Supplies - 33892-2022

21/01/2022    S15

Poland-Szczekociny: Solar photovoltaic modules

2022/S 015-033892

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Szczekociny
Postal address: ul. Senatorska 2
Town: Szczekociny
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-445
Country: Poland
Contact person: Natalia Karoń
E-mail: inwestycje@szczekociny.pl
Telephone: +48 343557050
Fax: +48 343557050
Internet address(es):
Main address: www.szczekociny.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż 1068 instalacji solarnych w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45310000 Electrical installation work
45311100 Electrical wiring work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
09331100 Solar collectors for heat production
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Szczekociny

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach CZĘŚCI I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3

w ilości 352 szt.

w tym Gmina Szczekociny 62 instalacje typu I - 2 kolektory słoneczne płaskie, w tym: 53 instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 9 instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

• Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3

w ilości 665 szt.

w tym Gmina Szczekociny 102 instalacji typu II - 3 kolektory słoneczne płaskie, w tym: 81 instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 21 instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

• Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3

w ilości 51 szt.

w tym Gmina Szczekociny 16 instalacji typu III - 4 kolektory słoneczne płaskie, w tym: 13 instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 3 instalacje poza budynkami mieszkalnymi.

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Dostawa i montaż 1068 instalacji solarnych w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SOLARTIME sp. z o.o.
National registration number: 5170287747
Postal address: ul. Załęska 106b
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-322
Country: Poland
E-mail: biuro@solartime.pl
Telephone: +48 178590240
Internet address: www.solartime.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 3 817 595.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ogłoszenie o modyfikacjach dotyczy modyfikacji umowy zawartej przez Gminę Szczekociny z firmą SOLARTIME sp. z o.o., mimo iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 047117801 z dnia 09.03.2021 r. dotyczyło wyniku postępowania, które było udzielane przez Grupę Zamawiających: Gminę Irządze, Gminę Łazy, Gminę Poręba, Gminę Sosnowiec, Gminę Szczekociny, Gminę Zawiercie.

Każdy z Zamawiających zawierał umowę na jego obszarze terytorialnym.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Prawa zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Prawa zamówień publicznych, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 Prawa zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Prawa zamówień publicznych czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
71320000 Engineering design services
45317000 Other electrical installation work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

obszar Gminy Szczekociny

VII.1.4)Description of the procurement:

W ramach CZĘŚCI I - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 1068 instalacji solarnych: wykonanie dokumentacji projektowych instalacji solarnych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie oraz dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji solarnych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 3151 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3

w ilości 352 szt.

w tym Gmina Szczekociny 62 instalacje typu I - 2 kolektory słoneczne płaskie, w tym: 53 instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 9 instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

• Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4727 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3

w ilości 665 szt.

w tym Gmina Szczekociny 102 instalacji typu II - 3 kolektory słoneczne płaskie, w tym: 81 instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 21 instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

• Zestaw III: 4 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 6303 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 370 dm3

w ilości 51 szt.

w tym Gmina Szczekociny 16 instalacji typu III - 4 kolektory słoneczne płaskie, w tym: 13 instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 3 instalacje poza budynkami mieszkalnymi.

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 3 817 595.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SOLARTIME sp. z o.o.
National registration number: 5170287747
Postal address: ul. Załęska 106b
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-322
Country: Poland
E-mail: biuro@solartime.pl
Telephone: +48 178590240
Internet address: www.solartime.pl
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmienia się treść § 2 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1.1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowych instalacji nastąpi nie później niż do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa.

cd. z Sekcji VII 2.2)

- Zamawiający stwierdził, iż przedstawione w piśmie Wykonawcy okoliczności związane z wystąpieniem Covid-19 wpływają na należyte wykonanie przez Wykonawcę Umowy nr RR.272.1.2.2021 z dnia 1 marca 2021 r. Mając na względzie osiągnięcie przewidzianego Umową rezultatu, w tym należyte wykonanie jego przedmiotu, przy uwzględnieniu specyfiki sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, Zamawiający i Wykonawca

- na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami)

Strony zawarły aneks zmieniający termin przygotowania i przedstawienia dokumentacji projektowych instalacji, bez zmiany terminu realizacji dostawy i montażu instalacji objętych umową.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zważywszy, że: - art. 15 r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.) uprawnia Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, Wykonawca pismem z dnia 9 kwietnia 2021 r. po uzupełnieniu pismem z dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz 29 kwietnia 2021 r. poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności związanych z Covid-19 wpływających na termin należytego wykonania Umowy nr 125/2021 z dnia 1 marca 2021 r. z uwagi na ograniczona ilość tekstu cd. w Sekcji VII 2.1)

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 3 817 595.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 817 595.00 PLN