Szolgáltatások - 339980-2022

Submission deadline has been amended by:  557267-2022
24/06/2022    S120

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 120-339980

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis István
E-mail: Kocsis.Istvan@nkk.hu
Telefon: +36 300894292
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bfk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000341352022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000341352022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Engedélyez. tervek és tenderdok. - HÉV csömöri ág

Hivatkozási szám: EKR000341352022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés "Engedélyezési tervek és tenderdokumentáció készítése a HÉV csömöri ágára vonatkozóan Cinkota kiz. - Csömör bez." tárgyban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. székhelye - Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u.14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő tervezési feladata a H9-as hévvonal Cinkota (kiz.)- Csömör (bez.) közötti szakasz fejlesztése körében a vasúti pálya teljes rekonstrukciójának, 1 db állomás és 5 db megállóhely kialakításának, elektronikus biztosítóberendezéseknek tervezése kapcsolódva a további vonalszakaszok tervezéséhez.

A tervezendő szakasz kb. 4,5 km hosszon Cinkota állomástól, keresztezve Budapest közigazgatási határát a Pest megyei Csömör állomásig terjed, városi (belterületi) környezetben. A feladat magában foglalja a kapcsolódó és keresztező közúti, gyalogos és kerékpáros forgalmi létesítmények, beleértve 5 db meglévő közúti-vasúti fénysorompóval biztosított átjáró 6 db meglévő híd teljeskörű felülvizsgálatát és át- vagy újjáépítésének tervezését is.

A tervezési feladat három szakaszban végzendő el: Nyertes Ajánlattevő elsőként megalapozó munkarészt készít a vonalszakasz paramétereinek és a megállóhelykiosztás véglegesítésére a Megrendelővel és a további érintett felekkel egyeztetve. Ezt követően kell készíteni minden olyan szakági tervet, amely szükséges a teljes 4,5 km-es pályaszakasz (amelyből a nyíltvonali pályaszakasz hossza nagyságrendileg 4 km, azaz 4000 méter) teljeskörű engedélyezéséhez. A tervezési feladat minimálisan tartalmazza az alábbi szakágak tervezését és szükség szerinti engedélyezését: vágány építés tervezése, felsővezetéki rendszer és áramellátás, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezési rendszer a teljes szakaszon és 1 db állomási elektronikus biztosítóberendezés, vonali-,állomási, valamint a vasutat keresztező alul-vagy felüljáró műtárgyak (jelenleg 4 db, pl. M0-s autóút hídja; Csömör, Szabadság úti híd), peron, támfal, megállóhelyek, állomások, forgalomtechnika, építés alatti organizáció tervezését stb., valamint környezetvédelmi engedélyeztetés előkészítését szolgáló előzetes vizsgálati dokumentáció és környezetvédelmi munkarész elkészítése, teljeskörű engedélyeztetés.

A Nyertes Ajánlattevő köteles továbbá az engedélyezési tervek alapján lehetséges teljeskörű hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatására, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzésére. Az engedélyek megszerzését követően az engedélyes tervek alapján tenderdokumentáció készítendő.

A Nyertes Ajánlattevő feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2 alkalmassági feltételre bemutatott bármely szakember vasúti közlekedési létesítmények tervezésében szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi többlettapasztalata hónapban (min 0, legkedvezőbb szint 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M/2 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli, szakterületén szerzett tapasztalata hónapokban (min 0, legkedvezőbb szint 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli, szakterületén szerzett tapasztalata hónapokban (min 0, legkedvezőbb szint 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. M/2 c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli, közlekedési műtárgy tervezésében szerzett tapasztalata hónapban (min 0, legkedvezőbb szint 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. M/2 d) alkalmassági feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli, környezetvédelmi szakterület 1.2. és/vagy 1.3. és/vagy 1.4. pontok szerinti részterületeken szerzett tapasztalata (min 0, legkedvezőbb szint 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 380
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2021-00023

II.2.14)További információk

1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kocsis István, lajstromszám: 00998.

2. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, illetve nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

3. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, az eljárás előkészítése során előzetes piaci konzultációt folytatott le, mely összefoglalója az alábbi az ekr.gov.hu. oldalon az EKR000600662022 szám alatt található meg.

