Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 33649-2022

21/01/2022    S15

Poland-Chełm: Document creation software package

2022/S 015-033649

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 003-004385)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Chełm
National registration number: 11019823800000
Postal address: ul. Lubelska 65
Town: Chełm
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Monika Hurko-Tarnowska, Justyna Koperska, Jolanta Chwil
E-mail: zamowienia@umchelm.pl
Telephone: +48 825652223
Fax: +48 825652254
Internet address(es):
Main address: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: https://www.chelm.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego

Reference number: BZP.271.12.49.2021
II.1.2)Main CPV code
48310000 Document creation software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.4. Dostawa zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty transportu, opakowania oraz wydania licencji Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.5. Zamawiający potwierdzi dostawę licencji protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 003-004385

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

1. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dostawę, polegającą na dostarczeniu co najmniej 150 licencji oprogramowania biurowego w ramach 1 lub 2 umów (zamówień)".

Read:

1. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dostawę, polegającą na dostarczeniu co najmniej 130 licencji oprogramowania biurowego w ramach 1 lub 2 umów (zamówień).

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
Instead of:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2022 r.

Read:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2022 r.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 11/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie zwiazany ofertą
Instead of:
Date: 09/05/2022
Read:
Date: 11/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 11/02/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: