We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 33608-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Medical equipments

2022/S 015-033608

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 217-570669)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Kórházi Főigazgatóság
National registration number: 15845883243
Postal address: Diós árok 3
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1125
Country: Hungary
Contact person: Varga Tímea
E-mail: varga.timea@okfo.gov.hu
Telephone: +36 304445810
Fax: +36 13757253
Internet address(es):
Main address: https://okfo.gov.hu/
Address of the buyer profile: https://okfo.gov.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021

Reference number: EKR001299942021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adásvételi szerződés Ápolási és orvostechnikai eszközök beszerzése 2021 tárgyban.

Mennyisége:

1. rész:

Ágytálmosó készülék: 519 db ágytálmosó készülék Adás-vételi keretszerződés

2. rész:

Középszintű ágyak: 1600 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy Adás-vételi keretszerződés

3. rész:

Emeltszintű ágyak: 1500 db elektromos betegágy, 40 db szülőágy, 300 db traumatológiai betegágy, 300 db traumatológiai betegágy kerettel Adás-vételi keretszerződés

4. rész:

Sürgősségi eszközök: 100 db defibrillátor, 500 db EKG készülék, 1214 db állványos órás vérnyomásmérő, 700 db automata vérnyomásmérő, 2000 db pulzoximéter, 550 db vénaszkenner, 300 db motoros váladékszívó, 300 db sürgősségi táska felszereléssel, 204 db sürgősségi tolókocsi, 500 db hidraulikus állítású fekvő tolókocsi, 600 db hidraulikus betegkiültető fotel Adás-vételi keretszerződés

5. rész:

Speciális antidecubitus matrac: 611 db speciális antidecubitus matrac I-III, 680 db speciális antidecubitus matrac I-IV Adás-vételi keretszerződés

6. rész:

Medikai hardverplatform: 2 egység Medikai folyamattámogató hardverplatform Adás-vételi keretszerződés

Valamennyi rész vonatkozásában szállítási határidő: a megrendeléstől számított 90 nap.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad a szerződésben foglaltak szerint.

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. Egyenértékűség

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

2. Szerviz, karbantartás

Az Eladónak a jótállási feladatok ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező szerviz hálózatot vagy szervizbázist kell fenntartania a jótállási kötelezettség teljes időtartama alatt.

A jótállási idő alatt Eladónak 24 órán belüli rendelkezésre állást és a javítás megkezdését kell biztosítania. Meghibásodás esetén Eladónak a javítást a meghibásodás tudomására jutásától számított 3 naptári napon belül el kell végeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, Eladó csereeszközt köteles biztosítani.

3. Műszaki leírás:

Ajánlattevőnek minden megajánlott rész vonatkozásában az ajánlatában csatolnia kell a megajánlott termékekre vonatkozóan az adott részre vonatkozó műszaki leírásban található műszaki adatlapot gyártó és típus feltüntetésével, valamint a ’Teljesített paraméterek’ elnevezésű oszlopával kitöltve. A műszaki adatlapon a megjelölt sorokban ('kérjük megadni!' jelzés esetén) a konkrét paraméter feltüntetése is szükséges, nem elegendő az igen/nem válasz megadása. A műszaki adatlapot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, amelynél a megajánlott részekben a táblázat minden sorát szükséges kitölteni, azaz a táblázat egyetlen olyan sora sem maradhat kitöltetlenül, amelyre ajánlattevő ajánlatot tett. Ennek megsértése ajánlattevő részéről az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után! Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdésére.

Folytatás: a VI.4.3) pontban.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 217-570669

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.5
Lot No: 3
Place of text to be modified: Minőségi kritérium súlyszáma/jelentősége
Instead of:

5

Read:

10

Section number: III.1.2
Place of text to be modified: A kiválasztási szempontok
Instead of:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. („Kr”) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet „Kr.” 5. § (1) bekezdésében és a 6-7. §-aiban foglaltakra.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1) Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt.65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására) a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján be kell csatolnia valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó pénzintézeti nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- pénzforgalmi számla (számlák) száma, - a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

- a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, amelyek esetében bármely, a megszűnést követő keltezésű nyilatkozatot elfogad Ajánlatkérő. Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy ajánlattevő csatolja be ajánlatába cégszerű nyilatkozatát a vizsgált időszak alatt megszűnt számlákkal kapcsolatban azon esetben is, ha ajánlattevőnek a vizsgált időszakban nem volt megszűnt számlája.

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A VI.3) pont folytatása:

11. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:

Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat kell kitöltenie:

Gazdasági szereplő adatai

Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat.

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

NYILATKOZAT üzleti titokról

Nyilatkozat fordításról

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

További benyújtandó dokumentumok:

Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését kérjük a felolvasólapon, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést).

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, szerződésben vagy előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).

Képviselet igazolása:

- az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, azzal a kiegészítéssel, hogy

- külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);

- egyéni vállalkozó, vagy természetes személy ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet (személy) kapcsán Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Read:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. („Kr”) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet „Kr.” 5. § (1) bekezdésében és a 6-7. §-aiban foglaltakra.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1) Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt.65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására) a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján be kell csatolnia valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó pénzintézeti nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- pénzforgalmi számla (számlák) száma, - a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),

- a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, amelyek esetében bármely, a megszűnést követő keltezésű nyilatkozatot elfogad Ajánlatkérő. Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy ajánlattevő csatolja be ajánlatába cégszerű nyilatkozatát a vizsgált időszak alatt megszűnt számlákkal kapcsolatban azon esetben is, ha ajánlattevőnek a vizsgált időszakban nem volt megszűnt számlája.

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A VI.3) pont folytatása:

11. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:

Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat kell kitöltenie:

Gazdasági szereplő adatai

Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat.

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

NYILATKOZAT üzleti titokról

Nyilatkozat fordításról

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

További benyújtandó dokumentumok:

Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését kérjük a felolvasólapon, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést).

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, szerződésben vagy előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).

Képviselet igazolása:

- az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, azzal a kiegészítéssel, hogy

- külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);

- egyéni vállalkozó, vagy természetes személy ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet (személy) kapcsán Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A VI.3.) pont 3) alpont kiegészítése:

Eredeti szöveg:

3. Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege:

1. rész vonatkozásában 5 800 000,- Ft

2. rész vonatkozásában 10 600 000,- Ft

3. rész vonatkozásában 20 000 000,- Ft

4. rész vonatkozásában 18 000 000,- Ft

5. rész vonatkozásában 3 000 000,- Ft

6. rész vonatkozásában 1 500 000,- Ft

Kiegészítés:

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével a 10032000-00362241-00000000 számú bankszámlára, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel a Kbt.54.§ (2) bek szerint.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

- befizetést/átutalást igazoló dokumentum ajánlatba történő benyújtásával vagy,

- garancia biztosításával való teljesítés esetén a Kbt.41/A § (2) bekezdés szerinti dokumentum ajánlatba történő benyújtásával vagy,

- készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló dokumentum Kbt.41/A § (2) bekezdés szerint ajánlatba történő benyújtásával,

- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény Kbt.41/A § (2) bekezdés szerinti dokumentum ajánlatba történő benyújtásával.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 17/01/2022
Local time: 13:00
Read:
Date: 07/02/2022
Local time: 13:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 17/01/2022
Local time: 15:00
Read:
Date: 07/02/2022
Local time: 15:00
VII.2)Other additional information:

A Kbt. 55. § (1) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az egyéb közbeszerzési

dokumentumok is módosításra kerülnek.