Supplies - 33845-2022

21/01/2022    S15

Poland-Poznań: Various office equipment and supplies

2022/S 015-033845

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Postal address: ul. Trójpole 21
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61 - 693
Country: Poland
Contact person: Sylwia Frąszczak
E-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Telephone: +48 618274555
Fax: +48 618274582
Internet address(es):
Main address: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskie

Reference number: ZP-373-10/20
II.1.2)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej – papier i koperty

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30190000 Various office equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Art. biurowe – papier i koperty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, tj. rodzaj, parametry materiałów biurowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o maks. 30 % umowy, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 15
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 043-107117

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Art. biurowe - papier i koperty

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
22/02/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
Town: Łomianki Dolne
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-092
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 550 431.93 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Teren apelacji poznańskiej

VII.1.4)Description of the procurement:

Art. biurowe - papier i koperty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, tj. rodzaj, parametry materiałów biurowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o max. 30 % umowy, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 15
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 824 823.58 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
Town: Łomianki Dolne
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-092
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

W związku z pismem Wykonawcy z dnia 05 stycznia 2022r., na podstawie § 11 ust. 4 pkt 3) umowy z dnia 22 lutego 2021 r. nr ZP-374-10-1/2020, Strony zgodnie postanawiają zmienić

§ 5 ust. 1 tej umowy, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Za realizację przedmiotu umowy w zakresie części nr 1 Strony ustalają maksymalne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 1 014 533,00 zł (słownie: jeden milion czternaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 00/100 gr ) brutto, w tym VAT 189 709,42 złotych.”.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

W związku z pismem Wykonawcy z dnia 05 stycznia 2022r., na podstawie § 11 ust. 4 pkt 3) umowy z dnia 22 lutego 2021 r. nr ZP-374-10-1/2020, Strony zgodnie postanawiają zmienić § 5 ust. 1 tej umowy, nadając mu nowe następujące brzmienie: „1. Za realizację przedmiotu umowy w zakresie części nr 1 Strony ustalają maksymalne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 1 014 533,00 zł (słownie: jeden milion czternaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 00/100 gr ) brutto, w tym VAT 189 709,42 złotych.”.2. Strony zgodnie postanawiają zastąpić dotychczasowy załącznik nr 2 do umowy, nowym uaktualnionym załącznikiem nr 2 do umowy, o nowej treści załączonej do niniejszego aneksu. 3. Strony zgodnie oświadczają, że wzrost wynagrodzenia spowodowany powyższą zmianą nie przekracza 50% pierwotnej wartości umowy.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 816 995.48 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 824 823.58 PLN