Supplies - 337851-2022

24/06/2022    S120

Romania-București: Antineoplastic and immunomodulating agents

2022/S 120-337851

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
National registration number: 4364594
Postal address: Strada: Vulcănescu Mircea, nr. 88, Sector: 1, Judet: Bucuresti
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010825
Country: Romania
Contact person: Anca Andreea IMPARATU
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telephone: +40 213115840
Fax: +40 213115840
Internet address(es):
Main address: www.suumc.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148583
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MEDICAMENTE Hematologie si ATI I - 5 loturi

Reference number: 4364594202267
II.1.2)Main CPV code
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru furnizare medicamente necesare pentru buna desfasurare a activitatii medicale din cadrul S.U.U.M.C.

Aut. contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor).

Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1 din Fisa de date.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 17 313 554.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Polatuzumab Vedotin 140mg

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

cant. min. ac. 5 flac/ max. ac. 300 flac, cant. min. ctr. sub. 1 flac/ max. ctr. sub. 5 flac

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 155 752.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 235.929,20 lei fara TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

Phenylephrine

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33662100 Ophthalmologicals
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

cant. min. ac. 20 fiole/ max. ac. 1.000 fiole, cant. min. ctr. sub. 500 fiole/ max. ctr. sub. 4.000 fiole

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 950.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 2.995,00 lei fara TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ipratropiu/Salbutamol

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

cant. min. ac. 100 fiole/ max. ac. 10.000 fiole, cant. min. ctr. sub. 100 fiole/ max. ctr. sub. 1.000 fiole

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 2.400,00 lei fara TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

Salbutamol

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33673000 Medicinal products for obstructive airway diseases
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

cant. min. ac. 100 fiole/ max. ac. 10.000 fiole, cant. min. ctr. sub. 100 fiole/ max. ctr. sub. 1.000 fiole

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 63 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 6.340,00 lei fara TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

Polatuzumab Vedotin 30mg

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

cant. min. ac. 5 flac/ max. ac. 300 flac, cant. min. ctr. sub. 1 flac/ max. ctr. sub. 5 flac

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 040 452.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 50.674,20 lei fara TVA

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea documentului DUAE operatorii economici vor depune si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la rt.59-60 din Legea nr.98/201, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorii economici clasati pe primele trei locuri - in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1.certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării; - conform art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: ”Pentru respectarea prevederilor alin.20 în etapa prevazută la art.196 alin (2) operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate”.

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Reprezentantul A.C. este doamna Florentina IONITA-RADU.

Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Ioniță – Radu Florentina (Comandant SUUMC), Bazga Ionuț (Loctiitor Comandant), Jinga Mariana (Director medical), Dumitrescu Gheorghe (Director financiar contabil), Oczelak Cristina (economist), Conon Daniela (economist), Georgescu George (Sef birou juridic), Tudor Gabriela (consilier juridic), Boboc Daniela (consilier juridic), Amariei Ligia (consilier juridic), Nedelea Vlad (consilier juridic), Florin (sef sectie farmaceutice), Anca-Andreea Împaratu ( Sef birou achizitii MMR), Mititelu Andrei (sef serviciul achizitii), Tutunaru Ionela (ec. serviciul achizitii), Mihalcea Mariana (ref. serviciul achizitii), Eftimie Ioana (contabil serviciul achizitii).

Se va completa si prezenta DUAE conform art.193 alin.1 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2006.

Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

Nota 3: . Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.

Toate documantele se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

La finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasat pe locurile I, II si III in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Toate documantele se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/08/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/08/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

membri comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin

trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de

fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I,II,III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel: 1.1 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri finananciare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut. 1.1.1 In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri finananciare imbunatatite in SEAP autoritatea contractanta va mai solicita maxim 2 clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. 1.1.2 Noua propunere financiara se va depune/introduce in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele/datele de depunere ale propunerilor finananciare se vor comunica in solicitarea transmisa in SEAP de catre autoritatea contractanta. 1.2 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. 1.2.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare. 1.3 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II. 1.3.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut. Documentele se incarca in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.

 In baza art.57 alin.(4) din Legea nr.98 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare - „informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le ofera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”.  Prevederile contractuale nu pot fi modificate / adaptate de catre ofertanti / candidati.

Persoana responsabila cu derularea contractului: col. farm. Bacioi Florin– responsabil de articol bugetar.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art.8 din Legea 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul Juridic (Sef Birou - Georgescu George)
Postal address: Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1
Town: Bucuresti
Postal code: 010825
Country: Romania
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telephone: +40 0213115840
Fax: +40 0213115840
Internet address: www.suumc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/06/2022