Supplies - 338247-2022

24/06/2022    S120

Poland-Rybnik: Surgical gloves

2022/S 120-338247

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
National registration number: 272780323
Postal address: ul. Energetyków 46
Town: Rybnik
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-200
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Niezgodzińska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291287, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telephone: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225
Internet address(es):
Main address: www.szpital.rybnik.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.rybnik.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy rękawic

Reference number: LAS-100-PN/54-2022
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic. Specyfikacje dostawy zawiera załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamówienie podzielone jest na 8 pakietów (części). Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia („Projektowane postanowienia umowy”, w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy). Umowy w zakresie rozstrzygniętych pakietów zostaną zawarte na okres 12 miesięcy. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 przewiduje zastosowanie prawa opcji.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia dla poszczególnych pakietów o maksymalnie 30 % wartości podstawowej każdego z nich.

W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy, tym samym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją;

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, w tym w szczególności - cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia dla poszczególnych pakietów o maksymalnie 30 % wartości podstawowej każdego z nich.

W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy, tym samym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją;

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, w tym w szczególności - cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia dla poszczególnych pakietów o maksymalnie 30 % wartości podstawowej każdego z nich.

W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy, tym samym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją;

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, w tym w szczególności - cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia dla poszczególnych pakietów o maksymalnie 30 % wartości podstawowej każdego z nich.

W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy, tym samym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją;

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, w tym w szczególności - cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia dla poszczególnych pakietów o maksymalnie 30 % wartości podstawowej każdego z nich.

W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy, tym samym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją;

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, w tym w szczególności - cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia dla poszczególnych pakietów o maksymalnie 30 % wartości podstawowej każdego z nich.

W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy, tym samym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją;

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, w tym w szczególności - cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice ochronne

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice ochronne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia dla poszczególnych pakietów o maksymalnie 30 % wartości podstawowej każdego z nich.

W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy, tym samym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją;

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, w tym w szczególności - cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice ochronne

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice ochronne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Szybkość reakcji na reklamacje / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia dla poszczególnych pakietów o maksymalnie 30 % wartości podstawowej każdego z nich.

W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy, tym samym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją;

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe, w tym w szczególności - cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udz. zam. mogą ubiegać się wyk., którzy:

1. nie podlegają wykl.:

1.1 z post., przy czym w nin. post. oprócz obl. podstaw wykl. – tj. w op. o art. 108 Us, zam. przewiduje także wykl. wyk. w stosunku do których ot. likw., ogł. up, których akt. zarządza lik. lub sąd, zawarli układ z wierz., których dział. gosp. jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodz. syt. wynikającej z podobnej proc. przewidzianej w przep. miejsca wszczęcia tej proc. w oparciu o przepisy art. 109 ust. 1 pkt 4.Wyk. nie podlega wykl. w ok. określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeśli udowodni zam., że spełnił łącznie przesłanki okr. w art. 110 ust. 2,

1.2 zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szcz. Rozw. w zak. przeciw. WSP. agr. na Ukrainę oraz sł. och. bezp. Nar. Dz.U. RP z dnia 15.04.2022 r. poz. 835 - Art. 7. 1. z post. o udz. zam. pub. lub kon. prow. na pod. us. z dnia 11.09.2019 r. - PZP wyk. się:

a). wyk. oraz ucz. kon. Wym. w wyk. określonych w rozp. 765/2006 i rozp. 269/2014 albo wpisanego na listę na pod. dec. w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zast. śr., o którym mowa w art. 1 pkt 3, przed. Ust.;

b). wyk. oraz ucz. kon., którego benef. Rzecz. w roz. Ust. z dnia 1.03.2018 r. o przeciw. praniu pie. oraz fin. terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest os. wymieniona w wyk. okr. w rozp. 765/2006 i rozp. 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim bene. Rzecz. od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na pod. dec. w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zast. śr., o którym mowa w art. 1 pkt 3, przed. ustawy;

c). wyk. oraz ucze. kon., którego jed. dominującą w Roz. art. 3 ust. 1 pkt 37 us. z dnia 29 września 1994 r. o rach. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest pod. Wym. w wyk. okr. w rozp. 765/2006 i rozp. 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jed. Dom. od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zast. śr., o którym mowa w art. 1 pkt 3, przed. ust.. 2 w wykl. nast. na okres tr. ok. określonych w ust. 1., powyżej"

1.3 Pod. wykl. Wyk. wynika również bezp. z przep. Art. 5k Rozp. Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w spr. zm. Rozp. (UE) nr 833/2014 dot. śr. ograniczających w zw. z dział. Rosji destabilizującymi syt. na Ukrainie w brzmieniu: „Artykuł 5k 1. Zak. się udz. lub dalszego wyk. wszelkich zam. Pub. lub Kon. objętych zak. dyr. w sprawie zam. Pub., a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyr. 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) ob. rosyjskich lub os. fiz. lub pr., pod. lub org. z siie. w Rosji;

b) os. pr., pod. lub organów, do których pr. Wł. bezp. lub pośr. w ponad 50 % należą do pod., o którym mowa w lit. a) Nin. ustępu; lub

c) osób fiz. lub pra., pod. lub organów dział. w imieniu lub pod kier. pod., o którym mowa w lit. a) lub b) nin. Ust., w tym pod., dost. lub pod., na których zd. polega się w rozumieniu dyr. w spr. zam. pub., w przyp. gdy przypada na nich ponad 10 % war. Zam..”

