Supplies - 33591-2022

21/01/2022    S15

Polska-Żary: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

2022/S 015-033591

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 010-018055)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL432
Adres pocztowy: ul. Domańskiego 2
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Patrzylas
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Tel.: +48 684707874
Faks: +48 684141036
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.105szpital.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.105szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/UE/2022
II.1.2)Główny kod CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w podziale na 3 części - zadania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 010-018055

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/02/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/02/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: