Services - 34034-2022

21/01/2022    S15

Poland-Osielsko: Forestry services

2022/S 015-034034

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Żołędowo
Postal address: Żołędowo, ul. Parkowa 4A
Town: Osielsko
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 86-031
Country: Poland
Contact person: Piotr Tabaka
E-mail: zoledowo@torun.lasy.gov.pl
Telephone: +48 523605370
Fax: +48 523605380
Internet address(es):
Main address: www.zoledowo.torun.lasy.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zoledowo/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Żołędowo w roku 2022 (II)

Reference number: ZG.270.1.2022
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żołędowo w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.5. mają charakter szacunkowy. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żołędowo.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 746 592.31 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Nowy Mostek

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Żołędowo - Leśnictwo Nowy Mostek

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żołędowo w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

- załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności;

- załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

- załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;

- załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

- załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja Nr 112 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2021 r. zmieniająca decyzję nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach Lasów Państwowych i Decyzja Nr 95//2021 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru regionalnych prac leśnych z dnia 12 października 2021 r.Określony z tych decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w załączniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych). Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 396 379.18 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej wartość zamówienia jest wartością zamówienia podstawowego, bez prawa opcji i zamówień z art. 214 ust. 1 pkt.7) PZP. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu 5 w wysokości 7900,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminem składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą , z uwzględnieniem wyjątków o których mowa w PZP.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Zdroje

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
75251120 Forest-firefighting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Żołędowo Leśnictwo Zdroje

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Żołędowo w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

- załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności;

- załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

- załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;

- załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

- załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja Nr 112 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2021 r. zmieniająca decyzję nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach Lasów Państwowych i Decyzja Nr 95//2021 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru regionalnych prac leśnych z dnia 12 października 2021 r.Określony z tych decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w załączniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych). Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 350 213.13 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Podana powyżej wartość zamówienia jest wartością zamówienia podstawowego, bez prawa opcji i zamówień z art. 214 ust. 1 pkt.7) PZP. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu 9 w wysokości 7000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminem składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą , z uwzględnieniem wyjątków o których mowa w PZP.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 12 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia, Zamawiający w postępowaniu wyznacza krótszy, 15 – dniowy termin składania ofert na postawie art. 138. Ust. 2 ppkt 2) PZP. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia wynika z potrzeb ciągłości realizacji zadań planowanej gospodarki leśnej, która wymaga systematycznych i terminowych działań. Ponadto, umowy z podmiotami zewnętrznymi na odbiór surowca drzewnego wymagają zgodnego z harmonogramami przygotowania surowca na potrzeby rynku. Przedmiotowe Zamówienie na pakiety 5, 9 jest ogłaszane ponownie, poprzednio zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez Wykonawców. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia (usługi) przygotowanie przez wykonawców ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/02/2022
Local time: 09:15
Place:

Data: 01/02/2022

Czas lokalny : 9:15

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy JOSEPHINE,zgodnie z zasadami podanymi w pkt 14SWZ.

Information about authorised persons and opening procedure:

Upoważnionymi do odszyfrowania ofert jest komisja przetargowa.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, oraz udostępnia na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wart. 214 ust. 1 pkt 7PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 %wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą udzielane na zasadach opisanych w par. 3 SWZ

2.W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP,art.109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP. Podstawy wykluczenia z postępowania wymienione zostały w par. 6SWZ.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarty został w par. 9 SWZ.

4.Szczegółowy opis kryteriów, jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny i porównania ofert zawiera par. 16 SWZ.Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy zawiera par.17SWZ.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ,wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak

26 / 27

również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.Szczegóły zawiera pkt 3.1 ppkt11i12SWZ.

10.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys.1,5%ceny umowy, zgodnie z pkt 20SWZ.

11.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4PZP.

12.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustaw Kodeks pracy

13. Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z tym ma określone obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, których dane pozyskuje i

przetwarza zgodnie z art 13 RODO. Klauzula informacyjna RODO została opisana w rozdziale 21 SWZ.

14.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu i modułu komunikacyjnego JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com

15. Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w portalu JOSEPHINE. Szczegółowe informacje zawiera rozdz. 10 SWZ

Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują

27 / 27

środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na:

niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022