There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Services - 33944-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Varberg: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

2022/S 015-033944

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Varbergs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1249
Postadress: Östra Långgatan 27
Ort: Varberg
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 432 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Annika Zikovic
E-post: annika.zikovic@varberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varberg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdidnqfwc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdidnqfwc&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TK: Gata/mark VA, Landskapsarkitektur,Trafik,Strategisk trafikplanering, Mobility management,Anläggningskonstruktion,Geoteknik,Riskhantering vibrerande arbeten,Trafikbuller,VA-utredning

Referensnummer: KS 20/43
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Varberg kommun inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulttjänster inom nedan angivna delar för successiva avrop under avtalsperioden.

Del A: Gata / mark , VA samt projektering flera teknikområdenDel B: LandskapsarkitekturDel C: Trafik Del D: Mobility managementDel E: Strategisk trafikplaneringDel F: TrafikbullerDel G: AnläggningskonstruktionDel H: Fältgeoteknik inklusive rapportskrivningDel I: Riskhantering vibrerande arbetenDel J: VA-utredning

Omfattning i detalj beskrivs i övriga delar av förfrågningsunderlaget.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71311000 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71311210 Konsulttjänster för vägar
71311300 Konsulttjänster för infrastruktur
71313100 Konsulttjänster för bullerkontroll
71313410 Riskbedömning för bygg- och anläggningsarbeten
71320000 Byggtekniska konstruktionstjänster
71321300 Konsulttjänster inom VA
71322500 Teknisk konstruktion av trafikanläggningar
71332000 Geotekniska ingenjörstjänster
71420000 Landskapsarkitektur
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Varberg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

AUA.21 Översiktlig information om objektet

Varberg kommun inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulttjänster inom nedan angivna delar för successiva avrop under avtalsperioden.

Del A: Gata / mark , VA samt projektering flera teknikområdenDel B: LandskapsarkitekturDel C: Trafik Del D: Mobility managementDel E: Strategisk trafikplaneringDel F: TrafikbullerDel G: AnläggningskonstruktionDel H: Fältgeoteknik inklusive rapportskrivningDel I: Riskhantering vibrerande arbetenDel J: VA-utredning

Upphandlingens värde per del fördelat på 4 år uppskattas till:

Del A: Gata / mark , VA samt projektering flera teknikområden: 55 miljoner

Del B: Landskapsarkitektur resurskompetens: 6 miljoner SEK

Del C: Trafik: 6 miljoner SEK

Del D: Mobility management: 2 miljoner SEK

Del E: Strategisk trafikplanering: 1 miljon SEK

Del F: Trafikbuller: 2 miljoner

Del G: Anläggningskonstruktion: 4 miljoner SEK

Del H: Fältgeoteknik inklusive rapportskrivning: 10 miljoner SEK

Del I: Riskhantering vibrerande arbeten: 1,4 miljoner SEK

Del J: VA: 10 miljoner SEK

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/02/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/02/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/01/2022