Supplies - 338419-2022

24/06/2022    S120

Romania-Berceni: Medical equipments

2022/S 120-338419

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMUNA BERCENI
National registration number: 4434010
Postal address: Strada: 1MAI, nr. 233
Town: Berceni
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077020
Country: Romania
Contact person: GHEORGHE COVRIGEA
E-mail: primaria_berceni@yahoo.com
Telephone: +40 0214680837
Fax: +40 0214680837
Internet address(es):
Main address: www.primariaberceni.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148937
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Contract de achiziție publică pentru furnizarea de echipamente medicale, materiale si dispozitive de protectie”

Reference number: 4434010/2022/3
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Programul Achizițiilor Publice (PAP) pentru Proiectul de finanțare nerambursabilă “Dotarea scolilor din Comuna Berceni cu echipamente de protectie si dispozitive medicale” - cod SMIS: 149119 prevede achiziția

(Anexa nr. 1) - poziția 5 „Contract de achiziție publică pentru furnizarea de echipamente medicale, materiale si dispozitive de protectie”

Valoare estimata = 1.926.075, 00 lei

1 – Echipamente purificare = 893,400.00 lei

2– Echipamente si materiale dezinfectie = 707,500.00 lei

3 – Echipamente de protectie = 223,175.00 lei

4 – Testare =102,000.00 lei.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 926 075.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141625 Diagnostic kits
33631600 Antiseptics and disinfectants
39811200 Air sanitisers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO322 Ilfov
Main site or place of performance:

COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV

II.2.4)Description of the procurement:

Valoare estimata = 1.926.075, 00 lei

1 – Echipamente purificare = 893,400.00 lei

2– Echipamente si materiale dezinfectie = 707,500.00 lei

3 – Echipamente de protectie = 223,175.00 lei

4 – Testare =102,000.00 lei.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

pentru Proiectul de finanțare nerambursabilă “Dotarea scolilor din Comuna Berceni cu echipamente de protectie si dispozitive medicale” - cod SMIS: 149119

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art.60, art.164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :

1.Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA.

Dovada îndeplinirii obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale pentru sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul figurează cu bunuri (mobile/imobile) impozabile se va realiza pe baza unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor sau cele privind contributiile la asigurarile sociale, fara alte documente suplimentare.

2.Cazier fiscal pentru operatorul economic,

3.Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

5.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6.Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

7.Orice alte documente edificatoare.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

-Gheorghe Covrigea – Primar,

-George Ene – Viceprimar,

-Gheorghe Haiducu – Secretar,

-Oana Oancea – Contabil,

-Nicoleta Stoenescu – Consilier achizitii,

-Cristi Giurumescu– Expert,

Consilieri locali:

-Drăgan Costin – Adrian,

-Dumitrescu Ionel-Lucian,

-Ilie Claudiu – Stefan,

-Lupescu Constantin,

-Manea Andreea-Florentina,

-Nae Iulian – Teofil,

-Petcu Viorel,

-Pîrvu Alexandru,

-Radu Florin,

-Stan Marian,

-Sișu Valentin – Mihai,

-Tîncă Marius,

-Vrăjitoru Leontin-Daniel;

Manager de proiect – Encea Oana.

Asistent manager proiect – Nicoara Manuela

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitațile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: operatorii economici se limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV - A,B,C,D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul - a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.”

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse în DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la:

i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara în care Operatorul Economic este stabilit;

ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat în ultimii 3 ani, în mod corespunzator produse de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului, constand in echipamente medicale cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu 900.000 lei fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul va face dovada ca are implementat si mentine un sistem de Management al Calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principala ce face obiectul contractului.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuOfertantul va face dovada ca are implementat si mentine un sistem de Management al Mediului conform cerintelor standardului SR EN ISO14001 sau echivalent pentru activitatea principala ce face obiectul contractului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Autorității Contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Autorității Contractante considerat nelegal:

i. fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

ii. fie pe cale judiciară la instanța de judecata.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2022