Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 340934-2018

04/08/2018    S149

Poland-Rybczewice Drugie: Solar collectors for heat production

2018/S 149-340934

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rybczewice
National registration number: 431020003
Postal address: Rybczewice Drugie 119
Town: Rybczewice Drugie
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-065
Country: Poland
Contact person: Marcin Kucharski
E-mail: m.kucharski@rybczewice.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.rybczewice.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice

Reference number: IZP.271.10.2018
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, pomp ciepła powietrznych, kotłów na biomasę oraz paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rybczewice. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na cztery części, jak poniżej:

1) zadanie nr 1 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych,

2) zadanie nr 2 – dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda,

3) zadanie nr 3 – dostawa i montaż kotłów na biomasę,

4) zadanie nr 4 – dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 100 466.59 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45300000 Building installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Gmina Rybczewice

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż 577 szt. paneli kolektorów słonecznych (w 252 lokalizacjach) na budynkach prywatnych na terenie gminy Rybczewice, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż, w oparciu dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja z 2 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 186 szt.,

b) instalacja z 3 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 59 szt.

c) instalacja z 4 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu – 7 szt.

2) montaż kolektorów słonecznych w miejscu najbardziej korzystnym z punktu widzenia operowania promieni słonecznych w skali roku,

3) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

4) podłączenie do podgrzewacza wody zimnej z istniejących instalacji wody zimnej, wyjścia ciepłej wody do instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.,

5) wykonanie instalacji łączącej kolektory z dolną wężownicą podgrzewacza c.w.u.,

6) wyposażenie zasobnika c.w.u. w dodatkową wężownicę, która zostanie podłączona do istniejącego układu pompowego źródła ciepła - w przypadku braku alternatywnego źródła ciepła zasobnik c.w.u. należy wyposażyć w grzałkę elektryczną (pokrycie kosztów zakupu i montażu grzałki elektrycznej oraz zakupu materiałów i podłączenia górnej wężownicy zasobnika z istniejącym źródłem ciepła jest obowiązkiem Użytkownika),

7) zainstalowanie grupy pompowej dwudrogowej, sterowanej przez regulator solarny,

8) montaż armatury, naczynia przeponowego i pozostałych elementów instalacji,

9) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

10) napełnienie instalacji,

11) uruchomienie instalacji,

12) przeszkolenie Użytkowników,

13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

15) inne elementy ujęte w załączniku Nr 9 (opis przedmiotu zamówienia), załączniku nr 8a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny zparametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektora słonecznego w ramach jednej lokalizacji nie trwałodłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8a do SIWZ i załącznik nr 9.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w przypadku przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14)Additional information

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45300000 Building installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
42511110 Heat pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Gmina Rybczewice

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda

W budynkach prywatnych na terenie gminy Rybczewice, obejmująca m.in.:

1) dostawę i montaż 5 szt. pomp ciepła powietrze/woda do przygotowania c.w.u. ze zbiornikami o pojemności min. 300 l,

2) posadowienie pompy ciepła zintegrowanej z podgrzewaczem c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejących instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u.,

4) montaż armatury, zespołu pompowego naczynia przeponowego i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalację układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) uruchomienie instalacji,

8) przeszkolenie Użytkowników,

9) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

10) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7b do SIWZ).

2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji pompy ciepła powietrze/woda w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8b do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w przypadku przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14)Additional information

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych

Z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331110 Boiler installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45300000 Building installation work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Gmina Rybczewice

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem części nr 3 jest dostawa i montaż 5 szt. kotłów na biomasę, obejmująca m.in.:

1) demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,

2) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, stanowiącą załącznik do SIWZ, kotłów na biomasę, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) kocioł o mocy 15 kW – 2szt.,

b) kocioł o mocy 25 kW – 3 szt.,

3) posadowienie kotła na biomasę,

4) podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o. poprzez wymiennik płytowy,

5) montaż armatury, ciepłomierza, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych

I pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

6) instalacja układu sterującego,

7) wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji technicznej,

8) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

9) zabezpieczenie instalacji przed korozją,

10) napełnienie instalacji,

11) uruchomienie instalacji,

12) przeszkolenie Użytkowników,

13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,

15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8c do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7c do SIWZ.

2. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kotła na biomasę w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8c do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w przypadku przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPLU.04.01.00-06-0110/16

II.2.14)Additional information

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 062-136955
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski
Postal address: ul. Dunikowskiego 40
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-425
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 973 946.49 PLN
Total value of the contract/lot: 2 141 400.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ekologika Sp. z o. o.
Postal address: ul. Polna 6, Rzeczyca
Town: Międzyrzec Podlaski
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 21-560
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 47 641.75 PLN
Total value of the contract/lot: 69 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ekologika Sp. z o. o.
Postal address: ul. Polna 6, Rzeczyca
Town: Międzyrzec Podlaski
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 21-560
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 78 878.35 PLN
Total value of the contract/lot: 117 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/08/2018