Services - 34055-2017

28/01/2017    S20    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2017/S 020-034055

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
София
1784
България
Лице за контакт: Радосвета Тончева
Телефон: +359 28958967
Електронна поща: radosveta.toncheva@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=54066&companyId=20808
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159 БенчМарк Бизнес Център — деловодство
София
1784
България
Лице за контакт: Радосвета Тончева
Телефон: +359 28958967
Електронна поща: radosveta.toncheva@cez.bg
Факс: +359 28272171/ +359 28270332
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cez-rp.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на цялост. проектна документация за изграждане,реконструкция и ремонт на трафопостове, каб. и възд. линии СрН и НН и изнасяне ел. табла на границата на собственост на територ. на ОЦ София Област.

Референтен номер: PPS 16-111
II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията на Оперативен център София Област“, реф. № PPS 16-111.

Територията на ОЦ София Област обхваща следните общини: Костенец, Долна Баня, Ихтиман, Самоков, Сливница, Драгоман, Божурище, Костинброд, Годеч, Своге, Ботевград, Правец, Етрополе, Пирдоп, Копривчица, Елин Пелин, Горна Малина, Златица, Чавдар, Челопеч, Мирково, Антон.

Основните видове дейности, които се предвиждат за изпълнение са изготвяне на работни проекти за: изграждане на нов трафопост, преустройство на съществуващ трафопост, изграждане на кабелна и въздушна линия СрН, изграждане на кабелна и въздушна линия НН, изнасяне и монтаж на електромерни табла на границата на собственост.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG4
Основно място на изпълнение:

Територията на ОЦ София Област обхваща следните общини: Костенец, Долна Баня, Ихтиман, Самоков, Сливница, Драгоман, Божурище, Костинброд, Годеч, Своге, Ботевград, Правец, Етрополе, Пирдоп, Копривчица.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основните видове дейности и приблизителните количества са както следва: Работен проект в обхват — Част Електрическа, Част Конструктивна,Част Архитектурна–Изграждане на нов трафопост 1х800 kVA-40 бр.; Работен проект в обхват–Част Електрическа, Част Конструктивна, Част Архитектурна–Изграждане на нов трафопост 2х800 kVA-6 бр.; Работен проект-реконструкция–преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост-60 бр.; Работен проект Част „Конструктивна“ за преустройство на АС част на съществуващ трафопост-6 бр.; Работен проект за принудителна вентилация за съществуващи трафопостове-4 бр.; Работен проект за Кабелна линия (КЛ) СрН–Част Електрическа-7 000 м трасе; Работен проект за Въздушна линия СрН–Част Електрическа-9 000 м трасе; Работен проект за Въздушна линия НН–Част Електрическа-9 000 м трасе; Работен проект за КЛ НН в тръбна мрежа-Част Електрическа-4 000 м трасе; Работен проект за КЛ НН в свободен изкоп-Част Електрическа-9 000 м трасе; Работен проект за Монтаж на електромерни табла–Част Електрическа-2 000 бр. табла; Работен проект за Изнасяне на електромерни табла-Част Електрическа-12 000 бр. табла; Работен проект Част План по безопасност и здраве и Работен проект Част Пожарна безопасност-по 200 бр. проекти; Работен проект Част Конструктивна-10 бр. проект; Работен проект Част геодезия трасировъчен план-35 000 м трасе; Работен проект Част геодезическа-заснемане и нанасяне в кадастър с изваждане на удостоверения на съществуващи съоръжения-14 000 м трасе; Работен проект ПУП-парцеларен план-изработване, съгласуване и утвърждаване-60 бр. проект; Работен проект Част Организация и безопасност на движението и Възстановяване на пътни и тротоарни настилки, Част План за управление на строителни отпадъци, Констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари, Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж, Процедиране на издаване на разрешение за строеж, Изработване на екзекутивни чертежи за всички части и Упражняване на авторски надзор-по 200 бр.; Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване –административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж-за 50 бр. разрешения.

Изпълнението на договора ще се извършва в зависимост от техническата готовност и необходимост на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: номер на документа за възлагане и дата на възлагане,обекта за проектиране и конкретните видове и количества дейности от КСС, подобектите (ако има такива), частите, които да съдържа, срокът за изпълнение, съгласуване и издаване на разрешение за строеж (в случай, че се изисква), цената на база единични цени от количествено-стойностната сметка,приложена към договора и друга информация за изпълнение на видовете дейности. Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол,подписан от 2-те страни по договора, по ред и начин, описани в договора. Изпълнителят е длъжен да предаде на възложителя проекта съгласуван със съответните инстанции и издадено разрешение за строеж, влязло в сила — тогава когато това се изисква от действащото законодателство и е възложено от възложителя. Изпълнителят съгласува проекта първо с възложителя и след това с всички останали инстанции. Таксите за съгласуване със съответните инстанции се заплащат от възложителя след представяне на съответния документ издаден на името на възложителя. Процедирането на вещни права по повод учредяване на право на прокарване или преминаване,ще се извършва след представяне на необходимите пълномощия от страна на възложителя.

