The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 33523-2022

21/01/2022    S15

Polska-Lublin: Toner do drukarek laserowych/faksów

2022/S 015-033523

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 76
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kazanowska, Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76, Zamówienia Publiczne
E-mail: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl
Tel.: +48 814781625
Faks: +48 814781625
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lublin-zachod.sr.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Numer referencyjny: ZP-2401-3/21
II.1.2)Główny kod CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:

1. Zadanie pierwsze obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz bębnów światłoczułych do następujących urządzeń drukujących: BROTHER HL-L6400DW/MFC-L6800DW, BROTHER MFC-L6800DW, BROTHER HL-L6400DW, HP E60155dn, HP P3015dn, KONICA MINOLTA BIZHUB 363, KONICA MINOLTA BIZHUB 364 E, RICOH 1195L.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pierwszego zawiera Załącznik nr 1a do SWZ.

2. Zadanie drugie obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz zespołów obrazujących do następujących urządzeń drukujących: LEXMARK MS410dn/MS510dn/MS610dn, LEXMARK MS711/MS811dtn, LEXMARK MS811dn, LEXMARK MX310dn/MX510de.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania drugiego zawiera Załącznik nr 1b do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 992 045.70 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie pierwsze

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124300 Bębny do maszyn biurowych
30192113 Wkłady drukujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. K.Wallenroda 4d, ul. Boczna Lubomelskiej 13

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie pierwsze obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz bębnów światłoczułych do następujących urządzeń drukujących: BROTHER HL-L6400DW/MFC-L6800DW (bęben światłoczuły – 120 szt.), BROTHER MFC-L6800DW (kaseta z czarnym tonerem – 15 szt.), BROTHER HL-L6400DW (kaseta z czarnym tonerem – 250 szt.), HP E60155dn (kaseta z czarnym tonerem – 350 szt.), HP P3015dn (kaseta z czarnym tonerem – 80 szt.), KONICA MINOLTA BIZHUB 363 (kaseta z czarnym tonerem – 10 szt.), KONICA MINOLTA BIZHUB 364 E (kaseta z czarnym tonerem -10 szt.), RICOH 1195L (kaseta z czarnym tonerem – 10 szt., bęben światłoczuły – 5 szt.) .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pierwszego zawiera Załącznik nr 1a do SWZ.

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami – w formie zamówień częściowych (świadczeń częściowych) – stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zakres, termin i adres dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przesłana będzie Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy należy realizować najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania na własny koszt, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy, kompletnej partii materiałów. Materiały należy dostarczyć do pomieszczeń wyznaczanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położnych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. Konrada Wallenroda 4d oraz ul. Boczna Lubomelskiej 13.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne objęte były 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia podpisania Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: czas wykonania konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie drugie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124300 Bębny do maszyn biurowych
30192113 Wkłady drukujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. K.Wallenroda 4d, ul. Boczna Lubomelskiej 13

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie drugie obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów barwiących (tonerów) oraz zespołów obrazujących do następujących urządzeń drukujących: LEXMARK MS410dn/MS510dn/MS610dn (czarny zespół obrazujący – 70 szt., kaseta z czarnym tonerem - 200 szt.), LEXMARK MS711/MS811dtn (czarny zespół obrazujący – 60 szt., kaseta z czarnym tonerem - 230 szt.), LEXMARK MS811dn (kaseta z czarnym tonerem – 5 szt.), LEXMARK MX310dn/MX510de (kaseta z czarnym tonerem – 20 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania drugiego zawiera Załącznik nr 1b do SWZ.

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami – w formie zamówień częściowych (świadczeń częściowych) – stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zakres, termin i adres dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przesłana będzie Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy należy realizować najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania na własny koszt, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy, kompletnej partii materiałów. Materiały należy dostarczyć do pomieszczeń wyznaczanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położnych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78, ul. Konrada Wallenroda 4d oraz ul. Boczna Lubomelskiej 13.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne objęte były 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia podpisania Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: czas wykonania konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 193-501820
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

zadanie pierwsze

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JM Data Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Zwoleńska 65A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-761
Państwo: Polska
E-mail: przetragi@jmdata.pl
Tel.: +48 515479027
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 496 545.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 577 815.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie drugie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JM Data Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Zwoleńska 65A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-761
Państwo: Polska
E-mail: przetragi@jmdata.pl
Tel.: +48 515479027
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 371 097.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 276 830.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia treści SWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Oddziału 12 Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.Szczegółowe inf. dot. środków ochrony prawnej - Dział IX

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022