2. spełniają war. udz. w post., o których mowa w art. 112 ust. 2 U., przy czym w nin. post. zam. określa nast. war. w zakresie:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy niniejszego postępowania, za wyjątkiem kompetencji na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4,

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania,

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy niniejszego postępowania,

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, w przypadku dostarczania produktów – nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia („Projektowane postanowienia umowy”, w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/07/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/ pn/szpital.rybnik w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), l piętro, pokój nr 126.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przed zakończeniem umów wynikających z niniejszej procedury.

VI.3)Additional information:

Szczegół inf. dot. niniejsz zam zaw są w SWZ (www.szpital.rybnik.pl)

Wykaz ośw lub dok., potw brak podstaw wyklucz, spełnianie war udziału w postęp. oraz przed. środk. dowod.:

1. dla wykaz braku podstaw do wyklucz z postępow:

1.1. do oferty – należy doł ośw:

1.1.1 JEDZ wypełn w zakr wskaz przez Zam w specyfik;

1.1.2 Ośw Wykon / wykon ubieg się o zamów wspól z innymi wykon / podm udostęp zas o niepodleg wykl bezpośr wynik z przep Art 5k Rozporz Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w spr zm rozporządz (UE) nr 833/2014 dot śr ogranicz w związ z dział Rosji destabilizu syt na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ust z dnia 13.04.2022 r. o szczeg rozwiąz w zakr przeciwdzi wspier agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz narod (Dz. U. poz. 835) Zał. nr 3A do SWZ.

1.2. na wezw (dot. Wyk., którego of została najwyżej ocen), doł aktualne na dzień złożenia ośw i dok:

1.2.1. info z KRK w zakr określ w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ust oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ust, dot orzecz zakazu ubieg się o zam publ tytułem śr karn, sporządz nie wcześn niż 6 mies przed jej złoż

1.2.2. odpis lub info z KRS lub z CEiDG w zakr art. 109 ust.1 pkt 4 ust, sporządz nie wcześ niż 3 mies przed jej złoż, jeżeli odrębne przep wymag wpisu do rejest lub ewidencji,

1.2.3. Ośw Wykon o aktualn info zawar w ośw JEDZ, w zakr podstaw wyklucz z Postęp wskaz przez Zamaw, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot orzecz zakazu ubieg się o zam publ tyt śr zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot zawarcia z innymi Wykon porozumi mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zał. nr 3B do SWZ.

1.2.4. oświ wykon, w zakr art. 108 ust. 1 pkt 5 ust, o br przynależ do tej samej gr kapitał w roz ust z dnia 16.02.2007 r. o ochr konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z in wykon, który zł odrębną of, of częściową lub wniosek o dop do udz w postęp niezal od innego wykon należo do tej samej gr kapitał. W przyp zł w zakr poszcz pakiet jednej of Zamaw odstąpi od wzy wykon do złoż dok, o którym mowa w pkt 1.2.4. Zał. nr 3C do SWZ.

2. dla potw spełni war udz w postęp należy:

2.1. do of – doł JEDZ – wypeł w zakr wskaz przez Zamaw, w tym w zakresie kompetencji;

2.2. na wezw (dot. Wyk., którego of została najwyżej oceniona) – Zama. nie wymaga dok. na wezw.

3 W celu potwierdzenia., że oferowany dostawy spełniają określone przez Zam. wymagania, Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

- Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.

Przedmiotowe środki dowodowe wyk składa do oferty – nie dotyczy.

Załączniki te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 Ustawy – nie dotyczy.

Zał. te podleg uzup w trybie art. 107 Ust.

Zał. do oferty są:

1. form of:

1.1. form cen;

Zał te nie podleg uzup w trybie art. 128 Ustawy.

2. JEDZ;

3. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

4. Ośw o nie podleg wyklucz z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r

Inform. dod dot. pow oświad i dok. zawarte są w SWZ. Zam. przewid. Możl. zast. proc. określ. w art.139 ustawy z 11.9.2019–PZP, tj. możliwość dok. najpierw oceny ofert, a nast. zbadania, czy Wyk, którego oferta zost oc jako najkorzyst., nie podlega wyklucz. oraz spełnia warunki udziału w post. Klauzula inf.z art.13 RODO–zawarta jest w rozdz. I SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie- odwolawcze/podstawowe-informacje zgodnie z ustawą z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w dziale IX przysługują:

— Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,

— rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 513 ustawy odwołanie przysługuje w przypadku, gdy:

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie Zamawiający podejmie czynność niezgodną z przepisami Pzp,

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie Zamawiający zaniecha podjęcia czynności, do której był zobowiązany na podstawie przepisów Pzp,

— Zamawiający zaniecha przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepisów ustawy, a był do tego zobowiązany.

Stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia składana w postaci elektronicznej przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2022