Services - 34042-2022

21/01/2022    S15

Finland-Vantaa: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-034042

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Metsähallitus
National registration number: 0116726-7
Postal address: Kirjaamo/PL 94
Town: Vantaa
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
Postal code: 01301
Country: Finland
Contact person: Jari Rahikainen
E-mail: jari.rahikainen@metsa.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.metsa.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=380450&tpk=0666c85a-155c-4019-b2b9-d0efc2c6c3e1
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=380450&tpk=0666c85a-155c-4019-b2b9-d0efc2c6c3e1
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Valtion erityisliikelaitos
I.5)Main activity
Other activity: Metsänhoito

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Syötteen luontokeskuksen näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen

Reference number: MH 8795/2021
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services - FG02
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Metsähallituksen Luontopalvelut pyytää tarjousta Syötteen luontokeskuksen näyttelyn näyttelyarkkitehtuurisuunnittelusta, rakennuttamisesta ja toteutuksesta sekä toteutuksen valvonnasta. Tilattavan työn kokonaisuus on kuvattuna tässä tarjouspyynnössä ja liitteenä olevassa aineistossa.

Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena. Käänteisessä kilpailutuksessa hankinnan enimmäishinta on määritelty etukäteen eli hinnoilla ei kilpailla. Tarjoajat siis kilpailevat yksinomaan laatutekijöillä. Koska hankintayksikkö päättää maksettavan kokonaishinnan, perustuu tarjousten vertailu sataprosenttisesti laatuun.

Laatuvertailu suoritetaan arvioimalla ja pisteyttämällä tarjoajan tarjouksessaan esittelemät suunnitelmat sekä tarjoajan työhön nimetyn työryhmän vähimmäisvaatimukset ylittävästä näyttely- sisustus- sekä rakennuttamistyökokemuksesta.

Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua luontokeskuksen tiloihin 26.1.2022 klo 12–14. Yhteyshenkilönä toimii Juho Niemelä. Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse: juho.niemela@metsa.fi

Tutustumistilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista mutta suotavaa. Tutustumistilaisuudessa käydyistä asiosta tehdään muistio, joka liitetään tarjouspyyntöaineistoon tilaisuuden jälkeen.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset esitettävä 10.2.2022 klo 16 mennessä.

Tarjousaika päättyy 22.2.2022 klo 16:00.

Työn voi aloittaa kun hankintasopimus on allekirjoitettu (tavoite 15.3.2022) ja töiden tulee olla täysin valmiina ja luovutettuna tilaajalle 16.12.2022.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 325 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79932000 Interior design services - FG02
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Main site or place of performance:

Erätie 1, 93280 Syöte (Pudasjärvi)

II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohde on Syötteen luontokeskuksen näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen. Hankintaan kuuluu kaikki tarvittavat suunnitelmat, rakentaminen, materiaalit sekä työnjohto ja -valvonta.

Näyttelyarkkitehti toimii näyttelyhankkeen pääsuunnittelijana:

- Tehtävään sisältyy pääsuunnittelijan tehtävät.

- Pääsuunnittelija vastaa lisäksi myös muista tarvittavien suunnitelmien hankinnasta, ohjauksesta sekä toteutuksesta, kuten esim. arkkitehti-, rakenne-, LVIA- sekä sähkösuunnitelmista siltä osin kuin näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa on tarvetta näille suunnitelmille.

Toimeksiantoon kuuluu myös kaikkien tarvittavien rakennus- ja muiden materiaalien sekä koneiden ja laitteiden (myös av:n) hankinta.

Rakennustöiden osalta tarjoaja toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Aliurakoitsijoiden suhteen menetellään YSE 1998 7§:n kohta 3:n mukaisesti. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten omastaan. Rakennustöiden osalta noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 ellei tarjouksen selonottoneuvottelussa muuta sovita.

Tilaaja vastaa sisällöntuotannosta sekä kuvien hankinnasta. Kuvia hankitaan tilaajan toimesta näyttelyn ja muun sisustuksen tarpeisiin eri kuvatoimittajilta noin 100 kpl.

