Építési beruházás - 340972-2020

Submission deadline has been amended by:  445753-2020
21/07/2020    S139

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 139-340972

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74100523
Postai cím: Kánai utca 2/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csuti György
E-mail: csuti.gyorgy@mlsz.hu
Telefon: +36 15779500
Fax: +36 15779503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mlsz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000544562020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000544562020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Országos Sportági Szakszövetség
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”

Hivatkozási szám: EKR000544562020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

"Telki edzőközpont kivitelezése 2020”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2071 Páty, Külterület, (Hrsz:020/65, 028/1, 026 út és 027 út). 2089 Telki, Szajkó utca 39. Hrsz. 1460, Cseresznyés dűlő 1461, 1462.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezési terület nagyjából téglalap alakú, 365 m x 276 m kiterjedésű. Délnyugati irányban lejt, átellenes északi és déli sarokpontja között ~14 m a szintkülönbség. A teljes területet le kell keríteni 1,8 m magas lábazatelemes tekercses hegesztett ponthálós kerítéssel (kb. 1 265 fm).

Az edzőközpont pátyi területe gépjárművel telki oldalról való megközelítése érdekében megvalósul a Cseresznyés dűlői (hrsz. 1462, 1463) aszfalt bekötőút (kb. 1 400 m2) a megfelelő világítással. A Szajkó utcához ugyancsak csatlakozó új térkőburkolatú út (kb. 300 m2) és a kapubehajtó készül. Az útszakasz önkormányzati tulajdonú marad, közforgalom számára megnyitott lesz, kezelését és karbantartását pedig az MLSZ Edzőcentrum Kft. végzi.

Az edzőközpont telki területén, az Öreghegyi úti kapubehajtóhoz új összekötő térkőburkolatú útszakasz készül (kb. 6 000 m2).

A két telek között a gyalogosforgalom számára a telki műfüves és a középső élőfüves pálya között gyalogosjárda épül (kb. 2 670 m2) járófelületbe épített, illetve alacsony fénypontmagasságú megvilágító lámpatestekkel, kapcsolódva a már működő belső úthálózatához.

Az MLSZ telki és a pátyi területeit elválasztó telekhatár egyben a településhatár is. Ennek pátyi oldalán 35 m széles védőzöldterületet kell kialakítani. A meglévő faállomány megtartásával gyepesítve (kb. 436 m2) lesz ez a sáv.

A zöldsávval párhuzamosan az eredeti terepre ültetett, a két behajtót összekötő belső út két oldalán merőleges 60 db parkolóállást kell kialakítani, amelyből 2 db mozgássérültek számára fenntartott. A kapubehajtóval szemben 2 db busz parkolóhelyet is ki kell építeni.

A fennmaradó területen tereprendezést kell végezni (humuszleszedés kb. 33 000 m3, tereprendezés kb 78 500 m3). Bevágások és feltöltések készítésével három terepszintet kell kialakítani, megfelelő erősítésekkel (monolit vb kb. 70 m3, illetve flórakosaras támfalakkal kb. 30 m3, lépcsőkkel kb. 145 fm), növényekkel (lombos fa 5 db, cserje 595 db, gyepfelület 436 m2) fedetten.

A legnagyobb kiterjedésű összefüggő, síkfelületre kerül a két élőfüves labdarúgópálya. Az egyik körül atlétikai polyuretán futópályával (kb. 1 950 m2) és egy kapusedző területtel épül meg, szivárgó- és automata öntözőrendszerrel (teljes beruházási terület öntöző rendszere kb. 8 900 fm csőhálózat és 1 000 szórófej), új 300 m talpmélységű 720 m3/nap vízhozamú új víztermelő kúttal. Az alapvonalak mögött 6 m magas labdafogó hálókat kell telepíteni. A pályák megvilágítását 20 m magas oszlopokra rögzített LED világítótesteket kell telepíteni. Az átlagos megvilágítási igény 350 lux. Az egyenként 105 m x 68 m-es játékterű pályák teljes területe pályánként 111 m x 72 m. A pályaszerkezet rétegvastagsága 40-45 cm. A tükör kialakítása is max. 0,5 % lejtéssel történik, átlag 25 cm mélységben.

A telek déli sarkára, az alacsony pontra kerül az öntözővíz-tározó tó (kb. 12 000 m3), vízkivételi és vészapasztó műtárgyakkal (kb. 100 m3 monolit vasbeton). A tó körül polyuretán burkolatú futópályát (kb. 600 m2) kell kialakítani szabadtéri fitneszparkkal (a fitneszpark része 12 db streetworkout eszköz). A tó szintjén kell megépíteni még egy kombinált lábtenisz-streetballpályát (3x3) egy kis (22 m x 42 m) műfüves labdarúgópályát.

A terület víz- (kb. 2 500 fm) és szennyvízhálózata (kb. 350 fm) a telki edzőközpont rendszeréhez kapcsolódik. A területről a csapadékvíz (DN160 – DN500 méretben kb. 1 500 fm) hálózat a tározótóba folyik, melyhez túlfolyó vezetéket kell építeni Páty belterülete felé, a Füzes patak mellékágáig (kb. 600 fm) az állami tulajdonban lévő 027 hrsz-ú dűlőút alatt.

