Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 336771-2017

26/08/2017    S163

Magyarország-Debrecen: Építészeti tervezési szolgáltatások

2017/S 163-336771

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Paróczai Bernadett
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1. / 4024 Debrecen, Piac u. 20.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A tervezési feladat a tervpályázati tervezési program alapján elkészült nyertes Pályamű alapján, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló generáltervezés. A továbbtervezés folyamán a nyertes pályaművet az alábbi szempontok alapján változtatni szükséges:

a) a Pályamű emeleti napozó teraszának két végében 1-1 bár elhelyezése szükséges a programábra 1) elemének megfelelően;

b) a Pályaműben szereplő úszómedence felőli vízfalon, egymástól független 10 db jacuzzi kialakítása szükséges a programábra 2) elemének megfelelően;

c) a Pályaműben szereplő vízfalakat a programábra 3) elemének megfelelően és mértékben zöld növényfalakkal kell (lehet) helyettesíteni;

d) a Pályaműben szereplő hullámmedencék helyén a programábra 4) elemének megfelelően családi élménymedence elhelyezése szükséges a rajzon javasolt méretekkel, amelyektől indokolt esetben el lehet térni. A hullámfunkció megtartását szükséges vizsgálni.

e) a tervezési terület nyugati oldalán a programábra 5) elemének megfelelően relaxációs sodrómendence elhelyezése szükséges;

f) szórakoztató informatikai rendszer betervezése szükséges.

A fenti változások a Pályamű átdolgozását teszik szükségessé. A nyertes Ajánlattevő az eredeti tervek átdolgozására is jogosulttá válik, ugyanakkor figyelemmel kell lennie arra, hogy az átdolgozással személyhez fűződő szerződő jogot is érint a mű egységének védelmére való tekintettel, és ennek érdekében az átdolgozás során köteles megkeresni az eredeti tervezőt (Bordás Péter É 01-4760).

A tervezési terület négy elkülöníthető részre az alábbiak szerint tagozódik:

Tervezési részterület Terület nagysága.

Strandlétesítmények elhelyezésére szolgáló fejlesztési terület 56 067 m2.

Szállodafejlesztés céljára biztosítandó szabad terület.

(épület, építmény nem, de pihenőfelület, sportpálya elhelyezhető) 8 649 m2.

Tervezési határon belüli, a strand területéhez csatolni kívánt helyi védelmi terület (kizárólag sport, rekreációs és játszó funkciójú építmények létesíthetők) 18 103 m2.

Fejlesztésbe bevonandó közterület a Pallagi úti sétánnyal 5 756 m2.

A Régi Vigadó mellette felszíni parkoló felújítása 2 516 m2.

Tervezési terület összesen.

(Levonva a tervezési területen meglévő, a tervezés tárgyát nem képező építmények alapterület.)

91 091 m2.

A fejlesztésbe bevonandó terület egy része helyi területi védelem alatt álló közpark. A fejlesztés eredményeként egy olyan közhasználatú létesítmény jön létre, mely egyidejűleg 5000-6000 fő befogadására alkalmas.

Az engedélyek beszerzésében való közreműködés és a szükséges egyeztetések lefolytatása a Tervező feladata, a szakhatósági és engedélyezéssel kapcsolatos díjak a Megrendelőt terhelik.

Az engedélyezési tervdokumentációt 15 példányban kell teljesíteni a Megrendelő részére papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD-n/DVD-n). A kiviteli tervdokumentációt 8 példányban kell teljesíteni papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD-n/DVD-n).

A digitális szállítás követelményei:

— A teljes tervdokumentáció DWG vagy AcrobatReader (PDF) formátumban, a nyomtatott dokumentációnak megfelelő szerkezetben szállítandó.

— A dokumentáció minden részeleme szerkeszthető forrásformátumban is szállítandó:

— a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban,

— a rajzi állományok Autocad (vagy ezzel egyenértékű) formátumban,

— az árazatlan és árazott költségvetés .xls kiterjesztésű fájlként.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 8
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 084-163933

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A debreceni Nagyerdő program befejezése projekt komplex építési engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BORD Építész Stúdió Kft.
Postai cím: Felső erdősor 3. 3. em. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 220 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalapra tekintettel jogszerű.

A szerződés módosításának időpontja: 11.8.2017.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A tervezett létesítmények helyszínrajzi elhelyezésében minimális a változás, új műszaki létesítmény nem kerül tervezésre, az eddig tervezett létesítmények darabszámában történik változás a vízfelület növelése érdekében. Az érintett ingatlan területén kívüli út- és villamospálya felújításának tervezése marad el. A többlettervezési feladatokhoz és az elmaradó tervezési feladatokhoz kapcsolódó beruházási költség megegyezik, ezáltal tervezési költségváltozás sem jelentkezik.

