Supplies - 341014-2021

Display compact view

06/07/2021    S128

Poland-Wrocław: Protective and safety clothing

2021/S 128-341014

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Postal address: ul. Pretficza 28
Town: Wrocław
Postal code: 50-984
Country: Poland
Contact person: Marcin Olechno
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Telephone: +48 261651080

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: www.4rblog.wp.mil.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

Electronic access to information: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Other: jednostka wojskowa
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające WDT 546/MON (MAT/140/OiB/2021)
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Dostawa do Składów Regionalnych Baz Logistycznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

NUTS code PL5 Makroregion południowo-zachodni

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające WDT 546/MON.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

35113400 Protective and safety clothing

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Zamówienie o wartości powyżej 428 000 EUR.
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż wykazanym w Załączniku nr 2 do projektowanych postanowień umowy.
Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co Wykonawca niniejszym akceptuje poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia.
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
in days: 60 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające
1)Short description
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

35113400 Protective and safety clothing

3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 60 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające
1)Short description
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

35113400 Protective and safety clothing

3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 60 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Na podstawie art. 15 va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 77 pkt 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 2 % maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Szczegółowe warunki finansowe zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna.
2. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo zgodnie z art. 99 KC winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający, na podstawie art. 59 ustawy Pzp, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 w powiązaniu z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
2. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
2) podmiotowe środki dowodowe, tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 2:
1) ppkt c ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
2) ppkt d ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem).
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 4 ogłoszenia lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, zgodnie z art. 404 ust. 1 ustawy Pzp, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical and/or professional capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby kandydatów. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż trzech, wtedy Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
MAT/140/OiB/2021
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.8.2021 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:

1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog wskazanej również w sekcji I.1 ogłoszenia.

2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 401 ust. 5 ustawy Pzp, należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (w oryginale) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe na adres Bazy lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław. Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
a) Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostarczane do siedziby Zamawiającego inaczej niż pocztą odbiera upoważniony pracownik Kancelarii 4RBLog w miejscu: Biuro Przepustek.
b) Składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przedstawiciel Wykonawcy, kurier itp.) zobowiązany jest poinformować pracownika Biura Przepustek o jego dostarczeniu i konieczności wezwania w tym celu pracownika Kancelarii.
c) Wezwany pracownik Kancelarii odbiera wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i w obecności składającego pieczętuje go pieczęcią służbową służącą do pieczętowania dokumentów, wpisuje datę i godzinę dostarczenia. Zakończenie powyższych czynności oznacza moment złożenia wniosku i tym samym skuteczne jego doręczenie.
d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez pocztę lub firmę kurierską.
3. Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe wskazane w sekcji III.2.1 niniejszego ogłoszenia.
4. Wniosek musi mieć formę pisemną i być sporządzony w języku polskim pismem trwałym oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Jeżeli wniosek podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania firmy w postępowaniu, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia umowy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek.
6. Wniosek należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy), opisanej w następujący sposób:
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na:
Dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bluzy ocieplające WDT 546/MON
Nr sprawy: MAT/140/OiB/2021
Nie otwierać przed: 10.8.2021 godz.: 10.00”.
7. Zaleca się, aby wszystkie karty wniosku wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści wniosku.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego opisania wniosku.
10. Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Pretficza 24–28, Wrocław.
11. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone po terminie zostaną odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
12. Zamawiający, zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy Pzp, zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będą podlegały odrzuceniu.
13. Zamawiający, zgodnie z art. 410 ust. 12 ustawy Pzp, przekaże SWZ Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
14. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert winni złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe:
a) zaświadczenie wydane przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej (WOBWSM) o posiadaniu przez Wykonawcę (lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia również w ramach konsorcjum) wzoru zakładowego zgodnego z obowiązującą w dniu uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną (WDTT) i wzorem do produkcji seryjnej (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT lub daty ostatniej karty zmian mającej wpływ na wzór przedmiotu):
Numer części; Nr WDTT; Data zatwierdzenia WDTT i wzoru do produkcji seryjnej lub data ostatniej karty zmian:
1; 546/MON; 3.2.2017;
2; 546/MON; 3.2.2017;
b) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością Wykonawcy (lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia również w ramach konsorcjum) spełnia wymagania zawarte AQAP 2110 wydanie D wersja 1.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
15. Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 16490), Wykonawca powinien, wraz z przekazaniem takich informacji, tj. nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć zabezpieczyć i złożyć w oddzielnej w wydzielonym i odpowiednio oznaczonej kopercie.

16. Zgodnie art. 401 ust. 1 z powiazaniu z art. 401 ust. 5 ustawy Pzp komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog, z wyjątkiem składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Uwaga
W sytuacji, gdy osoba posiadająca inne niż polskie obywatelstwo będzie wyrażała chęć przybycia do 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, zobowiązana jest na minimum 14 dni przed planowanym wejściem na teren Jednostki Wojskowej złożyć wniosek do Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej z poniższymi danymi:
1. imię i nazwisko;
2. obywatelstwo;
3. termin wizyty;
4. miejsce wizyty;
5. cel wizyty;
6. skład delegacji (stopień, imię i nazwisko, data urodzenia, jednostka lub instytucja wojskowa, nr paszportu, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych);
7. państwo lub organizacja międzynarodowa (instytucja delegująca);
8. komórki (jednostki) organizacyjne resortu obrony narodowej, w których będzie przebywała delegacja;
9. dane osób towarzyszących (stopień, imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych).
Dane wymienione powyżej niezbędne są do uzyskania jednorazowego pozwolenia do wejścia na teren 4 Regionalnej Bazy Logistycznej.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych uczestników postępowań o zamówienia publiczne
1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 4 Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 4 RBLog), ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog, tel. +48 261650451, e-mail: 4rblog@ron.mil.pl

2. Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Komendanta 4 RBLog inspektorem ochrony danych (dalej: IOD) w następujący sposób:
— listownie na adres: 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”,

— poprzez e-mail: 4rblog.iod@ron.mil.pl

— telefonicznie: +48 261651017.
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp);
2) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym w 4 RBLog Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
5. Odbiorcy danych osobowych
1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2) Ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych, o których mowa wyżej, wystąpić może jedynie w szczególnych przepadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym zgodnie z art. 18 ust. 5 Pzp.
3) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 4 RBLog zawarł umowy oraz porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazywania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwania awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jednakże z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z danymi mogą zapoznać się odbiorcy z państwa spoza EOG.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwa następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; z zastrzeżeniem, że Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.
9. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
1.7.2021