A telek villamos energiaellátása biztosítható, ehhez transzformátorállomást (kb. 160 kVA) kell telepíteni a későbbi napelempark energia-felvételére figyelemmel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2/1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői tapasztalata (hónap) (0-24) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői tapasztalata (hónap) (0-24) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2/3. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet felelős műszaki vezetői tapasztalata (hónap) (0-24) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az EEKD dokumentum benyújtása kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ott előállított iratminta használatával lehetséges. Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során a kommunikáció szintén az EKR rendszerben történik, ennek megfelelően minden igazolás elektronikusan az EKR rendszeren keresztül küldhető meg.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása az EKR rendszerben létrehozott űrlapon történik.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Ajánlattevő változásbejegyzési eljárásról az EKR rendszerben létrehozott űrlap használatával nyilatkozik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az előírt követelmény tekintetében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

Ezen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, az ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített építési munkákra vonatkozó szerződések ismertetését. Ajánlatkérő felhívására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését és helyét, a teljesítés időtartamát (kezdéstől-befejezésig), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát (mindent, ami az alkalmasság megítéléséhez szükséges).

M2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségüket igazoló dokumentum másolatát, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzukat (külön megjelölve, hogy a szakember mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal) és rendelkezésre állási nyilatkozatukat.

Kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges. Kamarai nyilvántartásba vétellel nem rendelkező szakember esetében csatolandó a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, illetve a szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő megléte egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen.

M3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő azon környezetvédelemi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvány másolata.

M4. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő azon minőségirányítási intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvány másolata.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik legalább 1 db legalább 105 m x 68 m játékterű élőfüves labdarúgópálya megvalósítására vonatkozó referenciával, amelynek részét képezte:

— legalább 300 fm csőhálózatot magába foglaló szivárgórendszer,

— legalább 35 szórófejet tartalmazó automata öntözőrendszer,

— legalább 260 lux erősségű pályavilágítás.

M1/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik a következő munkák megvalósítására vonatkozó referenciákkal (a referenciák külön-külön szerződések alapján is igazolhatók):

— legalább 1 db kisméretű műfüves pálya,

— legalább 1 db 1 000 m2 polyuretán futópálya,

— legalább 1 db 1 000 m2 aszfaltút,

— legalább 1 db 1 500 m2 térkőburkolatú út,

— legalább 1 db 250 fm szennyvízhálózat,

— legalább 1 db 5 000 m3 öntöző- és csapadékvíz tározó tó.

M2/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel – valamint legalább további 36 hónap magasépítési/mélyépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel – valamint legalább további 36 hónap magasépítési/mélyépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel – valamint legalább további 36 hónap magasépítési/mélyépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő az M2/1., M2/2 és M2/3. pontokkal kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban, illetve építőipari kivitelezői nyilvántartásban való szereplés mind a MAGYARORSZÁGon, mind a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele.

M3/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.

M4/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározottak szerint a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően jogosult - a munkaterület átadását követően a teljesítés függvényében - az előlegszámlán túlmenően havonta 1 db részszámlát és a végszámlát kiállítani a szerződésben részletezettek szerint. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Kbt. 135. §-ban és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti módon és határidőben.

Ajánlatkérő 15 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg visszafizetésére az egyes részszámlákból egyenlő mértékben kerül sor.

Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10 %-nak megfelelő tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. Az előbbi esetekben a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy a fenti esteknek megfelel.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/08/2020
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/08/2020
Helyi idő: 16:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 15. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.

2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

3. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

4. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.

5. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajog i követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsoroltkörnyezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől azajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

8. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolnia kell.

9. Részajánlat tételére ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget tekintettel arra, hogy a feladat összetettsége kizárja a részajánlat tétel lehetőségét.

10. Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont

11. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, az 1. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki.

12. Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve (1. részszempont): A teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági minimumkövetelmény mértékét (36 hónap) meghaladó mértékű tapasztalata hónapokban kifejezve. (24 hónapot meghaladó tapasztalat esetén a maximális pontszám kerül megadásra)

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Teljesítési Biztosíték mértéke 5 %-a. Jótállási Biztosíték mértéke 5 %-a. Késedelmi kötbér mértéke késedelmes teljesítés esetén 1%/nap. A vetítési alap valamennyi esetben a Szerződés szerinti nettó ajánlati ár. Jótállás: az átadás-átvételi jegyzőkönyv Ajánlatkérő általi aláírásától számított 36 hónap. Előlegvisszafizetési biztosíték mértéke: a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 5 %-a és az igénybe vett előleg mértékének különbözete.

15. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

16. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Takács György 00393.

17. Az ajánlathoz mellékelni kell ajánlattevő által beárazott költségvetést, aláírt pdf. és szerkeszthető excel formátumban.

18. A szakember szakmai tapasztalata tekintetében a felolvasólapon megajánlott érték alátámasztására szolgáló önéletrajzot a KDB gyakorlata alapján már az ajánlathoz csatolni kell. Tartalmaznia kell legalább a szakember nevét és szakmai tapasztalatát. Amennyiben nem kerül csatolásra hiánypótlására nincs lehetőség.

19. A szerződés kezdetének időpontja tervezett időpont, a szerződés az aláírást követően lép hatályba.

20. Ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában rendelkeznie kell a KD-ben meghatározott felelősségbiztosítással. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell.

21. Az alkalmassági követelmény körében bemutatott felelős műszaki vezető szakembereknek a szerződéskötés időpontjára FMV jogosultsággal kell rendelkeznie és szerepelnie kell a kamarai névjegyzékben. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell.

22. Helyszíni bejárásra a hirdetmény megjelenését követő 5. munkanapon 10 órakor kerül sor. A bejárás során ajánlatkérő kérdésekre nem válaszol, szóbeli tájékoztatást nem ad, csak a helyszín kerül bemutatásra. Az esetleg felmerülő kérdéseket jelenlévők a bejárást követően írásban tehetik fel. Találkozás: 2089 Telki, Szajkó u. 39.

23. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent.

24. Részajánlat tételére ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget tekintettel arra, hogy a feladat összetettsége kizárja a részajánlat tétel lehetőségét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/07/2020