4. AK az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható

pontszám: 0-10. Pontszámítás módszere:

- Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás (2-6. részszempont).

- Ár: fordított arányosítás (1. részszempont).

Ajánlatkérő élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal a 2. értékelési részszempontok kapcsán 24 hónapban, a 3-6. értékelési részszempont esetében 36 hónapban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték kerül behelyettesítésre. 0 hónap megajánlás esetén ajánlattevő adott részszempontra 0 pontot kap.

Ajánlatkérő a párhuzamos hónapokat csak egyszer veszi figyelembe az értékelés során, tehát 1 évben maximum 12 hónap megajánlás lehetséges a szakember vonatkozásában. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek, melyek tekintetében a hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) és (9) bekezdéseire tekintettel biztosítja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy hogy a 2-6. számú értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! Ajánlatkérő a projektvezetői/projektvezető helyettesi gyakorlat alatt a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogását érti.

5. A II.2.7. ponthoz: Ajánlatkérő 380 munkanap alatt 380 naptári napot ért. A teljesítés időtartama 365 naptári nap, melyen felül Ajánlatkérőnek (Megrendelőnek) 15 napos véleményezési határideje van a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott ütemterv szerint, így összesen 380 naptári nap.

6. A II.2.5. pontban rögzített 6. számú értékelési szempont kapcsán Ajánlatkérő a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2. és/vagy 1.3. és/vagy 1.4. pontja szerinti részterületeken szerzett tapasztalatokat értékeli:

1.2. levegőtisztaság-védelem

1.3. víz- és földtani közeg védelem

1.4. zaj- és rezgésvédelem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés] Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg azzal, hogy a tagoknak külön-külön kell kitölteni az űrlapot.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Amennyiben a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot (EKR ŰRLAP) arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek.-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek.-re. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.

Ajánlatkérő az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását és az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján]:

SZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara és/vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ/1) Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.

A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti ig.-t (kivonatot) vagy egyéb ig.-t, vagy nyilatkozatot kell ig.-ként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékben.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek -az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: (alfa) szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Az ESPD-t a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg azzal, hogy a közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és a 19. § (5) bekezdés alapján ajánlattevő csatolja az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vasúti közlekedés infrastruktúra megépítésének és/vagy felújításának és/vagy fejlesztésének tervezéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/1 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni. Az alkalmasság igazolása kapcsán a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdése, 67. § (3) bekezdése és 69. § (11)-(11a) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (vasúti közlekedés infrastruktúra megépítésének és/vagy felújításának és/vagy fejlesztésének tervezéséből) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a 150 000 000,- HUF-ot.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely másszervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek -

adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,

hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész

„α: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Az ESPD-t a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot

benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

M/1. Ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására ismertetnie kell a 321/2015.

(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített

legjelentősebb tervezési szolgáltatás(oka)t, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében

foglaltak szerint az alábbi tartalommal:

- a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja-év, hónap, nap pontossággal),

- a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail cím),

- a tervezési szolgáltatás tárgya és mennyisége, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel,

hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzon, és a teljesítés időpontja a vizsgált időszakra essen. A Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M/2.

Ajánlattevőnek/ kapacitást nyújtó szervezetnek (személynek) a Kbt. 69. § (7) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlatban csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).

Az ajánlatban minden esetben csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

i) Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor meg kell adnia a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, a jogosultság kódját, annak megszerzésének első időpontját, és az azt nyilvántartó honlap pontos elérhetőségi útvonalát.

ii) Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolni kell a szakember(ek) által aláírt szakmai önéletrajzát (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), amelyből a szakmai tapasztalatra (a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatra) vonatkozó alkalmasság megállapítható, továbbá a szakember(ek) végzettségét, képzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.

M/2 a) vagy M/2 b) szakember esetében a projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi gyakorlat igazolására csatolni kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), amelyből a szakmai tapasztalatra vonatkozó alkalmasság megállapítható.

A projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi gyakorlat, valamint az ii) szerinti esetben a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a jogosultságok megszerzését legkésőbb a szerződéskötés időpontjára írja elő, a

jogosultsággal való rendelkezés a szerződéskötés feltétele, mely kapcsán az ajánlatban kötelezően csatolandó Ajánlattevő nyilatkozata. A jogosultság megszerzésének elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, mely esetben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, 22. § (5) bekezdés, a 24. § (5) bek. és a Kbt.

