Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 337427-2018

02/08/2018    S147

Polska-Katowice: Części przenośników

2018/S 147-337427

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 140-321815)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Tel.: +48 327572912
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 – nr grupy: 292-11-01

Numer referencyjny: 701801579
II.1.2)Główny kod CPV
42419800 Części przenośników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019, w szacunkowych ilościach i rodzajach szczegółowo określonych w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. postępowanie obejmuje 29 zadań, przy czym zad. 29 obejmuje 191 pozycji asortymentowych z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 140-321815

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 04/10/2018
Powinno być:
Data: 19/10/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 08:45
Powinno być:
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 08:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: