Supplies - 340934-2018

04/08/2018    S149

Poland-Rybczewice Drugie: Solar collectors for heat production

2018/S 149-340934

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rybczewice
National registration number: 431020003
Postal address: Rybczewice Drugie 119
Town: Rybczewice Drugie
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-065
Country: Poland
Contact person: Marcin Kucharski
E-mail: m.kucharski@rybczewice.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.rybczewice.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice

Reference number: IZP.271.10.2018
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, pomp ciepła powietrznych, kotłów na biomasę oraz paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rybczewice. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na cztery części, jak poniżej:

1) zadanie nr 1 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych,

2) zadanie nr 2 – dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda,

3) zadanie nr 3 – dostawa i montaż kotłów na biomasę,

4) zadanie nr 4 – dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 100 466.59 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45300000 Building installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Gmina Rybczewice

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż 577 szt. paneli kolektorów słonecznych (w 252 lokalizacjach) na budynkach prywatnych na terenie gminy Rybczewice, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż, w oparciu dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja z 2 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 186 szt.,

b) instalacja z 3 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 59 szt.

c) instalacja z 4 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 7 szt.

2) montaż kolektorów słonecznych w miejscu najbardziej korzystnym z punktu widzenia operowania promieni słonecznych w skali roku,

3) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

4) podłączenie do podgrzewacza wody zimnej z istniejących instalacji wody zimnej, wyjścia ciepłej wody do instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.,

5) wykonanie instalacji łączącej kolektory z dolną wężownicą podgrzewacza c.w.u.,

6) wyposażenie zasobnika c.w.u. w dodatkową wężownicę, która zostanie podłączona do istniejącego układu pompowego źródła ciepła - w przypadku braku alternatywnego źródła ciepła zasobnik c.w.u. należy wyposażyć w grzałkę elektryczną (pokrycie kosztów zakupu i montażu grzałki elektrycznej oraz zakupu materiałów i podłączenia górnej wężownicy zasobnika z istniejącym źródłem ciepła jest obowiązkiem Użytkownika),

7) zainstalowanie grupy pompowej dwudrogowej, sterowanej przez regulator solarny,

8) montaż armatury, naczynia przeponowego i pozostałych elementów instalacji,

9) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

10) napełnienie instalacji,

11) uruchomienie instalacji,

12) przeszkolenie Użytkowników,

13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

15) inne elementy ujęte w załączniku Nr 9 (opis przedmiotu zamówienia), załączniku nr 8a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny zparametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektora słonecznego w ramach jednej lokalizacji nie trwałodłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8a do SIWZ i załącznik nr 9.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w przypadku przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14)Additional information

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45300000 Building installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
42511110 Heat pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Gmina Rybczewice

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda

W budynkach prywatnych na terenie gminy Rybczewice, obejmująca m.in.:

1) dostawę i montaż 5 szt. pomp ciepła powietrze/woda do przygotowania c.w.u. ze zbiornikami o pojemności min. 300 l,

2) posadowienie pompy ciepła zintegrowanej z podgrzewaczem c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejących instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.,

4) montaż armatury, zespołu pompowego naczynia przeponowego i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalację układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) uruchomienie instalacji,

8) przeszkolenie Użytkowników,

9) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

10) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7b do SIWZ).

2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji pompy ciepła powietrze/woda w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8b do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w przypadku przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14)Additional information

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych

Z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331110 Boiler installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45300000 Building installation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Gmina Rybczewice

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem części nr 3 jest dostawa i montaż 5 szt. kotłów na biomasę, obejmująca m.in.:

1) demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,

2) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, stanowiącą załącznik do SIWZ, kotłów na biomasę, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) kocioł o mocy 15 kW – 2szt.,

b) kocioł o mocy 25 kW – 3 szt.,

3) posadowienie kotła na biomasę,

4) podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o. poprzez wymiennik płytowy,

5) montaż armatury, ciepłomierza, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych

I pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

6) instalacja układu sterującego,

7) wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji technicznej,

8) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

9) zabezpieczenie instalacji przed korozją,

10) napełnienie instalacji,

11) uruchomienie instalacji,

12) przeszkolenie Użytkowników,

13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,

15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8c do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7c do SIWZ.

2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kotła na biomasę w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8c do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w przypadku przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14)Additional information

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 062-136955
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski
Postal address: ul. Dunikowskiego 40
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-425
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 973 946.49 PLN
Total value of the contract/lot: 2 141 400.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ekologika Sp. z o. o.
Postal address: ul. Polna 6, Rzeczyca
Town: Międzyrzec Podlaski
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 21-560
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 47 641.75 PLN
Total value of the contract/lot: 69 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ekologika Sp. z o. o.
Postal address: ul. Polna 6, Rzeczyca
Town: Międzyrzec Podlaski
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 21-560
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 78 878.35 PLN
Total value of the contract/lot: 117 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/08/2018