Services - 33986-2022

21/01/2022    S15

România-București: Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice

2022/S 015-033986

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 26328134
Adresă: Strada: Vaselor, nr. 31
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021253
Țară: România
Persoană de contact: Cristian Berinde
E-mail: rnicolescu@snspms.ro
Telefon: +40 212527834
Fax: +40 212533014
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.snspms.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135300
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SERVICII DE DEZVOLTARE APLICAȚIE INFORMATICĂ ICD11-RO.DRG, SNSPMPDSB

Număr de referinţă: 26328134_2020_PAAPD1146545
II.1.2)Cod CPV principal
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

1.ACHIZITIONARE DE SERVICII CONFORM CAIET DE SARCINI ANEXAT

2. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația

de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 460 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Vaselor, nr.31, sector 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ACHIZITIONARE DE SERVICII DE DEZVOLTARE APLICAȚIE INFORMATICĂ ICD11-RO.DRG, SNSPMPDSB CONFORM CAIET DE SARCINI ANEXAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: participarea în calitate de Dezvoltator gruparea cazurilor medicale la cel putin 5 proiecte care au presupus gruparea cazurilor medicale conform clasificării DRG utilizate in România (RoDRGvi/ RoDRGv1) si care să fi fost utilizat si validat ca funcțional pentru datele din cel puțin 10 spitale județene din România, timp de 1 an de zile în perioada 2015-2019 (anterior pandemiei), care să acopere toată sfera patologiilor din activitatea spitalicească din România (dovedit prin contract dezvoltare soft) / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: participarea în calitate de Dezvoltator procesare de date medicale colectate de la unitatile spitalicesti la cel putin 5 proiecte care au presupus dezvoltarea și implementarea unui sistem de procesare de date medicale colectate de la unitatile spitalicesti se acordă punctajul maxim alocat / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: participarea în calitate de Analist programator/ Dezvoltator la cel puțin 5 proiecte care au presupus dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic se acordă punctajul maxim alocat / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: participarea în calitate de Manager proiect la cel puțin 5 proiecte care au presupus dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 11
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectului: “Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare (CaPeSSCoSt)”, cod SIPOCA/SMIS 724/129170, din Programul Operațional Capacitate Administrativă, cu nr. 457/20.12.2019, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167

din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire , dupa care il vor depune in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

- Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

- Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local) la momentul prezentarii – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică

extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

- Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură

electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

NOTA: In cazul ofertantilor straini, se vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara de resedinta -

scanat in format .pdf, si semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii

de certificare acreditat în condițiile legii;.;.

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante :

Consiliul de Administratie(CA) format din:

As.Univ.Dr.Garofil Nicolae-Dragoș - Presedinte CA,

Prof.Univ. Dr. Dan Gaiță -Membru CA ,

Cons.Jur.Liliana Mihai -Membru CA ,

As.Univ.Dr.Iuliu Moldovan - Membru CA,

Dr.Luca Sorin Ion- Membru CA

Lector Univ.Dr.Ungureanu Marius Ionuț- Membru CA

Ec.Dana Druguș- Membru CA,

Prof.Univ.Dr. Vlădescu Cristian-Director General;

Dr. Scîntee Silvia Gabriela- Director General Adjunct;

Ec. Cismaru Mirela- Director Economic;

Ec. Manzala Daniela- Economist Specialist IA;

Dr. Geana Adina - Director CMPS, Coordonator proiect P1;

Simona-Nicoleta MUȘAT – Expert medic- Președinte comisie evaluare

Marius CIUTAN, Expert medic – Membru comisie evaluare, Presedinte de rezerva

Cristian BERINDE – Expert monitorizare - Membru comisie evaluare

Roxana NICOLESCU, Responsabil achiziții asistent – Membru comisie evaluare

Mirela IONESCU Expert medic – Membru comisie evaluare

Constanța MIHĂESCU PINȚIA – Expert CS - Membru de rezerva comisie evaluare

Maria RADU, Responsabil achiziții coordonator – Membru de rezerva comisie evaluare

Emilena Răducu – Comisie intocmire caiet de sarcini, Membru de rezerva comisie evaluare

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, direct in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

- Declaratie conform Art 60 din Legea 98/2016, semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

- Declaratia de angajament – Formular 5- semnat, stampilat, scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

Cerinta 1: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, unde este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are

capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, direct in SEAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

- Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - scanat in format .pdf, semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii;

Nota: In cazul ofertantilor straini, se vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara de resedinta -

scanat in format .pdf si semnat electronic;

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/02/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/06/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/02/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/01/2022