Supplies - 33846-2022

21/01/2022    S15

Polska-Poznań: Różny sprzęt i artykuły biurowe

2022/S 015-033846

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Trójpole 21
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61 - 693
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Frąszczak
E-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Tel.: +48 618274555
Faks: +48 618274582
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej

Numer referencyjny: ZP-373-10/20
II.1.2)Główny kod CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej – papier i koperty

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Art. biurowe – papier i koperty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, tj. rodzaj, parametry materiałów biurowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o maks. 30 % umowy, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 12
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 043-107117

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Art. biurowe - papier i koperty

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
22/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
Miejscowość: Łomianki Dolne
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 550 431.93 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
30190000 Różny sprzęt i artykuły biurowe
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

VII.1.4)Opis zamówienia:

Art. biurowe - papier i koperty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną, tj. rodzaj, parametry materiałów biurowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wykaz lokalizacji dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o max. 30 % umowy, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 15
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 816 995.48 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.
Miejscowość: Łomianki Dolne
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt. 2) w związku z § 4 ust. 2 umowy ZP-374-10-1/2020 z dnia 22 lutego 2021 r. Zamawiający oświadcza, że przedłuża termin realizacji umowy do dnia 30 marca 2022r., a Wykonawca wyraża na to zgodę.

Jednocześnie strony zgodnie oświadczają, że umowa może zostać niezrealizowana do dnia 30 marca 2022 r. o więcej niż 30%, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, skutkiem czego zmianie ulega § 2 ust. 3 umowy nr ZP-374-10-1/2021, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu, co wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu dostaw niezamówionych i niezrealizowanych.”

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 3) umowy ZP-374-10-1/2021 z dnia 22 lutego 2021r. Zamawiający stwierdza, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy i w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:1) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowyco wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) i jednocześnie z art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy pzp, pod której reżimem znajdują się przedmiotowa umowa

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 567 904.19 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 816 995.48 PLN