Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 341658-2021

07/07/2021    S129

Poland-Zawiercie: Medical consumables

2021/S 129-341658

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Powiatowy w Zawierciu
National registration number: 27627111000000
Postal address: ul. Miodowa 14 Zawiercie
Town: Zawiercie
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 42-400
Country: Poland
Contact person: Monika Standerska
E-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl
Telephone: +48 326740361
Internet address(es):
Main address: www.szpitalzawiercie.pl
Address of the buyer profile: www.szpitalzawiercie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalzawiercie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic chirurgicznych

Reference number: DZP/PN/41/2021
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa rękawic chirurgicznych, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgicznych, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do SWZ projektowanych postanowień umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 032-078991
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/07/2021
Local time: 11:00
Place:

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A. cena – waga 60 %;

B. termin dostaw cząstkowych – waga 20 %;

C. termin reklamacji – waga 20 %.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Dopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w okolicznościach o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub zmiana będzie w zakresie:

1) przedłużenia terminu realizacji zamówienia – w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego lub w sytuacji gdy zamawiający nie zrealizował całości przedmiotu zamówienia co do wartości zawartej umowy lub w przypadku zaistnienia niezawinionych przez żadną za stron okoliczności, w tym również tzw. „siły wyższej” np. pożar, zalanie itp.;

2) dostosowania zapisów umowy do obowiązujących przepisów – w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;

3) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla przedmiotu dostawy oraz w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu dostawy;

4) zmiany nazwy handlowej lub numeru katalogowego przedmiotu dostawy przy zachowaniu jego parametrów jakościowych.

4. Wraz z ofertą wykonawca składa także, sporządzone w języku polskim:

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;

2) następujące przedmiotowe środki dowodowe: zamawiający nie wymaga.

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Oświadczenie wykonawca składa na formularzu JEDZ, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, będącym dowodem potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców i/lub polegania na zasobach innych podmiotów oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie konkretnego warunku udziału w postępowaniu składa:

a) każdy z wykonawców – art. 125 ust. 4 Pzp oraz;

b) każdy podmiot udostępniający – art. 125 ust. 5 Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych średnich przedsiębiorstw.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego;

3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

8. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

9. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ... ciąg dalszy

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: UZP
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/07/2021