Näyttely tulee suunnitella sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta Sisäil-mayhdistyksen, SAFA:n, RAKLI:n ja SKOL:n tekemän luokituksen mukaisesti. Sisäilmaston suunnittelu pääosin luokka S2 Rakennustöiden puhtausluokka P I. Pintamateriaalien osalta luokka Ml.

Tilaajan edellyttämät muutostyöt tiivistettynä

Näyttelytila¨

• Luontokeskuksen näyttelyn uudistus tilaajan laatiman runkosuunnitelman pohjalta.

• Videoiden katselutilan suunnittelu näyttelyyn.

• Lasten toiminnallisten elementtien suunnittelu näyttelyyn.

• ”Pesämaisen” tilan luominen näyttelyyn.

• Näyttelytilan lattian kunnostaminen tai uudistaminen.

• Näyttelyn valaistuksen uusiminen.

Aula

• Kevyt väliseinäratkaisu aulan ja myymälätilan väliin.

• Asiakasneuvontatiskin siirto vessakuution seinälle.

• Kahden suuren kartan paikan ja tuotekorttitelineiden suunnittelu aulaan.

• Opastejärjestelmän suunnittelu aulatiloihin.

• Retkeilyn tuominen aulan ilmeeseen

• Aulan valaistuksen uusiminen

Auditorio

• Auditoriotilan monikäyttöisyyden lisääminen.

• Kalusteiden päivitys ja tunnelman muuttaminen kodikkaammaksi.

• Kulun aukaiseminen näyttelystä auditorioon.

• Vaihtuvien näyttelyiden tilan luominen auditorioon.

• Viihtyisä lukunurkkaus auditorioon.

• Auditorion valaistuksen uusiminen.

Kahvio & myymälä

• Kahvilan kalusteiden uusiminen.

• Kahvilan viihtyisyyden lisääminen sisustuselementeillä.

• Retkeilyn ja / tai luonnon näkyminen kahvilassa.

• Kahvilan valaistuksen uusiminen.

Hankinnan enimmäishinta on 325 000€ (Alv 0%). Kustannusarvioltaan tätä ylittäviä tarjouksia ei hyväksytä. Hankintayksikkö varaa oikeuden keskeyttää hankinnan jos yksikään tarjouksista ei vastaa tavoitteita siten, että tarjoukset saavat alle 45 pistettä arvioitavista kohdista 4-9.

Tarjouskilpailuun osallistuneille maksetaan palkkio kun tarjous täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

- Tarjoaja täyttää kelpoisuusvaatimukset.

- Tarjous täyttää tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa aineistoissa asetetut vaatimukset.

- Tarjousta ei hylätä tarjousvertailussa (esimerkiksi sen takia, että tarjouksen ei arvioida vastaavan lainkaan tavoitteita ja se saa 0 pistettä joistakin arvioitavista kohdista 4-9.)

Osallistumispalkkio on kokonaisuudessaan 10 000€ (Alv 0) joka jaetaan yhtä suuriin osuuksiin lopulliseen tarjousvertailuun päässeiden tarjoajien kesken. Tarjoaja voi saada vain yhden osuuden kokonaispalkkiosta vaikka jättäisi useamman tarjouksen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/03/2022
End: 16/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2022
Local time: 09:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Tarjoukset avaa Metsähallituksen hankinta-asiantuntija. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Tarjoajan omalla vastuulla on huolehtia, että tarjous tai osallistumishakemus tai muu kilpailutukseen liittyvä sähköinen viesti tai asiakirja on toimitettu hankintayksikölle Tarjouspalvelu -portaalin kautta ilmoitettuun määräaikaan mennessä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8§). Tarjous tai osallistumishakemus tai muu sähköinen viesti tai asiakirja katsotaan saapuneeksi hankintayksikölle silloin, kun se on hankintayksikön käytettävissä Tarjouspalvelussa siten, että viestiä tai asiakirjoja voidaan käsitellä. Jos saapumisajankohdasta ei ole selvitystä sen johdosta, että Tarjouspalvelu-portaali on ollut epäkunnossa tai poissa käytöstä taikka selvitystä ei muusta vastaavasta syystä voida esittää, tarjous, osallistumishakemus, viesti tai muu asiakirja katsotaan saapuneeksi sinä ajankohtana, jona se on lähetetty, jos lähettämisajankohdasta voidaan esittää luotettava selvitys. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 10§).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022