2,

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/07/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/07/2022
Local time: 09:10
Place:

otwarcie ofert nastąpi w Sekcji Zamówień Publicznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, pok. 210c , budynek D, II piętro Administracja

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 132 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP,

2) art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy PZP,

3) art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),

4) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP w formie JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

4. Wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty określone w Rozdz. XIII ust. 3 SWZ.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdz. XI SWZ.

7. .W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (adres: przetargi@szpital-lomza.pl -nie dotyczy złożenia/zmiany/wycofania oferty). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Informacje dotyczące komunikacji i złożenia oferty zawarte są w Rozdz. XII SWZ.

8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. IX ust. 6 SWZ.

9. Informacje dotyczące RODO zawarte są w Rozdz. II SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej reguluje Dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Urządu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587702
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/06/2022