A szerződésmódosítás tárgyát képező tervezési program módosítása tervezési szempontból tehát nem tekinthető lényegesnek. A módosítás a szerződés tárgyának változásával nem jár, a vállalkozói kötelezettséget új elemre nem terjeszti ki, erre tekintettel nem kerülnek olyan feltételek meghatározásra, melyek bármilyen mértékben hatást gyakorolhattak volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás eredményére vagy az eljárásban való részvételre. A tervezési feladat módosítása eredményeként a beruházási érték nem változik, melyre figyelemmel a tervezési díj is változatlan marad. A módosítás nem jár továbbá a Tervező közbeszerzési ajánlatában, az értékelési részszempontok szerinti megajánlások változásával.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/08/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1. / 4024 Debrecen, Piac u. 20.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezési feladat a tervpályázati tervezési program alapján elkészült nyertes Pályamű alapján, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló generáltervezés. A továbbtervezés folyamán a nyertes pályaművet az alábbi szempontok alapján változtatni szükséges:

a) a Pályamű emeleti napozó teraszának két végében egy-egy bár elhelyezése szükséges a programábra 1) elemének megfelelően;

b) a Pályaműben szereplő úszómedence felőli vízfalon, a napozóteraszon pezsgőmedencék kialakítása.

c) a Pályaműben szereplő vízfalakat a programábra 3) elemének megfelelően és mértékben zöld növényfalakkal kell (lehet) helyettesíteni;

d) a Pályaműben szereplő hullámmedencék helyén a programábra 4) elemének megfelelően családi élménymedence elhelyezése szükséges a rajzon javasolt méretekkel, amelyektől indokolt esetben el lehet térni. A megrendelői igényeknek megfelelően a gyermekmedence mellett hullámmedence kerül kialakításra.

e) a tervezési terület nyugati oldalán a programábra 5) elemének megfelelően relaxációs sodrómendence elhelyezése szükséges;

f) szórakoztató informatikai rendszer betervezése szükséges.

A fenti változások a Pályamű átdolgozását teszik szükségessé. A nyertes Ajánlattevő az eredeti tervek átdolgozására is jogosulttá válik, ugyanakkor figyelemmel kell lennie arra, hogy az átdolgozással személyhez fűződő szerződő jogot is érint a mű egységének védelmére való tekintettel, és ennek érdekében az átdolgozás során köteles megkeresni az eredeti tervezőt (Bordás Péter É 01-4760).

A tervezési terület négy elkülöníthető részre az alábbiak szerint tagozódik:

Tervezési részterület Terület nagysága.

Strandlétesítmények elhelyezésére szolgáló fejlesztési terület 62 405,9 m2.

Szállodafejlesztés céljára biztosítandó szabad terület.

(épület, építmény nem, de pihenőfelület, sportpálya elhelyezhető) 2 310 m2.

Tervezési határon belüli, a strand területéhez csatolni kívánt helyi védelmi terület (kizárólag sport, rekreációs és játszó funkciójú építmények létesíthetők) 6 209,6 m2.

A Régi Vigadó mellette felszíni parkoló felújítása 2 516 m2.

Tervezési terület összesen (levonva a tervezési területen meglévő, a tervezés tárgyát nem képező építmények alapterület) 73 441,5 m2.

A fejlesztésbe bevonandó terület egy része helyi területi védelem alatt álló közpark. A fejlesztés eredményeként egy olyan közhasználatú létesítmény jön létre, mely egyidejűleg 5 000-6 000 fő befogadására alkalmas.

Az engedélyek beszerzésében való közreműködés és a szükséges egyeztetések lefolytatása a Tervező feladata, a szakhatósági és engedélyezéssel kapcsolatos díjak a Megrendelőt terhelik.

Az engedélyezési tervdokumentációt 15 példányban kell teljesíteni a Megrendelő részére papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD-n/DVD-n). A kiviteli tervdokumentációt 8 példányban kell teljesíteni papíralapon, és 2 példányban digitális formában (CD-n/DVD-n).

A digitális szállítás követelményei:

— A teljes tervdokumentáció DWG vagy AcrobatReader (PDF) formátumban, a nyomtatott dokumentációnak megfelelő szerkezetben szállítandó.

— A dokumentáció minden részeleme szerkeszthető forrásformátumban is szállítandó:

— a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban,

— a rajzi állományok Autocad (vagy ezzel egyenértékű) formátumban,

— az árazatlan és árazott költségvetés .xls kiterjesztésű fájlként.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 8
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 220 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BORD Építész Stúdió Kft.
Postai cím: Felső erdősor 3. 3. em. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Tervezési Program 2. A tervezési terület pontjához tartozó tervezési részterület kimutatás a következők szerint módosul:

Tervezési részterület Terület nagysága.

Strandlétesítmények elhelyezésére szolgáló fejlesztési terület 62 405,9 m2.

Szállodafejlesztés céljára biztosítandó szabad terület.