65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a 67. § (3) bek., a 69. § (11)-(11a) bek. és a 140. § (9) bek. alkalmazására. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg. Ajánlattevő az előírt M/1 és M/2 alk, követelménynek a Kbt. 65. § (7) bek. foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben nem rendelkezik legalább az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban)

a) min. 1 db, közúttól elkülönített vasút (magas- és/vagy kéreg- és vagy mélyvezetésű vasút (metró)) és/vagy helyiérdekű vasút (HÉV) és/vagy OVSZ I. szerinti és/vagy ezzel egyenértékű országos közforgalmú vasút hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terveinek, és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terveinek, és/vagy hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terven és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terven alapuló tenderterveinek elkészítése tárgyú referenciával az alábbiak szerint:

- minimum 2 km (2000 m) - vasúti vontatási áramellátást is magába foglaló - vasúti pálya felújítást és/vagy új építést és

- környezetvédelmi alátámasztó munkarész elkészítését és/vagy környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció elkészítését és

- minimum 1 km (1000 m) nyíltvonali pályaszakasz elektronikus biztosítóberendezés tervezését és/vagy legalább 1 db állomás elektronikus biztosítóberendezésének tervezését.

OVSZ I. szerinti országos közforgalmú vasút alatt Ajánlatkérő a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103 /2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. sz. melléklete szerinti definíciót érti.

Egyenértékűnek tekinthetőek azok a referenciák, amelyek tárgya az Európai Unió és/vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagországában hatályos nemzeti szabvány szerinti országos közforgalmú vasúthoz kapcsolódóak a fenti feltételek szerint.

b) min. 1 db vasutat keresztező közúti vagy vasúti alul- vagy felüljáró műtárgy hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terveinek, és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terveinek, és/vagy hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terven és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terven alapuló tenderterveinek elkészítése tárgyú referenciával.

Az M/1 a) pont szerinti követelmény maximum 5 db referenciával igazolható. Adott esetben egy referenciával több pont is igazolható, amennyiben az teljesíti az adott alkalmassági minimum feltételeknek való megfelelést.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

b) legalább 1 fő tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti "KÉ-VV" jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

c) legalább 1 fő tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti "T" jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

d) legalább 1 fő szakember, aki a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti "SZKV" jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Ajánlatkérő biztosítja a szakemberek közötti átfedést teljes mértékben. A nevesített szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy az M/2 a)-c) szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, valamint M/2 d) szakember a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti, (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az illetékes szakmai kamara névjegyzékében a fenti jogosultsággal szerepeljenek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet , illetve a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Finanszírozás formája: szállítói finanszírozás. A finanszírozás intenzitása 100% (száz százalék).

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (4)-(6), (9), és (11) bek.; 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.

Részszámlák: 3 db részszámla (10%-40%-10%) és 1 db végszámla (40%)

Ak előleget biztosít. Előleg mértéke: maximum a Szerződés szerinti Tervezési Díj ÁFA nélkül számított értékének 30 %-a

Előleg-visszafizetési biztosíték a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 118/A.§ (2b) és 118/A.§ (2a) bekezdései alapján.

- Amennyiben a Tervezőnek nincs magyarországi adószáma, a Tervező az általa igényelt Előleg összegére vonatkozóan köteles Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására a 118/A.§ (2b) bekezdése alapján.

- Amennyiben a Tervező rendelkezik magyarországi adószámmal, úgy a Kormányrendelet 118/A.§ (2a) bekezdése alapján, az Előleg igénylésével együtt köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nyújt-e Előleg-visszafizetési Biztosítékot vagy nem.

Teljesítési biztosíték: a nettó Tervezési Díj 5%-a

Késedelmi kötbér: A Késedelmi Kötbér alapja az adott Teljesítési Szakasz(ok)hoz kapcsolódó teljes nettó Tervezési díjrész, mértéke napi 1 %. Késedelmi Kötbér összege az adott Teljesítési Szakasz(ok) esetében nem haladhatja meg a kötbéralap 20%-ának megfelelő összeget (Késedelmi Kötbér Maximuma). A Késedelem továbbá az összes Teljesítési Szakasz tekintetében kumuláltan nem haladhatja meg a 60 napot (Késedelem Kumulált Maximuma).

