Szolgáltatások - 341145-2019

19/07/2019    S138

Magyarország-Paks: Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások

2019/S 138-341145

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Hrsz.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885292019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Inhoff Csaba
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75505044
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885292019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szűrőberendezések ellenőrzési munkáinak végzése

Hivatkozási szám: EKR000885292019
II.1.2)Fő CPV-kód
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szűrőberendezések ellenőrzési munkáinak végzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
71632000 Műszaki tesztelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az atomerőmű különböző technológiai rendszereiben szűrőberendezések vannak beépítve az üzemeltetés, karbantartás, vagy üzemzavar során keletkező gáz és aeroszol formában keletkező radioaktív anyagok szűrésére. A szűrőberendezések (impregnált aktív szén töltetű jódszűrők, aeroszol szűrők, adszorber szűrők) biztosítják a környezeti kibocsátás minimalizálását, illetve az atomerőmű munkavállalóinak a munkavégzéshez a megfelelő munkafeltételeket.

A szűrőberendezések a szűrési feladattól függően különböző kialakításúak, és különböző szellőző, illetve gáztisztító rendszerekbe vannak beépítve. A szűrőberendezések megfelelő hatékonyságát periodikusan — évente — ellenőrizni kell azok hatásfokának, tömörségének ellenőrzésével.

Ssz Mérés típusa 2020 2021 2022 2023 2024

Mérések száma Mérések sz. Mérések sz. Mérések sz. Mérések sz.

1 C-500 aeroszol szűrő helyszíni ellenőrzés 46 35 35 35 35

2 Aktív szén minta laboratóriumi ellenőrzés 45 43 43 43 43

3 Gáztisztító adszorber szűrő helyszíni ellenőrzés 7 7 7 7 7

4 Jódszűrő aktív szén töltet helyszíni tömörségellen.-e 10 10 10 10 10

A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Üzemzavar esetén a szüks. mérés megkezd. ajánlatt. által váll. határideje — órában meghatározva (legkedvezőtlenebb szint: 48 óra, legkedvezőbb szint: 24 óra) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2020
Befejezés: 31/12/2024
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a keretösszeg a Szerződés futamideje alatt nem merül ki Megrendelő a teljesítés véghatáridejét jogosult módosítani azzal, hogy a szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok

A jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása:

— Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt és a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani,

— Az EEKD-ban az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és — szükség esetén — hozzájáruló nyilatkozatot,

— Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]

— Az ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]

Kizáró okok utólagos igazolása:

— A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára,

— A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1)–(2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-ára, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló, EEKD-ba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.

Az ajánlattevőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

A közös ajánlattevőnek az ajánlatában csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlattevők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/.

Az ajánlattevő az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65.§ (12) bekezdés/

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:

Az ajánlattevő részéről a saját vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladásának napjától számított az utolsó 3 lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.

Ha az eredménykimutatás a céginformációs szolgálat https://www.e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisban megismerhető, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el.

Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerinti eset áll fenn, és az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban megadta az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett elfogadott alkalmasság igazolási módját, akkor a gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő által megadott nyilatkozattal vagy dokumentummal kell igazolnia a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Amennyiben az ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők listáján, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés szerint jár el.

Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított utolsó 3 lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredmény-kimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele el kell, hogy érje legalább a 80 000 000 HUF értéket.

A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti:

A következő Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti kategóriákban teljesített szűrők ellenőrzési munkái: villamosenergia termelés (TEÁOR 35 .11) általános rendeltetésű gépgyártás (TEÁOR 28.1)egyéb általános rendeltetésű gépgyártás (TEÁOR 28.2), szénbányászat(TEÁOR 05), kőolaj, földgázkitermelés(TEÁOR 06), vasércbányászat(07.10), urán-tóriumércbányászat (TEÁOR 07.21), kőolaj, földgázkitermelés szolgáltatás (TEÁOR 09.10), gyógyszeralapanyag gyártás(TEÁOR 21.10) nukleáris fűtőanyag gyártás (TEÁOR 24.46)

Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges, akkor az ajánlattevő köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint. Ez esetben az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

Közös ajánlat esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése az irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A közös ajánlattevőknek az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlattevők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös ajánlattevők képviseletében tett nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 65.§ (12) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a kapacitást nyújtó személy/ szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.

Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:

A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) a), b), e), c) pontokra és a 22. § (2) bekezdésére is. Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Műszaki és szakmai alkalmasság:

M1. Alkalmatlan az (közös) ajánlattevő, a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha:

a) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem hajtott végre nukleáris létesítményekben üzemelő, legalább H13 osztályú aeroszol szűrők teszt aeroszollal helyszíni hatásfok ellenőrzést legalább 50 db mennyiségben,

b) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem hajtott végre nukleáris létesítményekben* üzemelő, impregnált aktív szén töltetű jódszűrőkből származó aktív szén minták laboratóriumi, radioaktív metil-jodid felhasználásával hatásfok ellenőrzést legalább 30 db mennyiségben,

c) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem végzett el nukleáris létesítményekben üzemelő, aktív szén töltetű, radioaktív nemesgázok visszatartására szolgáló adszorber szűrők helyszíni, a retenciós (visszatartási) tényező(k) megállapítását szolgáló mérést legalább 10 mennyiségben,

d) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem hajtott végre nukleáris létesítményekben üzemelő, impregnált aktív szén töltetű jódszűrők töltetének inaktív teszt közeg felhasználásával helyszíni tömörség ellenőrzést legalább 10 db mennyiségben,

*Nukleáris létesítmény:

Részletesen meghatározását a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bek. b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:

a) Minimum 1 fő vegyészmérnökkel vagy vegyész üzemmérnökkel aki rendelkezik minimum 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalattal aeroszol szűrők, jódszűrők, gáztisztító adszorberek hatásfok ellenőrzésének, valamint nyílt sugárforrással végzett mérések területén,

b) Minimum 1 fő szakértővel aki rendelkezik NSZ11, NSZ13 és NSZ 10.2 szakértői minősítéssel.

Az alkalmassági előírás több fővel is teljesíthető.

M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés e) pontja tekintetében ha nem rendelkezik:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő olyan vizsgáló laboratóriummal, amely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kiadott Akkreditálási Okirat és az ahhoz kapcsolódó akkreditálási határozat szerint aktív szén minták laboratóriumi, radioaktív metil-jodid felhasználásával történő hatásfok ellenőrzés területére akkreditált.

M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. e) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:

a) a magyarországi Országos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyével az I-131-el jelzett metil-jodid felhasználására a laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok végzéséhez, melyet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) számú Korm. rendelet ír elő.

b) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30.§ szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 3 (ABOS3) biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerek átalakításával, üzemeltetésével összefüggően, szakértői tevékenység (ellenőrző és mérési technológiák kidolgozása, mérések végzése, mérési eredmények értékelése) valamint független műszaki szakértői tevékenységre végzésére vonatkozó nukleáris minősítéssel vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelem

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési és szabályszegési kötbér. Jótállási kötelezettség.

A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése alapján.]

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, a kifizetések forintban történnek.

Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a kifizetés során a Kbt. 135. § (3) bekezdése előírásait is figyelembe kell venni.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. A szerződéskötés feltétele, hogy a teljesítésben résztvevők rendelkezzenek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerek átalakításával, üzemeltetésével összefüggően szakértői (ellenőrző és mérési technológiák kidolgozása, mérések végzése, mérési eredmények értékelése) feladatok végzésére vonatkozó nukleáris minősítéssel.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/08/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/08/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás az EKR rendszerben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2024. április

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Rendelkezések, melyeket Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie:

— kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §

— verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek,

— üzleti titok: Kbt. 44. §; 424/2017. (XII.19) Korm. rend. 11. § (4) bek,

— dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2).- (3) bek., az ajánlat nem nyújtható be fax és e-mail útján

— tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)–(5) bek,

— hiánypótlás és felvilágosítás: Kbt.71. § (1)–(10) bek.

Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

— Változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §,

— Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §

2. Az az ajánlattétel, az igazolások benyújtásának és a teljesítésnek a nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.

3. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján az ajánlatban meg kell jelölni

— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

— az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy az ajánlatnak az ajánlattevőnek az alvállalkozó igénybevételére vonatkozó nemleges nyilatkozatát is tartalmaznia kell.

4. Minősített ajánlattevők: Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)–(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz az ajánlati felhívás III.1.2 pontjában eltérően, a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz az ajánlati felhívás III.1.3 pontjában szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

5. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

6. Az ajánlattevő az ajánlattétel miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.

7. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány

Részszempont, súlyszám:

Nettó ajánlati ár Ft-ban (ÁFA nélkül), súlyszám: 95, fordított arányosítás

Az üzemzavar esetén szükséges mérés megkezdésének ajánlattevő által vállalt határideje, órában megadva (legkedvezőtlenebb szint: 48 óra, legkedvezőbb szint: 24 óra), súlyszám: 5, hasznossági függvény

A fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 pont.

A részletes kiszámítást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

8. A (közös) ajánlattevők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az ajánlatban — Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően — kötelesek a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatukat — a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által cégszerűen aláírva — benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]

9. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan.

10. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

11. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell:

— nyilatkozatot a műszaki terjedelem megismeréséről,

— a mérések végrehajtásának módszerét

— létszámot és munkarendet

12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Folytatás a VI.4.3. pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.

A VI.3. pont folytatása:

13. A jelen felhívásban, ill. a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, különösen az EKR rendelet, valamint a Ptk. irányadó.

14. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2019.10.04.

15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 15.12.2019.

16. FAKSZ: Szél István 00602

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/07/2019