Supplies - 33521-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Software package and information systems

2022/S 015-033521

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy
National registration number: 5210417157
Postal address: ul. Kolska 12
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-045
Country: Poland
E-mail: zamowienia.publiczne@nask.pl
Telephone: +48 223808200
Fax: +48 223808391
Internet address(es):
Main address: https://nask.eb2b.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: telekomunikacja/IT

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa oprogramowania narzędziowego”

Reference number: ZZPiZ.2111.39.2021.400.PKO[EZD RP]
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania narzędziowego wraz z udzieleniem lub zapewnieniem przez Wykonawcę udzielenia Zamawiającemu stosownej licencji umożliwiającej korzystanie z Oprogramowania na zasadach wynikających z Warunków Licencyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Warszawa, Kolska 12

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania narzędziowego wraz z udzieleniem lub zapewnieniem przez Wykonawcę udzielenia Zamawiającemu stosownej licencji umożliwiającej korzystanie z Oprogramowania na zasadach wynikających z Warunków Licencyjnych, zwanego dalej „Oprogramowaniem”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Zamawiającego:

1) Oprogramowania do zaciemniania kodu źródłowego aplikacji w liczbie sztuk 1;

2) Oprogramowania do budowy pakietów instalacyjnych aplikacji w liczbie sztuk 1;

3) Oprogramowania narzędziowego do tworzenia, badań oraz rozwoju interfejsów użytkownika Adobe – CC for Teams: Wszystkie aplikacje dla zespołów lub równoważnego wraz licencją /subskrypcją do Adobe Stock lub Shutterstock (350 zdjęć/miesiąc) lub równoważnego w liczbie sztuk 1;

4) Oprogramowania narzędziowego do ciągłych testów bezpieczeństwa i badania podatności systemu w liczbie sztuk 1;

5) Oprogramowania narzędziowego do wspierania przebiegu procesu testowego oraz kontrolowania postępu realizacji prac w testach w liczbie sztuk 1.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga aby dostawa Oprogramowania, o którym mowa w ust.2 do Zamawiającego nastąpiła w terminie do 3 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia Umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ, zwanej dalej „Umową”, z zastrzeżeniem, że w przypadku licencji o której mowa w ust.2 pkt 1,2,4 i 5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego pobierania, instalowania i użytkowania poprawek i aktualizacji wydanych dla dostarczanego Oprogramowania przez producenta Oprogramowania przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu jakościowego przez obie strony. Za dzień dostarczenia Oprogramowania przyjmuje się datę wskazaną jako dzień odbioru Oprogramowania, bez zastrzeżeń, w Protokole odbioru jakościowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5. W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważne”.

7. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które w równoważnym stopniu spełnia warunki określone w SOPZ.

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

9. Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia nie podlegają uzupełnieniu.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 232-610623
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Dostawa oprogramowania narzędziowego”

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022