Supplies - 33897-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Computer control system

2022/S 015-033897

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ, a. s.
National registration number: 45274649
Postal address: Duhová 1444/2
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
E-mail: katerina.hofmanova@cez.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.cez.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

II.1.2)Main CPV code
48151000 Computer control system
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmětem plnění je dodávka dokumentační části, realizace díla a provedení všech nutně vyvolaných úprav a zkoušek dotčených zařízení a systémů.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 96
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 038-083840

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 001
Title:

D405 - Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
29/01/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
National registration number: 60698101
Postal address: Bráfova tř. 1371/16
Town: Třebíč
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Postal code: 67401
Country: Czechia
E-mail: obchod@cezenergoservis.cz
Internet address: www.cezenergoservis.cz
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 554 025 004.00 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
48151000 Computer control system
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín

VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a kvalitu poskytovaných dat. Nedílnou součástí Předmětu veřejné zakázky je dále zpracování dokumentační části a provedení příslušných zkoušek.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 96
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 14 164 953.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
National registration number: 60698101
Postal address: Bráfova tř. 1371/16
Town: Třebíč
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Postal code: 67401
Country: Czechia
E-mail: obchod@cezenergoservis.cz
Internet address: www.cezenergoservis.cz
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Prostřednictvím Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo došlo k rozšíření předmětu díla smlouvy na veřejnou zakázku v oblasti dodávek ve smyslu rozšíření předmětu díla o změny vzniklé v průběhu realizace díla, a to s dopadem do termínového plnění:

1) Změna (dílčích termínů plnění bez vlivu na celkový termín dokončení díla) dílčích termínů a termínu konečného předání DC4.1, DC4.2 a DC5.

DC4.1-změna termínu ukončení realizace vč. zkoušek DC4.1 nově do 31.3.2022, dále změna termínu předání PTD a DoSP nově do 29.4.2022 a změna předání DC4.1 nově do 31.5.2022.

Implementace nového milníku Přepojení technologie PS 1.12V v rozsahu minimálně 70 % příslušné části DC4.1, tj. kompletní dodávka ŘIS a přepojení min. 30 % AČ a MO do 31.12.2021

2) DC4.2-změna termínu ukončení realizace vč. zkoušek DC4.1 nově do 29.4.2022, dále změna termínu předání PTD a DoSP nově do 21.5.2022 a změna předání DC4.1 nově do 30.6.2022.

3) DC5-Změna termínu začátek realizace vč. zkoušek nově do 1.4.2022, dále ukončení realizace vč. zkoušek DC4.1 nově do 11.2.2023 dále změna termínu předání PTD a DoSP nově do 28.2.2023 a změna předání DC5 nově do 31.3.2023. A dále implementace milníku pro předání sig. paré dokumentace u změny LTŘ D405_PO_5_019 a 021 do 224.2022 a předání čistopisu dokumentace téže změny (LTŘ019 a 021) do 20.5.2022.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

V průběhu realizace došlo s ohledem na Objednatelem uplatněné změny vzniklé v průběhu realizace díla k rozšíření předmětu plnění o LTŘ D405_PO_5_019, D405_PO_5_021, D405_PO_4_026, D405_PO_4_027 a D405_PO_5_031 a tím k prodloužení potřebného času na realizaci těchto změn v rámci dotčených DC4.1, DC4.2 a DC5.

Změna rozsahu realizovaných prací v DC 4.1 vyvolala i posun finančního plnění DC4.1 a implementaci nového milníku odst.4.1.4 f1).

Dále s ohledem na probíhající LTŘ D405_PO_2_017 (změna aplikovaná Dodatkem č. 2)s názvem "Rozšíření demilitarizované zóny a zajištění informativní a kybernetické bezpečnosti" bylo nyní nezbytné upravit v kap. D9.1 s názvem "Garantované parametry, u nichž je nesplnění nepřípustné a je důvodem k nepřevzetí díla", parametr druhý, třetí a čtvrtý (změna hodnoty z 1 s na 1,5 s), Přílohy 1B Tech. spec., a to na základě nezbytnosti implementace nových komunikačních prvků vycházejících z tech. požadavku této změny.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 576 998 707.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 591 163 660.00 CZK