(épület, építmény nem, de pihenőfelület, sportpálya elhelyezhető) 2 310 m2.

Tervezési határon belüli, a strand területéhez csatolni kívánt helyi védelmi terület (kizárólag sport, rekreációs és játszó funkciójú építmények létesíthetők) 6 209,6 m2.

A Régi Vigadó mellette felszíni parkoló felújítása 2 516 m2.

Tervezési terület összesen.

(Levonva a tervezési területen meglévő, a tervezés tárgyát nem képező építmények alapterület.)

73 441,5 m2.

2. A Tervezési Program 3.2. Meglévő megtartandó, felújítandó létesítmények pontjának Medencék elnevezésű bekezdése a következők szerint módosul:

A fürdő területén az ún. versenymedence elbontásra kerül. Az új medence sportmedencének lesz kialakítva, úgy, hogy alkalmas legyen vízilabdapálya elhelyezésére, legyen egy része 50-m-es része is, valamint legyen kialakítva a többi részen egy vizes regeneráló medence.

3. A Tervezési Program 3.3. Funkcionális program pontjának, a nyertes pályamű megadott szempontok szerinti változtatását tartalmazó bekezdése a következők szerint módosul:

A tervezési feladat a tervpályázati tervezési program alapján elkészült nyertes Pályamű alapján, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló generáltervezés. A továbbtervezés folyamán a mellékelt nyertes pályaművet az alábbi módosított/kiegészített szempontok alapján változtatni szükséges:

b) a Pályaműben szereplő úszómedence felőli vízfalon, egymástól független pezsgőmedence kialakítása szükséges;

d) a Pályaműben szereplő hullámmedencék helyén a mellékelt programábra 4) elemének megfelelően családi élménymedence elhelyezése szükséges a rajzon javasolt méretekkel, amelyektől indokolt esetben el lehet térni. A hullámfunkció megtartását szükséges vizsgálni, akár új medence kialakításával.

g) a tervezési terület É-i részén lévő szállodafejlesztésre szánt terület új helyre kerül, a meglévő Mediterrán élményfürdő mellé.

4. A Tervezési Program 3.3. Funkcionális program pontjának, Új medencék, azok mérete, kialakítása és elhelyezkedése elnevezésű bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül ki illetve az alábbiak tekintetében módosul.

A Strandfürdő medencéi közül – jelenlegi terveink szerint egyedül a viszonylag jó állapotú versenymedence maradna meg, amely sportmedencévé lesz átalakítva.

Forgatott vizű medencék Töltő-ürítő medencék.

Medence Vízhőfok.

(oC) Medence Vízhőfok.

(oC)

Sportmedence (átalakított felújított) 24-26 Gyógymedence I. 32-34.

Hullámmedence 24-26 Gyógymedence II. 34-36.

Gyermek pancsoló 30-32 Gyógymedence III. 36-38.

Gyermek kaland 30-32 Barlangfürdők 34-36.

Felnőtt kaland medence 30-32.

Ugráló medence 24-26.

Csúszda medencék 26-28.

Relaxációs medence 30-32.

Sodrómedence 30-32.

Pezsgőmedencék 32-34.

A medencék összeadott vízfelülete érje el az 5 600 m2 nagyságot. A medencékhez kapcsolódjon legalább 5 db csúzda kialakítása is.

5. A Tervezési Program 3.3. Funkcionális program pontjának, Sport Zóna elnevezésű bekezdése a következők szerint módosul:

A fejlesztés során lehetőség nyílhat az év nagy részében üzemeltethető sportpályák kialakítására. A tervezés során kiemelten figyelembe kell venni a nyári szezon alatti üzemeltetési és használati feltételeket.

6. A Tervezési Program 4. Részletes tervezési program a Strandfürdő területén kívül pontja a következők szerint módosul:

Pallagi úti sétány:

a) A Pallagi út mellett tervezett a fürdő kabinsor elbontása. A kabinsor a Gyógy- és termálfürdő területén található a 22330/4 helyrajzi számú ingatlan területén. Tulajdoni lap szerint az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban a Debreceni Gyógyfürdő Kft. tulajdonában áll. A bontás nem része a tervezési feladatnak.

b) A Régi Vigadó mellette felszíni parkoló felújítása, 2 516 m2.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A tervezési szerződés teljesítése során váltak csak teljesen világossá a megvalósítandó több milliárd forint beruházási összköltségű projekt gazdaságos, költséghatékony kivitelezéséhez, valamint annak hosszútávú fenntartható üzemeltetéséhez kapcsolódó szempontok illetve megoldások. A racionális és fenntartható üzemeltetés, valamint a nagyközönség elvárásainak való minél teljesebb megfelelés érdekében indokolttá vált a szerződés alapját képező közbeszerzési dokumentumok körébe tartozó tervezési program módosítása.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 220 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 220 000 000.00 HUF