Jótállási biztosíték: A Tervező a nettó Tervezési Díj 5%-ának megfelelő jótállási biztosíték (Jótállási Biztosíték) szolgáltatására köteles Tervdokumentáció vonatkozásában a végszámlához tartozó megrendelői teljesítésigazolás kiadásáig. A Jótállási Biztosíték szolgáltatása a végszámlához tartozó megrendelői teljesítésigazolás kiadásának feltétele.

Szerződésszegési kötbér: A Tervezőt szerződésszegési kötbér terheli, ha olyan okból, amelyért felelős, bármely egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi és - amennyiben az orvosolható - azt a Megrendelő által biztosított póthatáridőn belül nem teszi szerződésszerűvé, illetve nem orvosolja. Amennyiben a szerződésszegés jellege olyan, hogy póthatáridő biztosításával sem orvosolható, a fentieket póthatáridő biztosítása nélkül megfelelően alkalmazni kell. A kötbér (Szerződésszegési Kötbér) mértéke a fentiek szerinti szerződésszegésenként a teljes nettó Tervezési Díj nettó értékének 0,05 %-a, amely folyamatos vagy ismétlődő szerződésszegés esetén alkalmanként fizetendő az alábbiak szerint:

a) a fentiek szerinti szerződésszegésenként (alkalmanként), illetve

b) a jelen Szerződésben meghatározott valamely időpont elmulasztása esetén, az adott szerződéses kötelezettség teljesítéséig naponta fizetendő.

Az egyértelműség kedvéért nem terheli a Tervezőt a kötbérfizetési kötelezettség, ha az adott szerződésszegést a Megrendelő első felszólítására orvosolja. A Szerződésszegési Kötbér nem haladhatja meg a teljes nettó Tervezési Díj nettó értékének 2,5 %-át (Szerződésszegési Kötbér maximuma).

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezési díj 20 %-a.

Részletesen a szerződéstervezet szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/07/2022
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/07/2022
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása EKR-ben történik az I.3) pontban rögzített elérhetőségen.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi

határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/ 2017. (XII.19.) Kr. (EKR rendelet) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részajánlattétel kizárásának az indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja szakmai és észszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítése komplex, minden releváns szakágra kiterjedő módon történik. A tervezés folyamata során az egyes feladatrészek összefüggnek, egymásra épülnek, így értelemszerűen részek meghatározása nem lehetséges. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). A tervezési projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez.

2. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Az eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

3. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik.

4. AK a Kbt. 71. § alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

5. A közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a közbeszerzési dokumentumok figyelembe vételével.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: Az ajánlatot aláíró és/ vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer ezeket nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumokat. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a

7. Ajánlatkérő a Kbt. 41/B.§ alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf és/vagy jpeg kiterjesztésű formátumot írja elő.

8. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.

9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti

tartalommal, EKR űrlap formátumban.

10. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, EKR űrlap formátumban.

11. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pont és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell

(nemleges nyilatkozat is szükséges), EKR űrlap formátumban.

12. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi.

13. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt

Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a Közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt.

47.§ (2) bek.-ben meghatározottak szerint.

14. A jelen felhívásban és a kapcsolódó dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak

végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r., illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

15. EKR üzemzavara esetén az EKR rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

16. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bek-re.

17. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.

18. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben AK végzi el.

19. Az AK a Kbt. 47. § (2a) bek.-től eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szólótörvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

20. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

21. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 50 millió HUF/év és minimum 25 millió HUF/káresemény tervezési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő a szerződés teljes időtartamára, valamint szerződés szerinti végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiállításától számított 36 (harminchat) hónapra vonatkozóan, melyről nyilatkozni kell az ajánlatban. Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítási szerződés megléte a szerződéskötés feltétele.

23. Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4) bekezdés) Ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Így csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. (Kbt. 81. § (5) bekezdés).

24. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.1)-III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

25. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

26. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. alapján a közbeszerzési eljárás a nyertes ajánlattevőtől nem teszi lehetővé és nem

követeli meg gazdálkodó szerv. (projekttársaság) alapítását.

27. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2022