Видовете работи е необходимо да са в съответствие с вида на съоръжението, обхвата и съдържанието на проектните работи, определени от Наредба № 4/21.05.2001 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ в проектирането съгласно член 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 5 на Част IV, раздел Б от ЕЕДОП.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя заверено от участника копие на документ за валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейността проектиране.

В случай, че участникът е чуждестранно лице се посочва еквивалентен документ за застраховане на професионалната отговорност като проектант съгласно законодателството на държавата, в която той е установен. Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ в проектирането с минимална застрахователна сума за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ — 100 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем идентични или сходни* с тези на настоящата поръчка.

*Под дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира проектиране на обекти от електроенергийната система, по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ).

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 1б на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Описват се основните услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на сумите, датите и получателите, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя списък услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на сумите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. Без претенции за изчерпателност, възможни доказателства могат да бъдат: удостоверения/декларации за изпълнени услуги от получателя на съответната услуга; референции; протоколи, удостоверяващи отчитането и приемането на съответното изпълнение без възражения от страна на възложителя; информация за изпълнени договори от РОП и др., като е необходимо съответния документ еднозначно и безспорно да установява вида на услугата (предмет и обем), нейният изпълнител и получател, времето на възлагане и реално приключване на изпълнението, нейната стойност и по възможност координати за контакт с получателя на услугата. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-горе.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

2.Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, а именно лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП) и вписани, съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 6 на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Посочване на лицата и притежаваната от тях ППП за съответната част.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който са посочени притежаваната от тях ППП и номерът на удостоверението за ППП, с който е вписано съответното лице в регистъра на КИИП. В случай, че участникът е чуждестранно лице се посочват еквивалентни документи и/или аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която той е установен.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

3. Участникът следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за система за управление на качеството БДС EN ISO 9001: 2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/ включващ проектиране.

Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, раздел Г от ЕЕДОП, като се посочва системата за управление на качеството и обхватът /сфера на дейност/, който включва.

За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представя заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за система за управление на качеството БДС EN ISO 9001: 2015 или еквивалентно/и, с обхват /сфера на дейност/ включващ проектиране.

Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За посочения период участникът да е изпълнил дейности, които са идентични или сходни* с предмета на настоящата поръчка, на обща стойност не по-малко от 250 000 BGN без ДДС.

*Под дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира проектиране на обекти от електроенергийната система, по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ).

2. Участникът следва да разполага с минимум 7 (седем) лица, вписани съгласно изискванията на ЗКАИИП в регистъра на КИИП, притежаващи ППП, от които:

— 3 (три) лица по част „Електрическа“;

— 2 (две) лица по част „Геодезическа“;

— 1 (едно) лице по част „Конструктивна“;

— 1 (едно) лице по част „Организация и безопасност на движението и възстановяване на пътни и тротоарни настилки“, вписано в секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ при КИИП.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

В настоящата процедура могат да участват лицата посочени в чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които отговарят на изискванията и условията на ЗОП и изискванията и условията на възложителя описани в решението за откриване на поръчката, обявлението и документацията за участие.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата;

— по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

— за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора,участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността за изпълнение на дейностите по КСС. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в 1 от следните форми:

— парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL,BIC:UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф.№ PPS16–111 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията на Оперативен център София Област“ или.

Важно: Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща на изпълнителя цена в размер на стойността на действително извършените и приети работи по единичните цени от количествено-стойностната сметка, приложение към договора. Цените не подлежат на промяна за срока на действие на договора. Финансовите условия и начина на плащане са описани подробно в договора.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране лицата трябва да са проектанти с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на КИИП и притежаващи актуални Удостоверения за пълна проектантска правоспособност за частта, която ще изпълняват.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на договора ще се извършва в зависимост от техническата готовност на възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: обекта за проектиране и конкретните видове и количества дейности от количествено-стойностната сметка, подобектите (ако има такива), срокът за изпълнение на възложените дейности, съгласуване и издаване на разрешение за строеж (в случай, че се изисква), цената на база единичните цени и др. Приемането на работата по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от 2-те страни.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2017
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенч Марк Бизнес център.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на подадените оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Важно:

Продължение от Раздел III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции:

— банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 51 (петдесет и един месеца) от датата на издаването ѝ. Датата на издаването не може да предхожда датата на Решението на възложителя.

Или:

— застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката следва да е сключена в полза на възложителя, за предмета на конкретния договор, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за изпълнение — 5 % от стойността за изпълнение на дейностите по КСС. Застраховката следва да отговаря на условията и изискванията, описани в документацията за участие.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Поръчката се финансира с предвидените в бюджета собствени средства за инвестиционни програми.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/01/2017